Create Account

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

เรียน ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน เนื่องด้วยการให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการพื้นที่สำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจ ร่วมส่งข้อความ และแสดงความคิดเห็นอื่นใด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร และทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกศิษย์กับองค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันทางการศึกษา ทั้งนี้การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ จะเปิดเผยเพียงชื่อที่ตั้งเป็นนามแฝงเท่านั้น เพื่อให้พื้นที่การให้บริการมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านโปรดใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือองค์กรใดๆ ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับพื้นที่นี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ กลุ่มงานระบบสารสนเทศ บัณพิตวิทยาลัย 18 สิงหาคม พ.ศ.2559


* กรอกรหัสประจำตัวนิสิต
* กรอกคำนำหน้าชื่อ เช่น นาย,นาง,นางสาว
* กรอกชื่อ เช่น สมหวัง
* กรอกนามสกุล เช่น ดวงดี
We'll never share your email with anyone else.
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
* กรุณากรอก Username (ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ เช่น stdmsu)
* กรุณากรอกตั้งรหัสผ่าน Password (ควรมีตัวอักษรผสมกับตัวเลข ไม่เกิน 12 ตัวอักษร เช่น kim0166)

* กรอกคำนำหน้าชื่อ เช่น นาย,นาง,นางสาว
* กรอกชื่อ เช่น สมหวัง
* กรอกนามสกุล เช่น ดวงดี
We'll never share your email with anyone else.
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
* กรุณากรอก Username (ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ เช่น stdmsu)
* กรุณากรอกตั้งรหัสผ่าน Password (ควรมีตัวอักษรผสมกับตัวเลข ไม่เกิน 12 ตัวอักษร เช่น kim0166)

* กรอกคำนำหน้าชื่อ เช่น นาย,นาง,นางสาว
* กรอกชื่อ เช่น สมหวัง
* กรอกนามสกุล เช่น ดวงดี
We'll never share your email with anyone else.
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
* กรุณากรอก Username (ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ เช่น stdmsu)
* กรุณากรอกตั้งรหัสผ่าน Password (ควรมีตัวอักษรผสมกับตัวเลข ไม่เกิน 12 ตัวอักษร เช่น kim0166)

* กรอกคำนำหน้าชื่อ เช่น นาย,นาง,นางสาว
* กรอกชื่อ เช่น สมหวัง
* กรอกนามสกุล เช่น ดวงดี
We'll never share your email with anyone else.
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
* กรุณากรอก Username (ตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ เช่น stdmsu)
* กรุณากรอกตั้งรหัสผ่าน Password (ควรมีตัวอักษรผสมกับตัวเลข ไม่เกิน 12 ตัวอักษร เช่น kim0166)

ลิงค์ภายในองกรค์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)

ระบบบริการการศึกษา (REG)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(MIS)

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ (KPI)

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ERM)

ลิงค์ภายนอกองกรค์

ThaiLIS

ระบบบริการการศึกษา (REG)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ(MIS)

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ (KPI)

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ERM)

ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศวิทยานินพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบรับ-ส่งหนังสือภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบสารสนเทศจัดอบรมบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูหลัก

หน้าหลัก

ข่าว

แบบฟอร์ม

งานวิจัย

ติดต่อเรา