Activities

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 6

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 87

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยรับรางวัลคนดีศรีสารคาม ประจำปี 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 40

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ปิยนุช วีระณรงค์ | อ่าน : 66

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 28

GS-TO-FACULTY ROAD SHOW 2021 MSU POSTGRADUATE RECRUITMENT (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณะเภสัชศาสตร์)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 41

GS-TO-FACULTY ROAD SHOW 2021 MSU POSTGRADUATE RECRUITMENT (วิทยาลัยการเมืองการปกครองและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย/ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | อ่าน : 46

GS-to-Faculty Road show 2021 MSU Postgraduate Recruitment

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 51

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีในการร่วมดำเนินการตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความยินดีในก | อ่าน : 62

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchang Center

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 76

บัณฑิตวิทยาลัยปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 89

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 72

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 74

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย (Visit Audit) จากสำนักตรวจสอบภายใน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 61

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | ภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | อ่าน : 75

บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักตรวจสอบภายในทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 99

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตต่างชาติ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 84

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการ GS_SERVICE_MSU

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 120

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม KM ให้ความรู้การจัดโครงการอบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 99

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุน วช. ปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 241

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีต เดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 637

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 626

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคปลาย/2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 608

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทอล์คบรรยาย "Positive Thinking for Success @MSU"

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 600

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Turnitin

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 487

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 124

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานราชการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 106

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 151

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 214

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 264

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 112

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 139

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 163

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 142

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 16 ปี

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 180

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ CoP_GRAD_MSU

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 167

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB XI 2019

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : เพจ:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ Stiswb2 | อ่าน : 204

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 222

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 192

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 192

กีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 187

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 180

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 181

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน EdPEx ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 182

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 221

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม R2R: ROUTINE TO RESEARCH

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 205

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 248

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม GRAD_Operation Manual & R2R

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 187

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 181

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 240

ประเพณีสงกรานต์บัณฑิตวิทยาลัย 2562

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 235

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อ่าน : 187

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด(ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ว่าที่ ร.ต.สฬาวุตร์ เนื่องโนราช/ วิชชุลดา ลดาวัลย | อ่าน : 225

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Road Show หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 170

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis สำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 182

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 293

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 251

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 217

บัณฑิตวิทยาลัยปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ว่าที่ ร.ต.สฬาวุตร์ เนื่องโนราช | อ่าน : 218

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 212

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Shoe&Share_Staff_GRAD_MSU

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 242

ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 218

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 214

บัณฑิตวิทยาลัยจัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 465

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 249

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ว่าที่ ร.ต.สฬาวุตร์ เนื่องโนราช/ วิชชุลดา ลดาวัลย | อ่าน : 290

บัณฑิตวิทยาลัยรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 255

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 235

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 224

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมพิธีลงนามสัญญาทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ภูริทัต หมั่นพลศรี/สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | อ่าน : 342

บัณฑิตวิทยาลัยทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ.2560-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 250

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์(EdPEx)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 253

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน MBS 20th Festival 2018

ข่าวจาก: | ภาพจาก : บุณฑริกา ภูผาหลวง : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างป | อ่าน : 284

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 510

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/คณะนิติศาสตร์ | อ่าน : 309

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 251

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 342

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์/แสงเทียน วงษาเวียง | อ่าน : 299

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญช่วงเข้าพรรษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 230

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 377

สำนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 254

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : จักรกฤษณ์ บุญสีลา | อ่าน : 296

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 296

บัณฑิตวิทยาลัยสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบ2)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 239

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเครือข่าย COP_GRAD_MSU ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 362

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 447

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 286

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 304

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย/กองประชาสัมพันธ์ | อ่าน : 286

ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 295

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 264

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 411

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2564)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 310

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 315

บัณฑิตวิทยาลัยรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 336

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 195

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 388

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/จักรกฤษณ์ บุญสีลา/ลภัสรดา ชัยประ | อ่าน : 656

กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 440

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์/วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 310

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : | อ่าน : 329

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 423

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการ COP_GRAD_MSU

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์-วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 341

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 240

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : นางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 324

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ที่ประชุม ทคบร. ครั้งที่ 2/2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 474

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัยฯ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 286

บัณฑิตวิทยาลัยจัดบรรยายพิเศษ Research Activities in KEK Japan

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : 1 | อ่าน : 298

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 288

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 314

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัยและFacebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อ่าน : 332

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 328

Big Cleaning 2017

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 317

R2R: Routine to Research

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 324

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 580

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 374

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 1

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 402

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 368

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 541

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 678

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 610

โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : อภิทาม รามแก้ว/ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 4867

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานการใช้ระบบ iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | อ่าน : 7735

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 9111

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม KM

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 6913

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11968

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11161

บัณฑิตวิทยาลัยประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11233

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 8017

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 7759