ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ

ปรัชญา

"ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"

วิสัยทัศน์

"จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากลภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได้"

ปณิธาน

"มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับ ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นสากล ด้วยการบุกเบิก เสาะแสวงหาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่เป็นพื้นฐานของสังคม"

พันธกิจ

"สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพทางวิชาการ และองค์ความรู้ระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม"

นโยบายการบริหารและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

นโยบายการบริหารและพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย