คู่มือ/หลักสูตร

จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2563

ที่

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน

ระดับการศึกษา

รวม

ป.โท

ป.เอก

1

คณะศึกษาศาสตร์

8

7

15

2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

3

8

3

คณะวิทยาศาสตร์

10

5

15

4

คณะเทคโนโลยี

4

3

7

5

คณะวิทยาการสารสนเทศ

4

3

7

6

คณะการบัญชีและการจัดการ

8

5

13

7

คณะศิลปกรรมศาสตร์

3

1

4

8

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

1

-

1

9

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

3

6

10

คณะเภสัชศาสตร์

3

1

4

11

คณะสาธารณสุขศาสตร์

2

2

4

12

คณะแพทยศาสตร์

1

2

3

13

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1

1

2

14

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

3

3

6

15

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1

1

2

16

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

1

1

2

17

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

1

1

2

18

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

1

1

2

19

คณะพยาบาลศาสตร์

4

-

4

รวม

64

43

107