กลุ่มงานขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวอรไท สีหาบุญมี 
Miss Oratai Sehaboonmee

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
อีเมล์ : jeworatai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2015

  หน้าที่รับผิดชอบ

    - ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน

   - งานการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา

   - งานกำกับผลงานบทนิพนธ์ 

   - งานระบบ iThesis

  - งานบริหารความเสี่ยงและควมคุมภายใน

นางสาวสายฝน ทัพขวา 
Miss Saifon Thapkhwa

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อีเมล์ : Soda_fri@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - งานแผนกลยุทธ์

  - งานแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   - งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (TOR./กพร.)

   - งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

 

 

นางวิชชุลดา ลดาวัลย์ 
Mrs. Widchulada Ladawan

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต)
อีเมล์ : Cherry_ing@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2012
  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานประชาสัมพันธ์              
    - งานวิเทศสัมพันธ์
    - งานกิจการนิสิต