ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

"ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"

วิสัยทัศน์

สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความสำเร็จระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. รักษาและยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3. บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

อัตลักษณ์

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยรอยยิ้ม

สมรรถนะหลัก

ความเชี่ยวชาญในงาน

เอกลักษณ์

การบริการที่ดี (Service mind)

ค่านิยมองค์กร

การร่วมแรงร่วมใจ

ความเชี่ยวชาญในงาน

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์

Philosophy

"Intellectuals shall be alive for promoting nice communities"

Vision

"Supporting Excellent Educational for Driving the Success of Graduate Students to International Level"

Mission

1. To support and promote quality of graduate students by using appropriate technology

2. To maintain and enhance quality standards in education management and Graduate Curriculum

3. To manage quality of Graduate School in accordance with education criteria for performance excellence

Core Competency

Mastery

Identity of Graduate School

"Academic standards and Service with a smile"

Uniqueness

"Service mind"

Core Values

Synergy

Mastery

Excellence

Continuous Improvement