การประกันคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์มบันทึกข้อสนเทศเสียงของลูกค้าผู้รับบริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  (EdPEx)

โครงการ : เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อมการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

การประชุมอื่นๆ/ ที่เกี่ยวข้องกับ TOR

 

แบบรายงานการเข้ารับ การประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

คู่มือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

รายงานผลการประเมินภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน

วาระการประชุมประกันคุณภาพภายใน

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan)

คำสั่งแต่งตั้ง

รายงานผลการวิจัย

เอกสารเผยแพร่

ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน