ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

"ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"

วิสัยทัศน์

บูรณาการงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความสำเร็จให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3. บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

อัตลักษณ์

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยรอยยิ้ม

เอกลักษณ์

การบริการที่ดี (Service mind)

Philosophy

"Intellectuals shall be alive for promoting nice communities"

Vision

"Integration of Excellent Educational Supports for the Success of Graduate Studies"

Mission

1. To support and promote quality of graduate students by using appropriate technology

2. To maintain and enhance quality standards in education management and Graduate Curriculum

3. To manage quality of Graduate School in accordance with education criteria for performance excellence

Identity of Graduate School

"Academic standards and Service with a smile"

Uniqueness

"Service mind"