Activities

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมหารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchang Center

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษา ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchang Center โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธานที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต และผู้บริหารจากคณะที่จะร่วมกันดำเนินการจัดหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อร่วมพิจารณาการรับเข้าศึกษาและการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งรวมพิจารณาแนวทางการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากรทางวิชาการไทย-จีนเป็นต้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 2020年11月25日,研究生院召开会议,根据玛哈沙拉堪大学与BeijingSilk Road Xinyu Cultural Exchange Center会议内容进度学术合作备忘录。会议中Preecha Prathepa教授担任会议主席,学术事务和学生发展副校长Orawich Goompol副教授与参加会议的各学院领导讨论并参与硕士生与博士生课程计划的制定,还讨论了中泰交换学术导师合作的相关内容。本次会议地点在理学院中央科学楼SC3-202会议室2楼。 翻译人员:陈文芳

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 20

บัณฑิตวิทยาลัยปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ไทรชมภู รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รองรับนิสิตสำหรับการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการบรรยายจากคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีนิสิตไทยเข้าร่วมจำนวน 70 คน และนิสิตต่างชาติเข้าร่วมปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 40 คน และนอกจากนั้นยังมีนิสิตต่างชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2020年11月13日,研究生院为新生举办开学典礼,2020年第2个学期,这个开学典礼一般是在每年举办,但是因为疫情的影响,为了避免病毒的传播,研究生院开学典礼改用网上模式,通过订订召开。这样减少了病毒传播的可能性。 研究生院院长Mr.Kris Chaimoon副教授为开幕式主持人,研究生院学术事副院Wanida SaiChompoo副教授做了报告。研究生院举办这次的开学典礼,虽然开学典礼模式根据实际情况改为线上模式,但是我们还是要让新生必须了解学校的规定、规则、和各个方面及服务教育相关内容。 参加这次的开学典礼人数有70名泰国研究生;还有40名外国研究生在线上参加,此外还有在现场的外国学生互换分享了在玛大学习的经验。本次开学典礼在玛哈沙拉堪大学,中央科学楼3楼会议室举行

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 36

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัย และนวัตกรรม และบุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โดยการพบปะในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านการวิจัยบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวารสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ยังมีผู้แทนจากกองคลังและพัสดุ และสำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพบปะบัณฑิตวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 16

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ OPEN (Bejing National Center Open & Distance Education) ประเทศจีน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijing National Center for Open & Distance Education) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธานที่ประชุม และนายกั๋วเสียง จ้าว ผู้อำนวยการศูนย์บริการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ตัวแทนเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การประชุมในครั้งนี้ได้หารือการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนิสิตต่างชาติ จำนวน 5 คณะ 14 หลักสูตร โดยได้มีการหารือประเด็นขั้นตอนการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบการเรียนการ สอน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตต่างชาติ และจำนวนรับเข้าศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การประชุมหารือในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 2020年10月27日 玛哈沙拉堪大学研究生院与OPEN (Beijing National Center for Open & Distance Education) 召开有关招博士生的会议。 会议在理学院中央科学实验楼SC3-202举行。 参加会议有Preecha Prathep教授(会议主席)、赵国翔院长(代表东盟汉语考试服务中心(泰国)),还有玛哈沙拉堪大学的领导以及各个学院的院长来参加这次会议。这次的会议目标是为5个学院,14个专业招博士生。 在会议之中讨论了招生的方式。培养的方式,学费及每学期的入学人数 。

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 41

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center 玛哈沙拉堪大学研究生院与BeijingSilk Road Xinyu Cultural Exchange Center举行了学术合作会议

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchang Center โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธานที่ประชุม และนายฉิน อี้ เซิน อดีตอุปฑูตวัมนธรรมสถานทูตจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทน Bejing Silk Road Xinyu Cultural Exchang Center โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธ์ลูกท้าว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ และผู้บริหารคณะที่จะร่วมกันดำเนินการจัดหลักสูตรระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ดังต่อไปนี้ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีประเด็นในการพิจารณาการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC3-202 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ 2020年10月19日,研究生院召开会议,讨论研究生教育管理准则。根据玛哈沙拉堪大学与BeijingSilk Road Xinyu Cultural Exchange Center会议内容做了学术合作备录。会议中Preecha Prathepa教授担任会议主席,中国驻泰国大使馆前副代表 秦裕深先生代表Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center参加会议。 参与仪式的有公共关系和国际事务总裁助理Peera phanLooktao博士兼副教授,国际处和外交事务总裁助理,以及外事处成员和各个学院的领导。包括音乐学院、艺术学院、教育学院和旅游与酒店管理学院的人员讨论并参与硕士生与博士生课程计划的制定。会议的主题是招生以及进行安排硕士生与博士生的课程。会议的地点在理学院中央科学楼SC3-202会议室2楼。 翻译人员:陈文芳

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 47

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง(TIME)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้ประสานงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Total Innovation Management Enterprise (TIME) ระดับปริญญาโท ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพื่อการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม โดยมีนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 16 คน และได้เข้าทำวิจัยในบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งในการนี้บริษัทไพร์ม แมเนจเม้น โซลูชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตร RDI QS ขึ้น โดยมี นายชาญชัย ทรัพย์มั่นคงทวี ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด และ ดร.บรรพต หอบันลือกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าร่วมติดตามประเมินโครงการและหารือแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาโครงการที่ตอบสนองความต้องการและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (demand driven) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและสร้างแพลตฟอร์มการทำงานอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน การสร้างและการนำไปใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดขอนแก่น

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 21

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานเกษียณอายุราชการเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกษียณอายุราชการจำนวน 19 ท่าน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร สังกัดภาควิชาหลักสูตรและกาสอน คณะศึกษาศาสตร์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนสีหา สังกัดกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆสิต แพงสร้อย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุน เทียมทินกฤต สังกัดภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 10. อาจารย์วิทยา อรรถโยโค สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11. นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 12. นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา 13. นางทัศนีย์ บัวระภา นักวิจัย ชำนาญการสังกัด สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 14. นางพัชรา ขวัญเมือง กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 15. นายกระสิน อนุอัน สังกัดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 16. นายมานิต ศรีโทโคตร สังกัดสำนักวิทยบริการ 17. นายวิเชียร ทันพรม สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง 18. นายเกษตร แก้วกัลยา สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง 19. นายสำราญ โคตรสมบัติ สังกัดกองอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 26

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) ระยะที่ 4

วันที่ 28-29 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) ระยะที่ 4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองประเมินตามแนวทาง EdPEx นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า โดยการบูรณาการการทำงานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จึงได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมย่อยแบบบูรณาการ ดังนี้ ระยะที่ 1 อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process) และระบบงาน (Work Systems) เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (หมวด 6 หมวด 7 ผลลัพธ์)” ระยะที่ 2 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์การดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 3 อบรมปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามแนวทาง EdPEx และกิจกรรมวิพากษ์ SAR ตามแนวทาง EdPEx” ระยะที่ 4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อทดลองประเมินตามแนวทาง EdPEx โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของบัณฑิตวิทยาลัย 2) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ และได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 3) เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะการเขียน SAR ตามแนวทาง EdPEx สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง และ 4) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และรองรับการประเมิน EdPEx200 หรือ TQA ได้ในปีถัดไป โดยโครงการในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 11 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมนาดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 27

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 3 หลักสูตร Biomedical Research

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 3 อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตร biomedical Research โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และนายชลทิศ พันธุ์ศิริ นายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัย การป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม/ วิทยานิพนธ์ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ราตรี สว่างจิตร ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภีม เอี่ยมประไพ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณอนัญพร พรหมเมตตา นักวิชาการศึกษา สังกัด กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ หลักในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและประเภทของงานวิจัย กระบวนการขอความยินยอมและอาสาสมัครกลุ่มเปราะบางและกรณีศึกษาประเด็นด้านจริยธรรมการวิจัยในคน โครงการวิจัย โดยมี อาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 158 คน จัดขึ้น ณ ห้อง SC3-305 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา | อ่าน : 55

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และศิริรัตน์ พึ่งสันเทียะ อุปนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา คนที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัย การป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม/ วิทยานิพนธ์ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เลขาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 โดยหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และกระบวนการขอความยินยอม การเขียนเอกสารชี้แจงอาสาสมัครแบบแสดงความยินยอมอาสาสมัคร และกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อยการพิจารณาโครงการวิจัย โดยมี อาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 197 คน จัดขึ้น ณ ห้อง SC3-305 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 37

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย (Visit Audit) จากสำนักตรวจสอบภายใน

วันที่ 15 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักตรวจสอบภายใน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดส่งผู้ตรวจสอบภายในตรวจเยี่ยมหน่วยงานในลักษณะรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ 1. เพื่อตรวจสอบภายในเบื้องต้น และรับทราบปัญหาการดำเนินงาน 2. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยผลการติดตามตรวจสอบบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 20

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และนายชลทิศ พันธุ์ศิริ นายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัย การป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม/ วิทยานิพนธ์ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเหมาะสม การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง เลขาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ปุณณกะศิริกุล เลขาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 4. อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ เลขาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำชุดที่ 3 โดยหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และกระบวนการขอความยินยอม การเขียนเอกสารชี้แจงอาสาสมัครแบบแสดงความยินยอมอาสาสมัคร และกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มย่อยการพิจารณาโครงการวิจัย โดยมี อาจารย์ นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 127 คน จัดขึ้น ณ ห้อง SC3-302 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 46

บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (นิสิตต่างชาติ)

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนิสิตต่างชาติ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ด้วย การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตต่างชาติได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รองรับนิสิตต่างชาติเพื่อให้นิสิตต่างชาติได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามการ โดยการบรรยายจากคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและนิสิตต่างชาติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งมีนิสิตบางส่วนยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยมีนิสิตต่างชาติเข้าร่วมรับฟังจำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 40

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเขียนรายงานโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการเขียนรายงานโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งข้อเสนอทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำงบประมาณ 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรม ระดับปริญญาโท จำนวน 4 โครงการ และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 โครงการ ซึ่งจากการได้รับอนุมัติงบประมาณดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและศักยภาพสู่สังคมไทย บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่นิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษา และสร้างผลงานวิจัยที่เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และเพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ การเพิ่มศักยภาพการเขียนรายงานโครงการเพื่อเสนอสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิทยากรโดย คุณอุไร เชื้อเย็น ที่ปรึกษาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนทุนโครงการทุนวิจัย จากรุ่นพี่ที่เคยได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิตผู้ได้รับทุนจาก วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 50 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 64

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ และหาแนวทางในการเพิ่มจำนวนนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการเชิญคณะ/หลักสูตรที่มีการรับนิสิตต่างชาติและกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีคณะ/หลักสูตรเข้าร่วม ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : | อ่าน : 46

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และนำข้าราชการ พนักงานขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ซึ่งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในครั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณ : ภาพและข่าว จากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | ภาพจาก : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | อ่าน : 41

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

บัณฑิตวิทยาลัยโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) ระยะที่ 3 อบรมปฏิบัติการ “การเขียน SAR ตามแนวทาง EdPEx และวิพากษ์ SAR ตามแนวทาง EdPEx” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้และได้เชิญวิทยากร อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ และได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 20 คน จัดขึ้นในวันที่ 17,20,22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 46

บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักตรวจสอบภายในทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้มอบหมายให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยนำเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน ไปถวายตามวัดต่างๆ จำนวน 24 วัด โดยบัณฑิตวิทยาลัยและสำนักตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายถวายเทียนพรรษาฯ พร้อมทั้งจตุปัจจัยจำนวน 4,500 บาท แก่วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 50

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตต่างชาติ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตต่างชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2563 ได้มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมากโดยเฉพาะนิสิตจากสาธารณรัฐประชาชนนจีน ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีคณะที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 47

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการ GS_SERVICE_MSU

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการ GS_SERVICE_MSU รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานที่ประชุม สืบเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่าย CoP_GRAD_MSU ได้จัดกิจกรรม Learn & Share CoP_GRAD_MSU ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การให้บริการให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือนิสิต/นิสิตต่างชาติร่วมกันระหว่างคณะและหน่วยงาน” ได้ร่วมกำหนดรูปแบบการให้บริการ GS_SERVICE_MSU ณ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน 20 หน่วยงาน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นจุดบริการให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการติดต่อราชการระหว่างนิสิตกับคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อลดระยะเวลาหรือลดระยะทางในการเดินทางติดต่อประสานงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลลัทธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการให้บริการ คือ นิสิตมีความพึงพอใจในการบริการให้คำปรึกษาและประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการติดต่อราชการอยู่ในระดับมากที่สุด

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 84

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม KM ให้ความรู้การจัดโครงการอบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม KM ให้ความรู้การจัดโครงการอบรมออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 เน้นประหยัดและคุ้มค่า โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม KM ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกหน่วยงานจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่าย และค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (แบบออนไลน์) ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555 ฉบับที่ 3 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีนายวัฒนชัย สร้อยดั้น นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 59

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษาโดยการจัดสอบในครั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 และเป็นการรองรับต่อการตรวจสอบคุณสมบัติการมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดให้มีการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563 โดยมียอดผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสอบจำนวน 240 คน โดยจัดสอบ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 46

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของบัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ 1. เพื่อให้หน่วยงานมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะห่างไกล COVID-19 3. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดนำ้ และบริหารจัดการขยะอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 19 คน จัดขึ้น ณ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏฺบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 65

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุน วช. ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งข้อเสนอทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยแผนงานพัฒนาบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 โครงการ โดยแบ่งออกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 426,600 บาท และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 584,500 บาท ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานที่ประชุม โดยมีประเด็นชี้แจงขั้นตอนการทำสัญญาทุน การเบิกจ่าย และการรายงานกิจกรรมโครงการฯ โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 202

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีต เดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานบุญฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมขบวนแห่ผะเหวดสันดรกัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ และกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ความสำคัญของประเพณีบุญผะเหวดจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ของชาวอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และนอกจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมแห่กัณฑ์หลอนและออกโรงทานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณสวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 598

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 583

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคปลาย/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบเนื่องจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้ส่งนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวนิตติยา แก้วกองนอก และ นางสาวสุนิตสรา ไชยฤทธิ์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพงานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ ณ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระยะแรกและร่วมนิเทศก์แลกเปลี่ยนผลการฝึกประสบการณ์ของนิสิต โดยนิสิตได้นำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ในระยะแรกและรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 567

บัณฑิตวิทยาลัยจัดทอล์คบรรยาย "Positive Thinking for Success @MSU"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทอล์คบรรยาย "Positive Thinking for Success @MSU" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการบรรยาย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดทอล์คบรรยายในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ และมีทัศนคติที่ดี หรือการเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้ครอบคลุม เปิดกว้างตามสภาพการณ์ต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และนำมาพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ทั้งด้านบุคลิกภาพ และการดำเนินชีวิต โดยได้เชิญวิทยากร อาจารย์สถิตย์ ผลทิพย์ จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เอนวาซท มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมรับฟังจำนวน 200 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 557

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Turnitin

วันที่ 14 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับกลุ่มอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 100 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 130 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 456

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2563

วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2563 และนอกจากนั้นผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยยังได้ให้การต้อนรับคณะและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญสำหรับบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 92

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานราชการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

วันที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยนางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานราชการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานและพยานในการรับ-ส่ง มอบงานราชการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ โดย ผู้ส่งมอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปยุต ชื่นสงวน และผู้รับมอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล โดยมีผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีรับมอบงานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 70

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมเตรียมความพร้อมการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาด้านภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยก่อนเริ่มมีการจัดการเรียนการสอน โดยมีหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 81

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติการการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยามหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติภายในบัณฑิตวิทยาลัย และเครือข่าย CoP_GRAD_MSU สู่องค์การเรียนรู้ ตามประเด็นความรู้ที่กำหนด 2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านพัฒนาองค์กรที่กำหนด 3. เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรเครือข่าย CoP_GRAD_MSU ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ด้านผลิตบัณฑิตที่กำหนด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ 1 Show&Share_Staff_GRAD_MSU : ค้นหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ และถ่ายทอดความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี/จากบุคลากรสู่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 108

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (ครบรอบ 51 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 52) จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้นำนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เข้ารับมอบโล่วิทยานิพนธ์ดีเด่นและเงินรางวัล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัล โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เชิดชูเกียรติแก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพต่อสาธารณชน โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากหลากหลายสาขาวิชา โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลที่ 1 นางสาวกรรณิการ์ สุกะดีทัด สาขาวิชา ชีววิทยา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลที่ 2 นางสาวรัตนาวลี เสนาวงศ์ สาขาวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลที่ 2 นางสาวแจ่มจันทร์ เทศสิงห์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นายวรกร วิชัยโย สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลที่ 2 นายชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน นางราตรี เลิศหว้าทอง สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลที่ 2 นางสาวขวัญแก้ว หมอยาเก่า สาขาวิชา เคมี นายสถาพร สอนสุภาพ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลที่ 2 นางกิตติยาพร อุทรักษ์ สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ นางกัปปิยะ ปาณิวรรณ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นรางวัลที่ 2 นางสาวพรพิมล เพ็งประภา สาขาวิชา ภาษาไทย นายธีระพงษ์ กันทำ สาขาวิชา การเมืองการปกครอง

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 156

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อ ให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทราบระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทะเบียนและประมวลผล สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประมาณ 100 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 220

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการสร้างนวัตกรรม สู่การปฏิบัติงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บัณฑฺตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการสร้างนวัตกรรมสู่การปฏิบัติงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสารเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย Mr.Eros Edgardo Rosario เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม จำนวน 15 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 116

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ และหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ และหลักสูตรระยะสั้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (สหวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ โล่ทองคำ และอาจารย์ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ท่าน คือ คุณละไมพร นามาภินันท์ คุณชลธิชา ชิตวิเศษ และคุณธีรวัฒน์ แสงเรือง นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 90

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร ประธานที่ประชุม การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย กับคณะและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และนำเสนอแผนกิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนเรียนกับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาคณะ เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏฺบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 90

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

วันที่ 31 ตุลาคม และ 6-7 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) ระยะที่ 1 อบรมปฏิบัติการ "การพัฒนากระบวนการทำงาน (Work Process)" และระบบงาน (Work Systems) เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (หมวด 6 และหมวด 7 ผลลัพธ์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้และได้เชิญวิทยากร อาจารย์วราวุฒิ นาคบุญนำ (บุคคลภายใน) อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 96

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว ประธานกรรมการ อาจารย์ทม เกตุวงศา และ นายชยภร ศิริโยธา กรรมการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 113

บัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับ"ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับ "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร คณะการบัญชีและการจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเพื่อขอรับทุน จำนวน 30 คน แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน 12 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 18 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 98

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเกิดความประทับใจเกิดความอบอุ่นในการได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ ภายในสาขาวิชาคณะต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 80

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ ครั้งที่ 7/2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรเพื่อร่วมพิจารณายกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ในประเด็น กลุ่มวิชา รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 90

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ ครั้งที่ 5/2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรเพื่อร่วมพิจารณายกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) และร่วมจัดทำเล่ม มคอ 2 เตรียมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 98

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานเพื่อแสดงมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 13 ท่าน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ศรีสะอาด คณะเทคโนโลยี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู คณะเทคโนโลยี 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา ยุวอมรพิทักษ์ คณะเทคโนโลยี 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันท์ ตรงดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น คณะวิทยาศาสตร์ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาน วิไล คณะวิทยาศาสตร์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 8. นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส กองทะเบียนและประมวลผล 9. นางทิพวรรณ กองกูล กองบริการการศึกษา 10. นางศศิ กุลประภา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 11. นางสาวมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ สำนักวิทยบริการ 12. นายวิโรจน์ เที่ยงธรรม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช13. นายสุด ยุบไธสง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 106

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

วันที่ 10-12 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมเพื่อประเมิน เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ตามเกณฑ์ (EdPEx200) และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (หมวด 6 การปฏิบัติการ สายสนับสนุน) ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนกระบวนการทำงาน (Work Process) และ ระบบงาน (Work System)” เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (หมวด 6) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้และได้เชิญวิทยากร อาจารย์ ดร. วราวุฒิ นาคบุญนำ (บุคคลภายใน) อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 116

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2019

วันที่ 5-6 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน THAILAND TECH SHOW 2019 “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 ํ Innovation X Sustainability)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระยศ แข็งขัน อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมศึกษาดูงานนวัตกรรม ผลงานวิจัยพร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศกว่า 240 ผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 119

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ สำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ สำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ในการทำวิจัยได้ โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 30 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 180

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับ นางสาวอุทัยรัตน์ แก้วกู่ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบทางการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามและรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้บัณฑิตวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 115

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร นายกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยมีกิจกรรมบรรยายและร่วมเสวนา “ยุทธศาสตร์ชาติ: การประกันคุณภาพ : มาตรฐานการอุดมศึกษา” และกิจกรรม mini work shop “การออกแบบกระบวนงานตามแนวทาง SIPOC รายบุคคล” การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 107

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 16 ปี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป จากวัดป่ากู่แก้ว พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษา กำกับและควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้นับตั้งแต่การก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 16 ปี ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการวันครบรอบสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นการร่วมทำบุญตักบาตร ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 141

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ สำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ สำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ในการทำวิจัยได้ โดยมีนิสิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 43 คน และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมจำนวน 25 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 128

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและให้บริการสำหรับนิสิตต่างชาติ

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและให้บริการสำหรับนิสิตต่างชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสาร สร้างโอกาสความมั่นใจ และเจตคติที่ดีต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและเพื่อสนองนโยบายมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 119

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ ครั้งที่ 4/2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรเพื่อร่วมพิจารณายกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) และร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางในการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการให้สามารถเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 149

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ CoP_GRAD_MSU

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย CoP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน เครือข่าย CoP_GRAD_MSU เกิดจากความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 23 หน่วยงาน ได้จัดตั้งเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ CoP_GRAD_MSU ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค์ของเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายโดยการจัดกิจกรรมโครงการ การอบรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN105 ชั้น 1 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรผู้ประสานงานระหว่างคณะได้แลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการทำบทนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 132

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STISWB XI 2019

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ “The 11th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being” (STISWB IX 2019)” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเชีย (UTM), เมืองโจโฮร์บะย์รู ประเทศมาเลเซีย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น องค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างสถาบันการศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้คัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในครั้งนี้

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : เพจ:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนานาชาติ Stiswb2 | อ่าน : 167

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม iThesis แนะนำการใช้งานระบบ iThesis เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใช้งานระบบ iThesis ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่แนะนำการใช้งานระบบในครั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 134 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 192

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 137

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้ 1. เพื่อให้หน่วยงานมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ 3. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วร่วมในการจัดกิจกรรมสุนทรียภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 19 คน จัดขึ้น ณ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 162

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ “ชาว มมส รวมใจ หล่อเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการทำบุญหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ตลอดจนจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตลอดจนได้ร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในทุกๆปี และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป จัดขึ้น ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 137

กีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา จัดโครงการกีฬาระดับบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวเบญจวรรณ อินทระ นายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นความสำคัญของการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคณะกรรมการสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ โดยกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเป็นกิจกรรมที่มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา ให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรง มีความพร้อมด้านสุขภาพไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างเครือข่ายระหว่างคณะ สาขาวิชา อันจะทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโดยมีผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 65 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 420 คน รวมทั้งสิ้น 485 คน โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตซอล แชร์บอล และการแข่งขันกีฬาฮาเฮ จัดขึ้น ณ สนามหน้าอาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 146

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้ารับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 144

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัยและสถาบันที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามีความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการ โดยมีการจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสหวิทยาการ แลกเปลี่ยนรู้การจัดทำหลักสูตร อีกทั้งยังสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการสร้างหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากคณะต่างๆ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม จำนวน 23 คน จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลส จังหวัดชลบุรี

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 150

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน EdPEx ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน EdPEx การจัดทำกลยุทธ์และการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ และนอกจากนั้นยังร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านอื่นๆ เพื่อนำกลับไปพัฒนาหน่วยงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 132

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยามหาสารคาม โดยได้จัดทำกิจกรรม GRAD_Operation Manual & R2R : คู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน และด้านขวัญและกำลังในการทำงาน และเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยง ในการให้คำปรึกษา แนะนำกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน 2. นางภัทรวรรรธน์ ชนพัฒน์จิรโชติ 3. นางศรินทร์ยา เกียงขวา 4. นางชนิดา พันธะ 5. นางสาวสายฝน ทัพขวา 6. นางสาวอรไท สีหาบุญมี

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 158

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม R2R: ROUTINE TO RESEARCH

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research : R2R โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานดำเนินกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ประเด็นการทำวิจัย R2R มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังจำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 154

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย CoP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน เครือข่าย CoP_GRAD_MSU เกิดจากความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 23 หน่วยงาน ได้จัดตั้งเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ CoP_GRAD_MSU ขั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โดยมีวตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายโดยการจัดกิจกรรมโครงการ การอบรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 203

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม GRAD_Operation Manual & R2R

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่ 3 GRAD_Operation Manual & R2R : คู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สังกัด กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม 14 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 155

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย ดังนั้นบทความวิจัยควรเป็นบทความที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการกำหนดจัดโครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เพื่อให้นิสิตที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับความรู้ในการเขียนบทความเพื่อนำไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ. 2561- 2562 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 27 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 156

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

วันที่ 8 และ 10 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex200) ระยะที่ 3 กิจกรรมวิพากษ์กลยุทธ์การดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) (ร่างครั้งที่ 2) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง โดยกิจกรรมวิพากษ์กลยุทธ์ฯ ในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ” และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Work Shop วิพากษ์กลยุทธ์การดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมระดมสมอง จัดทำกลยุทธ์จัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ตามข้อวิพากษ์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 171

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ในโอกาสรับมอบงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 200

สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและจริยธรรมในการวิจัย

วันที่ 26 เมษายน 2562 สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและจริยธรรมในการวิจัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์-กลุ่มวิทยาศาสตร์) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และนายวีระ แสงสิทธิ์ อุปนายกสโมสร คนที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัด โครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร บรรณาธิการวารสารสาธารณสุขชุมชน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ อบรมให้ความรู้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่บทความวิจัยหรือการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา จึงจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและจริยธรรมในการวิจัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์-กลุ่มวิทยาศาสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดทักษะการเขียนบทความวิจัยและแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ โดยจัดอบรมสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มมนุษยศาสตร์และกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ 3. เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรู้และตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 120 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 120 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 155

ประเพณีสงกรานต์บัณฑิตวิทยาลัย 2562

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 200

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยนางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ME1-0310 โรงพยาบาลสุทธาเวช

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อ่าน : 155

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด(ฮีตเดือน 4) ประจำปี 2562

วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน" บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการและกองแผนงานร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศ "กัณฑ์สังกาศ" และนอกจากนั้นยังมีพิธีเชิญผะเหวดเข้าเมือง แห่ข้าวพันก้อนและฟังเทศน์ จัดขึ้น ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ว่าที่ ร.ต.สฬาวุตร์ เนื่องโนราช/ วิชชุลดา ลดาวัลย | อ่าน : 191

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Road Show หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 4 และ 8 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบรมธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และห้องประชุม TCC โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 147

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

วันที่ 1-2 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx (Introduction to Excellence Framework) โดยมีกิจกรรมที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 2 กิจกรรมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อทบทวนโครงร่างองค์การ (OP) ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตรงตามบริบทของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของบัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าใจถึงกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ และได้พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 179

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis สำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการใช้โปแกรม iThesis สำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานเปิดการอบรมฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อแนะนำการใช้งานระบบ iThesis สำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่แนะนำการใช้โปรแกรมฯ โดยมีอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมจำนวน 50 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 165

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการใช้โปแกรม iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เปิดโครงการฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อแนะนำการใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมทำหน้าที่แนะนำการใช้โปรแกรมฯ ในครั้งนี้ โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมจำนวน 170 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 และ 4 อาคารสำนักวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 261

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขา สกอ.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และหลังจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 174

การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 152

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 167

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการใช้โปแกรม iThesis สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อแนะนำการใช้งานระบบ iThesis สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถแนะนำและบริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภายในคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นางสาวอรไท สีหาบุญมี นักวิชาการศึกษา ทำหน้าที่วิทยากรบรรยายในครั้งนี้ และมีเจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมจำนวน 50 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 215

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย | อ่าน : 177

บัณฑิตวิทยาลัยปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อ ให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทราบระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทะเบียนและประมวลผล สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประมาณ 100 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ว่าที่ ร.ต.สฬาวุตร์ เนื่องโนราช | อ่าน : 192

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวารสารทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวารสารทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ขอพร จาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และหลังจากนั้นจึงได้มีการประชุมพิจารณากลั่นกรองวารสารทางวิชาการตามวาระการประชุมต่อไป

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 192

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับสำนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

วันที่ 8 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจเยี่ยมประเมินความเสี่ยง โดยมุ่งหวังผลสำคัญในประเด็นต่อไปนี้ 1. เพื่อตรวจสอบและรับทราบปัญหาการดำเนินงาน 2. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครนิทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 168

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีส่ง-รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดพิธีส่ง-รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการลงนามส่งมอบงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ท่านเดิม และรับมอบงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ท่านใหม่ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 149

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2562 และนอกจากนั้นผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยยังได้ให้การต้อนรับคณะและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 187

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Shoe&Share_Staff_GRAD_MSU

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ในงานมีการจัดกิจกรรม Show&Share_Staff_GRAD_MSU: ความเชี่ยวชาญในงานตนเองและรอบรู้งานในองค์กรของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหาร จาก 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกลุ่มงานบริการการศึกษา จำนวน 11 เรื่อง และนอกจากนั้นยังมีการจัดบูธนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มงาน จัดขึ้น ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 215

ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม โดยสืบเนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 4 โดย นายปรีชา นวลนิ่ม ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 4 การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อคณะกรรมการสโมสรฯ ร่วมกำหนดโครงการและกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 187

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีโดยในพิธีมีการลงนามส่งมอบงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศท่านเดิม และรับมอบงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศท่านใหม่ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นอกจากนั้นยังมีคณะผู้บริหารจากคณะและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 188

บัณฑิตวิทยาลัยจัดเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 4 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างต่อเนื่อง ผลการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ชุดที่ 4 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายปรีชา นวลนิ่ม นายกสโมสร 2. นางสาวเบญจวรรณ อินทระ อุปนายกสโมสร คนที่ 1 3. นายวีระ แสงสิทธิ์ อุปนายกสโมสร คนที่ 2 4. นายจิรพงศ์ มหาพจน์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 5. นายชินพัฒน์ เฉลิมรัมย์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 6. นายชลทิศ พันธุ์ศิริ ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 7. นายกรวิชญ์ เคณาอุประ ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8. สิบเอกหญิงนฤมล พันธุชา เหรัญญิก 9. นายขจร อินธิแสน เลขานุการ 10. นายสิทธิพล ศรีวิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 412

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดถนน ฯลฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เขตพื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 220

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | ภาพจาก : ว่าที่ ร.ต.สฬาวุตร์ เนื่องโนราช/ วิชชุลดา ลดาวัลย | อ่าน : 239

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ อ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร กรรมการ และ นายชยภร ศิริโยธา กรรมการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 305

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" จัดโดย ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร) โดยมีการจัดการประชุมในรูปแบบการอภิปรายแบบคณะ (Panel Discussion) แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้ 1) การบริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) แนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาและทุนวิจัย 3) แนวทางการตลาดและการรับเข้าศึกษา 4) แนวการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการรับนักศึกษาต่างชติ 5) Graduate Studies in the Era of Disruptive Technology 6) การบริหารจัดการงบประมาณด้านบัณฑิตศึกษา โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ ที่ 4 ซึ่งการร่วมอภิปรายทั้ง 6 หัวข้อในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยในอนาคต การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรม Peach Blossom Resort หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : | อ่าน : 233

บัณฑิตวิทยาลัยรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2560

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) ลำดับที่ 3 ระดับดีมาก โดยรับมอบโล่รางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหลังจากนั้นได้ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 223

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน iThesis

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลไกการจัดทำบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (iThesis) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิทยบริการ กองทะเบียนและประมวลผล ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลไกการจัดทำบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (iThesis) สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยได้นำเสนอแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการกลไกการจัดทำบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (iThesis) ตามประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 แนวปฏิบัติในการเขียนบทนิพนธ์ ในระบบ iThesis ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเด็นที่ 2 หลักการทั่วไปในการกำหนดรูปแบบเขียนบทนิพนธ์ในระบบ iThesis ประเด็นที่ 3 แนวปฏิบัติในการส่งข้อมูลนิสิตระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย และสำนักวิทยบริการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 207

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 197

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมพิธีลงนามสัญญาทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 โดย ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบอำนาจให้รองศาสตราจารย์สุมัทนา กลางคาร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีลงนามฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่ได้รับทุนฯ จัดขึ้น ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยใน ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 3 โครงการ และระดับปริญญาโท จำนวน 13 โครงการ ดังนี้ ระดับปริญญาเอก 1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องลดความชื้นอากาศแบบไหลขวางสำหรับเครื่องอบแห้งแบบ คอลัมน์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและรักษาคุณภาพของข้าวหอมมะลิ นางสาวทิพวัลย์ ประสงสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ชื่อโครงการ ผลกึ่งเฉียบพลันของกวาวเครือขาวต่อการทำงานของชุดอวัยวะต่อมพิทูอิทารี-รังไข่ในหนูแรทเพศเมีย นางสาวมัลลิกา สระศรี คณะวิทยาศาสตร์ 3. ชื่อโครงการ ซิสเตมาติกส์และอนุกรมวิธานของหอยทากบกสกุล Aegista, Thaitropis, Landouria และ Pseudobuliminus ในประเทศไทย นางสาวเบญจวรรณ นาหก คณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท 1. ชื่อโครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพทางพลังงานของเชื้อเพลิงจากหญ้าหลายฤดู นางสาวปิ่นมนัส วิโสรัมย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2. ชื่อโครงการ การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินว่านอึ่งด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการ อนุรักษ์ นางสาวนัฐทิญา ทองปาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 3. ชื่อโครงการ ระบบเสียงและการจัดกลุ่มทางเชื้อสายของภาษาไทบ้านภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิรพัชญ์ หาญนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. ชื่อโครงการ การพัฒนาเกมส์จำลองชีวิตการทำเกษตรอินทรีย์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการ ออกแบบแบบมีส่วนร่วม นายวัชรกิติ แสงสุวรรณ คณะวิทยาการสารสนเทศ 5. ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้ทฤษฏีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการออกแบบ เพื่อพัฒนาสื่อ ปฏิสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น เรื่อง การใช้งานเครื่องมือจับปลาพื้นบ้านอีสาน นางสาวปทุมทิพญ์ ปริเทศาโน คณะวิทยาการสารสนเทศ 6. ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยเทคนิค ความจริงเสมือน เรื่อง แสงและเงา นายวีรภัทร จันทรจตุรภัทร คณะวิทยาการสารสนเทศ 7. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันช่วยเหลือการค้นหาเส้นทางทรัพยากรสารสนเทศในสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายภูริทัต หมั่นพลศรี คณะวิทยาการสารสนเทศ 8. ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ สำหรับหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน นายศิวดล ภาภิรมย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 9. ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการรับรองมาตรฐาน PRIMARY GMP สำหรับผู้ประกอบการ นางสาวณัฐธิดา มณีเรือง คณะวิทยาการสารสนเทศ 10. ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐาน นางสาวศิริประภา ประภากรเกียรติ คณะวิทยาการสารสนเทศ 11. ชื่อโครงการ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Methicillin – resistant Staphylococcus aureus (MRSA) และ Methicillin – susceptible Staphylococcus aureus (MSSA) ของสมุนไพรที่หมักร่วมกับแบคทีเรียกรดแลคติค นางสาววันวิสาข์ บุญกล้า คณะเทคโนโลยี 12. ชื่อโครงการ อิทธิพลของเทคโนโลยีพลาสมาเย็นและสารกระตุ้นอินทรีย์ต่อสารกลูโคซิโนเลท ไอโซไธโอไซยาเนทและฤทธิ์ทางชีวภาพในไมโครกรีนของผักท้องถิ่นไทย นายวรโชติ แสงหา คณะเทคโนโลยี 13. ชื่อโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าสินค้ากับการอยู่รอดขององค์กร ของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสุมาลี ศรีลาพัฒน์ คณะการบัญชีและการจัดการ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ภูริทัต หมั่นพลศรี/สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | อ่าน : 287

บัณฑิตวิทยาลัยทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ.2560-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 14-15 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปี พ.ศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดตัวชี้วัด โครงการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx (Introduction to Excellence Framework) การจัดประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 18 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 222

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์(EdPEx)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx (Introduction to Excellence Framework) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ ได้บรรยายให้ความรู้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้แลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานด้านอื่นๆ เพื่อเตรียมตัวรองรับการประเมินฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 225

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน MBS 20th Festival 2018

วันที่ 13 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน MBS 20th Festival 2018 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน MBS 20th Festival 2018 ซึ่งคณะการบัญชีและการจัดการได้ก่อตั้งขึ้นครบรอบ 20 ปี โดยคณะการบัญชีและการจัดการมีพันธกิจที่สำคัญ คือ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : บุณฑริกา ภูผาหลวง : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างป | อ่าน : 252

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในครั้งนี้ โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เชิดชูเกียรติแก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพต่อสาธารณชน โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากหลากหลายสาขาวิชา โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 1 ได้แก่ 1. นางสาวชลธิชา ขุนพรม คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2 ได้แก่ 1. นางสาวกชพร ไวสู้ศึก สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 2. นายจุมพล อิสระวิสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2 ได้แก่ 1. นายสงกรานต์ นักบุญ คณะแพทยศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 1 ได้แก่ 1. นางสาวชลลดา ไม้งาม คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2 ได้แก่ 1. นางสาวอรปรียา เวียงอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. นางสาวสุกัญญา นนทะลี คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2 ได้แก่ 1. นายวิทกานต์ สาระแสน คณะสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น รางวัลที่ 2 ได้แก่ 1. นายไชยมนู กุนอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 462

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

วันที่ 5 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/คณะนิติศาสตร์ | อ่าน : 282

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์(EdPEx)

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร อาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx (Introduction to Excellence Framework) โดยมีกิจกรรม Workshop I : การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ /วิธีการกำหนดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และค่านิยมที่ชัดเจนขององค์กร /การกำหนดตัวชี้วัด โครงการเชิงกลยุทธ์ /แหล่งข้อมูลที่สำคัญเพื่อกำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ การจัดประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 204

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา 2560

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา โดยในวงรอบปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการ โดยการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้คณะกรรมการได้ประเมินโดยพิจารณาใน 3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ และนอกจากการประเมินตัวบ่งชี้ในวงรอบที่ผ่านมาคณะกรรมการยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจักได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินในปีต่อไป

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 210

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 3 ท่าน คือ 1. คุณน้ำลิน เทียมแก้ว บรรณารักษ์ชำนาญการ จากสำนักวิทยบริการ 2. คุณอรไท สีหาบุญมี นักวิชาการศึกษา 3. คุณอุบลรัตน์ ป้านภูมิ นักวิชาการศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 316

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ บัณฑิตศึกษาในยุค Thailand 4.0 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อให้นิสิตได้ทราบ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตต่อนิสิต นิสิตได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ ที่จะต้องติดต่อประสานงานระหว่างการศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 600 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์/แสงเทียน วงษาเวียง | อ่าน : 262

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญช่วงเข้าพรรษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 207

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรม iThesis

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยและสำนักวิทยบริการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้โปรแกรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 353

บัณฑิตวิทยาลัย มมส จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการ ประจำปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม บัณฑิตวิทยาลัย มมส จัดสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการ ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ นโยบายและแนวทางการจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อเป็นการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ทราบนโยบายในการจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการ ให้เกิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณบดี/ประธานหลักสูตร จำนวน 150 คน ภายในโครงการฯรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการทำหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ,เกณฑ์การจัดทำหลักสูตร โดย นางสาวศิริพร ไสยรัตน์และคณะ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อหากรรมการจัดทำหลักสูตร กลุ่ม 1กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ กลุ่ม 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล กลุ่ม 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: อภิราม ทามแก้ว | ภาพจาก : อภิราม ทามแก้ว | อ่าน : 281

สำนักตรวจสอบภายในเข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะตรวจสอบภายในเพื่อตรวจเยี่ยมประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของการตรวจสอบเบื้องต้น โดยมุ่งหวังผลสำคัญในประเด็นต่อไปนี้ 1. เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้น และรับทราบปัญหาการดำเนินงาน 2. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครนิทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 226

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนา จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : จักรกฤษณ์ บุญสีลา | อ่าน : 261

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และบัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้วิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังจำนวน 20 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 264

บัณฑิตวิทยาลัยสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รอบ2)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบ2) โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 เปิดรับสมัครในระดับปริญญาเอก จำนวน 35 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน 43 หลักสูตร รับเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและหน่วยบริการจัดการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและอุดรธานี โดยมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนประมาณ 500 คน โดยจัดสอบคัดเลือก ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 215

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being” (STISWB 2018)”

เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 10th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being” (STISWB 2018)” ณ โรงแรมดอนจัน พาเลซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ในหัวข้อการบริหารทุนอุดหนุนการทำวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนในครั้งนี้ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : 1 | อ่าน : 326

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเครือข่าย COP_GRAD_MSU ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และ รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ การจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ 6 ประเด็น ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 แนวปฏิบัติที่ดีในงานรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติในการใช้ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 50 คน จัดขึ้น ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 332

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการจัดการความรู้(KM) การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการทำวิจัยจากงานประจำ (R2R)

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ : การจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย กิจกรรม 2 การจัดการความรู้ (KM) ประเด็น ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการทำวิจัยจากงานประจำ (R2R) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ บรรยายเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R และ คุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กองทะเบียนและประมวลผล บรรยายเรื่องการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ในด้านการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน และการทำวิจัยจากงานประจำ (R2R) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 292

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยราวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระบบ iThesis การบริหารงานภายในอง์กร ฯลฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 388

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเกิดความประทับใจเกิดความอบอุ่นในการได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ ภายในสาขาวิชาคณะต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 254

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ โดย อาจารย์ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ อาจารย์ประจำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบุคลิกภาพให้บุคลากรมีความมั่นใจในบุคลิกภาพและการให้บริการแก่นิสิตและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย 3) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 217

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและบริการนิสิตต่างชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและบริการนิสิตต่างชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ โดย Assoc.Prof.John Morris ผู้เชี่ยวชาญจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและการสื่อสาร 2) เพื่อสร้างโอกาสความมั่นใจ และเจตคติที่ดีต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 4) เพื่อสนองนโยบายมุ่งสู่ความเป็นสากล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 249

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมฝึกจิตนั่งสมาธิ จัดขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 270

ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่1/2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่1/2561 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณากำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 การดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พิจารณารับรองรูปแบบการบริการสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพิจารณากำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 245

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 218

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 30 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 9 คน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวารสาร และด้านการบริหารงาน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 258

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง โดยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมรำถวายพระพุทธกันทรวิชัยและรำเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1,050 คน

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 236

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 และ 11 เมษายน 2561 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 โดยร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดนำดำหัวขอพรผู้บริหาร และส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ ณ สวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี และสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัย/กองประชาสัมพันธ์ | อ่าน : 256

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 และงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี โดยจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีให้ดำรงอยู่ต่อไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : | อ่าน : 301

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "การจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย"

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "การจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย" ประเด็นความรู้ "แนวทางการบริการสู่ความเป็นเลิศ" โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการสู่ความเป็นเลิศ กรณีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 3. เพื่อให้ผู้รับบริการบัณฑิตวิทยาลัย เช่น อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 5. เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจ มีขวัญกำลัง เกิดความมั่นคงในชีวิต และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพที่สูงขึ้น 6. เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรผู้มีประสบการณ์ในการให้บริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ ตัวแทนผู้ประสานงานระหว่างคณะที่สนใจเข้าร่วม และสมาชิกเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาสมาชิกเครือข่ายหน่วยงาน/คณะภายในมหาวิทยาลัย MOU_CoP_GRAD_MSU จำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 319

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเครือข่าย COP_GRAD_MSU

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ 6 ประเด็น ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 แนวปฏิบัติที่ดีในงานรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติในการใช้ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภยาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 50 คน จัดขึ้น ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 238

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงการการทำสัญญาทุน วช. ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนแผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาขั้นตอนการจัดทำสัญญาทุน การเบิกจ่ายทุน และการรายงานกิจกรรมโครงการฯ จัดประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 162

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมถ่ายทอดนโยบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้มีการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 298

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการ KM และคณะกรรมการดำเนินงานการประกัรคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ และคณะกรรมการดำเนินงานการประกัรคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการพิจารณาแผนการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย และพิจารณากำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน จัดประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 200

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่1/2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 290

ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2561

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 271

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 310

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 มกราคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อให้นิสิตได้ทราบ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตต่อนิสิต นิสิตได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ ที่จะต้องติดต่อประสานงานระหว่างการศึกษา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล กองกิจการนิสิต กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 110 คน จัดขึ้น ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 235

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี นางสาวอรไท สีหาบุญมี และนายจักรกฤษณ์ บุญสีลา บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้โปรแกรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 382

บัณฑิตวิทยาลัยจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560

บัณฑิตวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 โดยได้จัดซุ้มดอกไม้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารราชนครินทร์ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาร่วมถ่ายรูปที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 429

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2560-2564)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย (ปี พศ.2560-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานที่ประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2556 และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 279

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงานเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 3. เพื่อให้หน่วยงานมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ 5. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสุนทรียภาพอย่างสม่ำเสมอ ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 21คน จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 284

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรม iThesis คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี นางสาวอรไท สีหาบุญมี และนางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ บุคลากรกลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้โปรแกรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 275

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ ผศ.เกสร วงศ์เกษม กรรมการ และ นายชยภร ศิริโยธา กรรมการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 524

บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดยนางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานบริการการศึกษา ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศาลากลางจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยประชาชนได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 253

บัณฑิตวิทยาลัยรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนรับโล่รางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ) ลำดับที่ 3 ระดับดีมาก โดยรับมอบโล่รางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหลังจากนั้นได้ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 311

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศประชุมหารือการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรจากกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ งานบริการนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ ทุนนิสิตและการดำเนินงานด้านความร่วมมือและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 271

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานที่ประชุม โดยมีวาระการพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และพิจารณาผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 176

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานมหากฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อใด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานมหากฐิน และพิธีบรรพชา-อุปสมบท จำนวน 110 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระรราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 โดยทอดถวาย ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 305

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดยนางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เเละเเสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 191

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อประดิษฐ์ ชัยมูล บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 357

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศประชุมหารือการรับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศประชุมหารือการรับนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประสานงานของแต่ละฝ่ายในการรับสมัครนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันจะส่งผลให้เกิดระบบการรับนิสิตชาวต่างชาติที่มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กลุ่มงานกิจการต่างประเทศฝ่ายดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยผู้สมัครจะต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 384

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกองส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ เชิดชูเกียรติแก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพต่อสาธารณชน โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากหลากหลายสาขาวิชา โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ ระดับปริญญาเอก 1. นายเกยูร ดวงอุปมา รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น 2. นางวราวรรณ ชูวิรัช รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก 3. นายบดินทร์ มงคลสิน รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก 4. นายยุทธพงษ์ ต้นประดู่ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ระดับปริญญาโท 1. นายธนากร รัตนพันธุ์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น 2. น.ส.เบญจวรรณ นาหก รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก 3. น.ส.อ้อมทิพย์ มาลีลัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี โครงการฯ ในครั้งนี้มีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์/จักรกฤษณ์ บุญสีลา/ลภัสรดา ชัยประ | อ่าน : 591

กีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาจัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 โดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา และนายสังคม สัพโส รักษาการนายกสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการกีฬาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสาขา ระหว่างคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ ฟ้า ชมพู เหลือง เขียว จัดการแข่งขันกีฬา 4 ประเภทกีฬา ไดแก่ ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล แชร์บอล และเปตอง โดยมีอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประมาณ 400 คน จัดขึ้น ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 409

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้ศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการอบรมมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านทักษะการเขียนบทนิพนธ์ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อให้นิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรูปแบบบทนิพนธ์และการใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจำนวน 120 คน จัดขึ้น ณ ห้อง B410 B411 B412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์/วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 282

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพฯ และ รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยในวงรอบที่ผ่าน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ 2.ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ กรรมการ 3.ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง กรรมการ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน 3 องค์ประกอบ 17 ตัวบ่งชี้ มีการดำเนินงานระดับดีมาก 4.78 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับดีมาก 2 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 2 งานเชิงกลยุทธ์ และองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ร่วม) และองค์ประกอบที่มีการดำเนินงานระดับดี 1 องค์ประกอบ (องค์ประกอบที่ 1 งานประจำ)

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 251

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานส่งมอบดอกไม้จันทน์

วันที่ 4 กันยายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 100 ดอก เพื่อส่งมอบต่อให้กับจังหวัดมหาสารคามต่อไป

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 304

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อให้นิสิตได้ทราบ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตต่อนิสิต นิสิตได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ ที่จะต้องติดต่อประสานงานระหว่างการศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 700 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : | อ่าน : 306

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ:อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ: ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและระบบฐานข้อมูลบทนิพนธ์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษาประจำคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานควบคุมการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพปัญหาการปฏิบัติงานควบคุมการทำบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำคณะเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Acc.Bizz-301 คณะการบัญชีและการจัดการ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 324

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมปฏิบัติการ COP_GRAD_MSU

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการ : การบริหารงานด้านการจัดการความรู้เครือข่าย COP_GRAD_MSU ระหว่างบัณฑิตวิยาลัยกับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายโดยจัดกิจกรรมโครงการ การอบรมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนั้นยังเป็นเวทีที่สมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและพัฒนางานระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีการกำหนดประเด็นความรู้ 2 ด้าน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 2.ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำคณะเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม AccBizz-401 คณะการบัญชีและการจัดการ

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : ลภัสรดา ชัยประสิทธิ์-วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 312

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา วัดป่ากู่แก้ว

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 217

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนา จัดขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : นางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์ | อ่าน : 298

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being” (STISWB IX 2017)”

เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being” (STISWB IX 2017)” ณ Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 4 คน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. นายสังคม สัพโส ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะศึกษาศาสตร์ 1. นางสุรพรรณ วีระสอน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 2. นางรุ่งอรุณ บวรชัยเดช ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 3. นางสุภาวดี ปกครอง ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในระดับต่างๆ จำนวน 5 คน ได้แก่ 1. นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน นำเสนอในหัวข้อ การบริหารจัดการการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. นางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ นำเสนอในหัวข้อ การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3. นางศรินทร์ยา เกียงขวา นำเสนอในหัวข้อ การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการระบบสารสนเทศ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. นางสาวอรไท สีหาบุญมี นำเสนอในหัวข้อ ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย : การรับ-ส่ง ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5. นางวิชชุลดา ลดาวัลย์ นำเสนอในหัวข้อ การใช้ระบบสารบรรณในงานประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นอกจากนั้นบัณฑิตวิทยาลัย ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย Kunming University of Science and Technology โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 439

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ที่ประชุม ทคบร. ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2560 โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันสมาชิก ทคบร. และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมครั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมได้กำหนดประชุมทุก 3 เดือน โดยจะมีการหมุนเวียนไปประชุม ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นโอกาสในการได้พบปะกันระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยการจัดประชุมสามัญครั้งที่ 2/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นประธานที่ประชุม ทคบร. และมีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 คน จาก 19 สถาบัน

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 436

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจมีขวัญกำลังใจเกิดความมั่นคงในชีวิต และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพที่สูงขึ้น เป็นการให้ความรู้กับบุคลากรด้านใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้เกิดความเหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ RN-202 ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 262

บัณฑิตวิทยาลัยจัดบรรยายพิเศษ Research Activities in KEK Japan

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Research Activities in KEK Japan" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร Prof.Dr.Nakai Hirokata จาก Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization, Japan โดยการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเกี่ยวกับ Research Activities in KEK Japan แก่ อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมี ผู้บริหาร คณจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมจำนวน 40 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : 1 | อ่าน : 265

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้ โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาในการดำเนินงานด้านหลักสูตรของแต่ละคณะเพื่อเป็นข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย โดยมีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เอกสารประกอบอบรม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 287

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยราวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด โดยได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารงานภายในอง์กร กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดสอบคัดเลือก ฯลฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 275

สัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2560 โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ รศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าใจในบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีประธานหลักสูตร อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำคณะ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 317

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis

เมื่อวันที่ 15 และ 16 พฤษภาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับอาจารย์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม iThesis สำหรับอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน จัดขึ้น ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 288

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบการให้บริการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี นายสมชาย คิดประดับ ผู้แทนผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 และกิจกรรมสมาธิเพื่อการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอวัน จังหวัดชลบุรี

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 518

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่คณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง วนิช วรรณพฤกษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ME1-0310 โรงพยาบาลสุทธาเวช

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 251

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการจัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ หน่วยงานราชการภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 280

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก ประจำปี 2560 จัดขึ้น ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : บัณฑิตวิทยาลัยและFacebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อ่าน : 297

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์โฮมโพด ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 301

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 21 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดทักษะการเขียนบทความวิจัย, ทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อนำบทความวิจัยที่ได้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล รศ.ดร.การุณย์ ประทุม รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร และ อ.ดร.อภิราดี จันทร์แสง โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 489

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดฯ

วันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานและพื้นพูเครื่องฮ้อยเครื่องพันตามภูมิปัญญาท้องถิ่น "กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด เทศน์คาถาพัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" โดยมีกิจกรรมเชิญผะเหวดเข้าเมือง พิธีแห่ข้าวพันก้อนและเทศน์เสียง 3 ธรรมาสน์ ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: | ภาพจาก : | อ่าน : 480

Big Cleaning 2017

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยจัดขึ้น ณ อาคารบรมราชกุมารี และนอกจากนั้นบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 292

R2R: Routine to Research

วันที่ 10 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานดำเนินกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ประเด็น การทำวิจัย R2R โดย ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 297

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญ Prof.Dr. Sang Yung Lee จากสถาบัน KAIST และ Prof.Dr.Mee Sook Lee จาก Pai Chai University ประเทศเกาหลีใต้ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Multiphase Flow ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบรรยายเกี่ยวกับภาษาเกาหลีกับการเรียนการสอนชาวต่างชาติ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์และนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก นอกจากนั้นยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไหม และศูนย์เซจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 552

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 2

วันที่ 24 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและพัสดุ โดยได้เชิญวิทยากร คุณกัณทิมา ศรีเสนพิล หัวหน้างานบริหารงบประมาณ และ คุณศิริวรรณ พลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี จากกองคลังและพัสดุ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู ระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 343

บัณฑิตวิทยาลัย KM แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเงินและพัสดุ ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเงินและพัสดุ โดยได้เชิญวิทยากร คุณพรทิพย์ พันธุมชัย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใต้หัวข้อ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 375

บัณฑิตวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อมอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 340

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.นครพนม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน งานควบคุมมาตรฐานบทนิพนธ์ งานหลักสูตร งานรับเข้า และงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 509

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558 โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ในรอบนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. นายพรพิษณุ ธรรมปัทม์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาเอก 1. นางสาวนฤมล ขุนไกร 2. นางประยูรศรี บุตรแสนคม รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 1. นายรณชัย ภูวันนา รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 1. นางพัทยา หวังสุข กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. นางสาวเบญจวรรณ อินทระ ณ ห้อง HS 209 (ห้องประชุมแม่น้ำชี) ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 641

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรม จัดขึ้นในวันที่ 21,24,26,29 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยจัดอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B410 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : กรธวัฒน์ มณีชม | อ่าน : 569

โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาบทนิพนธ์ โดย มี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบถึงบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทราบถึงขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 3. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานบทนิพนธ์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปให้คำปรึกษานิสิตได้อย่างมีคุณภาพ โครงการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ ทิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องของประกาศ ระเบียบข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง งานวิจัยที่ต้องผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ และการบรรยายเรื่อง แนวการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี ซึ่งมีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุม PH504 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : อภิทาม รามแก้ว/ณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ | อ่าน : 4831

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานการใช้ระบบ iThesis

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สำนักวิทยบริการ กองทะเบียนและประมวลผลและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | อ่าน : 7710

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป

วันที่ 28 กันยายน 2559 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักศึกษาทั่วไปสถาปนาครบรอบ 8 ปี ณ สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 9088

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม KM

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 ผศ.ดร.โสภา แคนสี รองงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประเด็นการจัดการความรู้ในปี 2559 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 6884

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

วันที่ 6 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้รับมอบหมายร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11940

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis

บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.บังอร กุมพล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบ iThesis ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้มีมติให้นำระบบ iThesis สำหรับกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการประชุมชี้แจงร่วมกับผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11144

บัณฑิตวิทยาลัยประเมินประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายใน วงรอบการประเมินปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.เสริมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการ และ รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส กรรมการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในวงรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 3 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ พบว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีระดับคุณภาพดีมาก คะแนนเท่ากับ 4.78 เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ 2 และ 3 มีคุณภาพระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 1 มีคุณภาพระดับดี ผลการดำเนินงานด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ มีคุณภาพระดับดีมาก

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 11207

ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเกิดความประทับใจเกิดความอบอุ่นในการได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ ภายในสาขาวิชาคณะต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : สิทธิพรรณ สุวรรณสิงห์ | อ่าน : 7993

บัณฑิตวิทยาลัยทำบุญเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นางพิกุลศิลป์ งามสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตรเช้าในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยได้รับมอบหมายร่วมกับคณะนิติศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ณ วัดป่ากู่แก้ว

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | ภาพจาก : วิชชุลดา ลดาวัลย์ | อ่าน : 7731