ตรวจสอบรายชื่ออบรม


ตรวจสอบรายชื่ออบรม โดยการกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน

ชื่อโครงการอบรม/รายละเอียด ช่วงเวลาเปิด-ปิดรับสมัคร จำนวนที่นั่ง สมัครเข้ารับการอบรม