Activities

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมถ่ายทอดนโยบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้มีการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 9

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการ KM และคณะกรรมการดำเนินงานการประกัรคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ และคณะกรรมการดำเนินงานการประกัรคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการพิจารณาแผนการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย และพิจารณากำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน จัดประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 11

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่1/2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 23

ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 30

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 27

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อให้นิสิตได้ทราบ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตต่อนิสิต นิสิตได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ ที่จะต้องติดต่อประสานงานระหว่างการศึกษา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล กองกิจการนิสิต กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 110 คน จัดขึ้น ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 27

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี นางสาวอรไท สีหาบุญมี และนายจักรกฤษณ์ บุญสีลา บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้โปรแกรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 30

บัณฑิตวิทยาลัยจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560

บัณฑิตวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 โดยได้จัดซุ้มดอกไม้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชนครินทร์ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาร่วมถ่ายรูปที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 25

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2564)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย (ปี พศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556 และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 38

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 3. เพื่อให้หน่วยงานมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ 5. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสุนทรียภาพอย่างสม่ำเสมอ ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 21คน จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 26

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรม iThesis คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี นางสาวอรไท สีหาบุญมี และนางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ บุคลากรกลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้โปรแกรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 35

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ ผศ.เกสร วงศ์เกษม กรรมการ และ นายชยภร ศิริโยธา กรรมการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 28

บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดยนางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานบริการการศึกษา ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศาลากลางจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยประชาชนได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 31

บัณฑิตวิทยาลัยรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) ลำดับที่ 3 ระดับดีมาก โดยรับมอบโล่รางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหลังจากนั้นได้ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 28

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศประชุมหารือการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรจากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ งานบริการนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ ทุนนิสิตและการดำเนินงานด้านความร่วมมือและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 26

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวาระการพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และพิจารณาผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 29

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานมหากฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อใด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานมหากฐิน และพิธีบรรพชา-อุปสมบท จำนวน 110 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระรราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยทอดถวาย ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 35

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดยนางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เเละเเสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 31

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อประดิษฐ์ ชัยมูล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 47

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศประชุมหารือการรับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศประชุมหารือการรับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประสานงานของแต่ละฝ่ายในการรับสมัครนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันจะส่งผลให้เกิดระบบการรับนิสิตชาวต่างชาติที่มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กลุ่มงานกิจการต่างประเทศฝ่ายดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 43

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เชิดชูเกียรติแก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพต่อสาธารณชน โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากหลากหลายสาขาวิชา โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ ระดับปริญญาเอก 1. นายเกยูร ดวงอุปมา รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น 2. นางวราวรรณ ชูวิรัช รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก 3. นายบดินทร์ มงคลสิน รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก 4. นายยุทธพงษ์ ต้นประดู่ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ระดับปริญญาโท 1. นายธนากร รัตนพันธุ์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น 2. น.ส.เบญจวรรณ นาหก รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก 3. น.ส.อ้อมทิพย์ มาลีลัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี โครงการฯ ในครั้งนี้มีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/จักรกฤษณ์ บุญสีลา/ลภัสรดา ชัยประ | อ่าน : 172

กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาจัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 โดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา และนายสังคม สัพโส รักษาการนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการกีฬาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสาขา ระหว่างคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ ฟ้า ชมพู เหลือง เขียว จัดการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทกีฬา ไดแก่ ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล แชร์บอล และเปตอง โดยมีอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประมาณ 400 คน จัดขึ้น ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 61

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านทักษะการเขียนบทนิพนธ์ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อให้นิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรูปแบบบทนิพนธ์และการใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจำนวน 120 คน จัดขึ้น ณ ห้อง B410 B411 B412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์/วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 47

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพฯ และ รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยในวงรอบที่ผ่าน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ 2.ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการ 3.ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง กรรมการ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน 3 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ มีการดำเนินงานระดับดีมาก 4.78 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับดีมาก 2 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2 งานเชิงกลยุทธ์ และองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ร่วม) และองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับดี 1 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1 งานประจำ)

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 38

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานส่งมอบดอกไม้จันทน์

วันที่ 4 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 100 ดอก เพื่อส่งมอบต่อให้กับจังหวัดมหาสารคามต่อไป

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 31

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อให้นิสิตได้ทราบ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตต่อนิสิต นิสิตได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ ที่จะต้องติดต่อประสานงานระหว่างการศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 700 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : | อ่าน : 75

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ:อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ: ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและระบบฐานข้อมูลบทนิพนธ์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษาประจำคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานควบคุมการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหาการปฏิบัติงานควบคุมการทำบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำคณะเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Acc.Bizz-301 คณะการบัญชีและการจัดการ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 100

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการ COP_GRAD_MSU

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิยาลัยกับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายโดยจัดกิจกรรมโครงการ การอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนั้นยังเป็นเวทีที่สมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและพัฒนางานระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีการกำหนดประเด็นความรู้ 2 ด้าน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 2.ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำคณะเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม AccBizz-401 คณะการบัญชีและการจัดการ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์-วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 81

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา วัดป่ากู่แก้ว

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 80

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนา จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : นางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 54

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being” (STISWB IX 2017)”

เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being” (STISWB IX 2017)” ณ Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 4 คน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. นายสังคม สัพโส ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะศึกษาศาสตร์ 1. นางสุรพรรณ วีระสอน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2. นางรุ่งอรุณ บวรชัยเดช ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 3. นางสุภาวดี ปกครอง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในระดับต่างๆ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน นำเสนอในหัวข้อ การบริหารจัดการการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. นางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ นำเสนอในหัวข้อ การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. นางศรินทร์ยา เกียงขวา นำเสนอในหัวข้อ การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. นางสาวอรไท สีหาบุญมี นำเสนอในหัวข้อ ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย : การรับ-ส่ง ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5. นางวิชชุลดา ลดาวัลย์ นำเสนอในหัวข้อ การใช้ระบบสารบรรณในงานประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นอกจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัย ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 97

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ที่ประชุม ทคบร. ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2560 โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันสมาชิก ทคบร. และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมครั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมได้กำหนดประชุมทุก 3 เดือน โดยจะมีการหมุนเวียนไปประชุม ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นโอกาสในการได้พบปะกันระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยการจัดประชุมสามัญครั้งที่ 2/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นประธานที่ประชุม ทคบร. และมีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 คน จาก 19 สถาบัน

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 75

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจมีขวัญกำลังใจเกิดความมั่นคงในชีวิต และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพที่สูงขึ้น เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรด้านใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN-202 ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 59

บัณฑิตวิทยาลัยจัดบรรยายพิเศษ Research Activities in KEK Japan

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Research Activities in KEK Japan" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร Prof.Dr.Nakai Hirokata จาก Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization, Japan โดยการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเกี่ยวกับ Research Activities in KEK Japan แก่ อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี ผู้บริหาร คณจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : 1 | อ่าน : 65

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาในการดำเนินงานด้านหลักสูตรของแต่ละคณะเพื่อเป็นข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย โดยมีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เอกสารประกอบอบรม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 115

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยราวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด โดยได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารงานภายในอง์กร กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดสอบคัดเลือก ฯลฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 93

สัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560 โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าใจในบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีประธานหลักสูตร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำคณะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 147

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

เมื่อวันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับอาจารย์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม iThesis สำหรับอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน จัดขึ้น ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 89

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี นายสมชาย คิดประดับ ผู้แทนผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 และกิจกรรมสมาธิเพื่อการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอวัน จังหวัดชลบุรี

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 111

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง วนิช วรรณพฤกษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ME1-0310 โรงพยาบาลสุทธาเวช

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 67

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ หน่วยงานราชการภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 73

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก ประจำปี 2560 จัดขึ้น ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัยและFacebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อ่าน : 100

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์โฮมโพด ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 104

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดทักษะการเขียนบทความวิจัย, ทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อนำบทความวิจัยที่ได้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล รศ.ดร.การุณย์ ประทุม รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร และ อ.ดร.อภิราดี จันทร์แสง โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 141

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดฯ

วันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและพื้นพูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น "กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์คาถาพัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยมีกิจกรรมเชิญผะเหวดเข้าเมือง พิธีแห่ข้าวพันก้อนและเทศน์เสียง 3 ธรรมาสน์ ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 121

Big Cleaning 2017

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยจัดขึ้น ณ อาคารบรมราชกุมารี และนอกจากนั้นบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 93

R2R: Routine to Research

วันที่ 10 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานดำเนินกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ประเด็น การทำวิจัย R2R โดย ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 111

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ Prof.Dr. Sang Yung Lee จากสถาบัน KAIST และ Prof.Dr.Mee Sook Lee จาก Pai Chai University ประเทศเกาหลีใต้ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Multiphase Flow ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบรรยายเกี่ยวกับภาษาเกาหลีกับการเรียนการสอนชาวต่างชาติ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์และนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไหม และศูนย์เซจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 307

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 2

วันที่ 24 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและพัสดุ โดยได้เชิญวิทยากร คุณกัณทิมา ศรีเสนพิล หัวหน้างานบริหารงบประมาณ และ คุณศิริวรรณ พลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี จากกองคลังและพัสดุ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู ระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 153

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและพัสดุ โดยได้เชิญวิทยากร คุณพรทิพย์ พันธุมชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใต้หัวข้อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 154

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 140

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน งานควบคุมมาตรฐานบทนิพนธ์ งานหลักสูตร งานรับเข้า และงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 266

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558 โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ในรอบนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. นายพรพิษณุ ธรรมปัทม์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก 1. นางสาวนฤมล ขุนไกร 2. นางประยูรศรี บุตรแสนคม รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 1. นายรณชัย ภูวันนา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 1. นางพัทยา หวังสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. นางสาวเบญจวรรณ อินทระ ณ ห้อง HS 209 (ห้องประชุมแม่น้ำชี) ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 295

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรม จัดขึ้นในวันที่ 21,24,26,29 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยจัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B410 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 373

โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์ โดย มี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบถึงบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานบทนิพนธ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปให้คำปรึกษานิสิตได้อย่างมีคุณภาพ โครงการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ ทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องของประกาศ ระเบียบข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง งานวิจัยที่ต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ และการบรรยายเรื่อง แนวการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี ซึ่งมีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม PH504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : อภิทาม รามแก้ว/ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 4597

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานการใช้ระบบ iThesis

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สำนักวิทยบริการ กองทะเบียนและประมวลผลและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | อ่าน : 7527

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป

วันที่ 28 กันยายน 2559 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักศึกษาทั่วไปสถาปนาครบรอบ 8 ปี ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 8887

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม KM

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นการจัดการความรู้ในปี 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 6679

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

วันที่ 6 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้รับมอบหมายร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11767

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis

บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้มีมติให้นำระบบ iThesis สำหรับกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการประชุมชี้แจงร่วมกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11011

บัณฑิตวิทยาลัยประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.เสริมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการ และ รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส กรรมการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในวงรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเท่ากับ 4.78 เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 2 และ 3 มีคุณภาพระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 1 มีคุณภาพระดับดี ผลการดำเนินงานด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ มีคุณภาพระดับดีมาก

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11015

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเกิดความประทับใจเกิดความอบอุ่นในการได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ ภายในสาขาวิชาคณะต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 7805

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้รับมอบหมายร่วมกับคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 7551