กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์

นางสาวอรไท สีหาบุญมี 
Miss Oratai Sehaboonmee

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
อีเมล์ : jeworatai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2015

  หน้าที่รับผิดชอบ

   - งานตรวจรูปแบบบทนิพนธ์

   - งานเผยแพร่ผลงานบทนิพนธ์ 

   - งานประมวลผลบทนิพนธ์

นางภัทรวรรธน์ ชนพัฒน์จิรโชติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล์ : Pattarawat.c.grad@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2013

  หน้าที่รับผิดชอบ

    - งานทะเบียนบทนิพนธ์

นางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ 
Mrs. Ubonrat  Panphume 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
อีเมล์ : odubolrat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2015
  หน้าที่รับผิดชอบ
- งานตรวจรูปแบบบทนิพนธ์  

    - งานประมวลผลบทนิพนธ์

 

นางสาวศิริจรรยา ใจการ 
Ms. Sirijanya Jaikarn

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ.
อีเมล์ : Annny_39@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2013
หน้าที่รับผิดชอบ
       - งานทะเบียนบทนิพนธ์

นางสาววัลภา โชคบัณฑิต 
Ms. Vanlapa Chokbundit

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
อีเมล์ : Vanlapa2532@Outlook.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2013
หน้าที่รับผิดชอบ
       - งานทะเบียนบทนิพนธ์