กลุ่มงานนโยบายแผนและคลัง

นางสาวสายฝน ทัพขวา 
Miss Saifon Thapkhwa

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อีเมล์ : saifon.t@msu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1659

  หน้าที่รับผิดชอบ

หัวหน้ากลุ่มงาน

  - งานแผนกลยุทธ์

  - งานแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   - งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (TOR./กพร.)

   - งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

 

นางภัทรวรรธน์ ชนพัฒน์จิรโชติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล์ : Pattarawat.c.grad@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1654

  หน้าที่รับผิดชอบ

    - งานบัญชี

นางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์  
MissLaphasrada Chaiphasit

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมล์ :Laphasrada_narinya@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1656
  หน้าที่รับผิดชอบ
       - เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวัฒนชัย สร้อยดั้น
Mr. Watthanachai Soidun

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บัญชีบัณฑิต (บช.บ)
อีเมล์ : watthanachai.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1657

  หน้าที่รับผิดชอบ

     - งานการเงินและบัญชี