คู่มือ/หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2564

ที่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ระดับการศึกษา รวม
ป.โท ป.เอก

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

3

8

2 คณะศึกษาศาสตร์

8

7

15

3 คณะการบัญชีและการจัดการ

8

5

13

4 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 4 2 6
5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1

1

2

6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1

1

2

7 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

1

1

2

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

8 คณะวิทยาศาสตร์

10

5

15

9 คณะเทคโนโลยี

4

3

7

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

1

4

11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

1

-

1

12 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

3

3

6

13 คณะวิทยาการสารสนเทศ

4

3

7

14 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

1

1

2

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15 คณะพยาบาลศาสตร์

3

-

3

16

คณะเภสัชศาสตร์

3

1

4

17

คณะสาธารณสุขศาสตร์

2

2

4

18

คณะแพทยศาสตร์

1

2

3

19

คณะสัตวแพทยศาสตร์

-

1

1

รวม

63

44

107