Activities

GS-to-Faculty Road show 2021 MSU Postgraduate Recruitment

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 28

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีในการร่วมดำเนินการตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีในก | อ่าน : 38

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchang Center

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 51

บัณฑิตวิทยาลัยปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 63

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 50

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 48

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย (Visit Audit) จากสำนักตรวจสอบภายใน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 40

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | ภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | อ่าน : 55

บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักตรวจสอบภายในทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 70

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตต่างชาติ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 63

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการ GS_SERVICE_MSU

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 101

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม KM ให้ความรู้การจัดโครงการอบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 76

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุน วช. ปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 214

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีต เดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 616

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 604

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคปลาย/2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 585

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทอล์คบรรยาย "Positive Thinking for Success @MSU"

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 575

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Turnitin

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 468

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 103

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานราชการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 84

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 124

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 182

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 242

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 94

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 117

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 139

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 124

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 16 ปี

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 158

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ CoP_GRAD_MSU

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 145

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB XI 2019

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : เพจ:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ Stiswb2 | อ่าน : 180

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 202

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 161

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 170

กีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 162

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 156

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 163

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน EdPEx ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 149

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 176

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม R2R: ROUTINE TO RESEARCH

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 167

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 227

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม GRAD_Operation Manual & R2R

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 169

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 162

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 213

ประเพณีสงกรานต์บัณฑิตวิทยาลัย 2562

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 214

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อ่าน : 167

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด(ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ว่าที่ ร.ต.สฬาวุตร์ เนื่องโนราช/ วิชชุลดา ลดาวัลย | อ่าน : 205

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Road Show หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 153

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis สำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 171

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 273

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 235

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 197

บัณฑิตวิทยาลัยปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ว่าที่ ร.ต.สฬาวุตร์ เนื่องโนราช | อ่าน : 201

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 197

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Shoe&Share_Staff_GRAD_MSU

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 227

ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 199

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 198

บัณฑิตวิทยาลัยจัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 448

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 233

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ว่าที่ ร.ต.สฬาวุตร์ เนื่องโนราช/ วิชชุลดา ลดาวัลย | อ่าน : 268

บัณฑิตวิทยาลัยรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 236

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 217

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 207

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมพิธีลงนามสัญญาทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ภูริทัต หมั่นพลศรี/สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | อ่าน : 308

บัณฑิตวิทยาลัยทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ.2560-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 235

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์(EdPEx)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 238

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน MBS 20th Festival 2018

ข่าวจาก: | ภาพจาก : บุณฑริกา ภูผาหลวง : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างป | อ่าน : 267

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 485

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/คณะนิติศาสตร์ | อ่าน : 295

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 221

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 327

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์/แสงเทียน วงษาเวียง | อ่าน : 280

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญช่วงเข้าพรรษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 217

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 366

สำนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 240

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : จักรกฤษณ์ บุญสีลา | อ่าน : 279

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 279

บัณฑิตวิทยาลัยสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบ2)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 226

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเครือข่าย COP_GRAD_MSU ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 347

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 414

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 267

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 285

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย/กองประชาสัมพันธ์ | อ่าน : 276

ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 282

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 247

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 395

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2564)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 289

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 299

บัณฑิตวิทยาลัยรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 320

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 184

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 367

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/จักรกฤษณ์ บุญสีลา/ลภัสรดา ชัยประ | อ่าน : 618

กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 420

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์/วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 294

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : | อ่าน : 315

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 380

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการ COP_GRAD_MSU

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์-วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 326

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 227

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : นางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 310

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ที่ประชุม ทคบร. ครั้งที่ 2/2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 454

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัยฯ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 272

บัณฑิตวิทยาลัยจัดบรรยายพิเศษ Research Activities in KEK Japan

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : 1 | อ่าน : 279

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 267

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 295

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัยและFacebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อ่าน : 310

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 312

Big Cleaning 2017

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 302

R2R: Routine to Research

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 312

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 565

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 355

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 1

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 386

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 354

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 523

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 655

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 594

โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : อภิทาม รามแก้ว/ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 4843

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานการใช้ระบบ iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | อ่าน : 7720

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 9097

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม KM

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 6896

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11956

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11150

บัณฑิตวิทยาลัยประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11220

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 8004

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 7736