ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

"ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"

วิสัยทัศน์

บูรณาการงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความสำเร็จให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา Integration of Excellent Educational Supports for the Success of Graduate Students

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3. บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

อัตลักษณ์

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยรอยยิ้ม

เอกลักษณ์

การบริการที่ดี (Service mind)