แบบฟอร์มคำร้อง

  • แบบฟอร์มงานสารสนเทศ

    ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย (สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ)

    ขอใช้บริการซ่อมบำรุง (สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย)

    ขออนุมัติยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook (สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย)

  • แบบฟอร์มผลงานวิจัยของอาจารย์

    แบบฟอร์มผลงานวิจัยของอาจารย์บัณฑิตศึกษาประจำ