ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศหลักสูตร

ระบบบริหารจัดการแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ (e-Form)

การใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบสารสนเทศวิทยานินพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระบบแนะนำการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระบบสอบวัดความรู้จริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์

ระบบสมัครสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบสารบรรณบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบรับ-ส่งหนังสือภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบสารสนเทศจัดอบรมบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบคลังความรู้บัณฑิตวิทยาลัย

โปรแกรม iThesis