กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

นางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ 
Mrs. Ubonrat  Panphume 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
อีเมล์ : odubolrat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1637
  หน้าที่รับผิดชอบ  

หัวหน้ากลุ่มงาน

    - งานส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

    - งานการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา

- งานหลักสูตร

นางสาวสุภาภัทร บุตรไทย 
Ms. Supapat Butthai

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
อีเมล์ : supapat.b@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1633
  หน้าที่รับผิดชอบ
     - งานบริการบทนิพนธ์


นางสาวอรไท สีหาบุญมี 
Miss Oratai Sehaboonmee

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
อีเมล์ : grad.msu.ts6@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1660

  หน้าที่รับผิดชอบ

   - งานการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา

   - งานกำกับผลงานบทนิพนธ์ 

   - งานระบบ iThesis

  - งานบริหารความเสี่ยงและควมคุมภายใน

นางสาววัลภา โชคบัณฑิต 
Ms. Vanlapa Chokbundit

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
อีเมล์ : Vanlapa2532@Outlook.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1635
หน้าที่รับผิดชอบ
       - งานทะเบียนบทนิพนธ์