ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

"ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"

วิสัยทัศน์

สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3. บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

อัตลักษณ์

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยรอยยิ้ม

สมรรถนะหลัก

ความเชี่ยวชาญในงาน

เอกลักษณ์

การบริการที่ดี (Service mind)

ค่านิยมองค์กร

การร่วมแรงร่วมใจ

ความเชี่ยวชาญในงาน

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์

Philosophy

"Public Devotion Is a Virtue of the Learned"

Vision

"Supporting Excellent Education for Developing Graduate Studies the Success Internationally"

Mission

1. To support and promote the quality of Graduate Students with appropriate technology.

2. To maintain and enhance the quality standards in Educational Management and Graduate Curriculums.

3. To manage the quality of Graduate School following education criteria for performance excellence.

Core Competency

Mastery

Identity of Graduate School

"Academic standards and Service with a smile"

Uniqueness

"Service mind"

Core Values

Synergy

Mastery

Excellence

Continuous Improvement