กลุ่มงานบริการการศึกษา

นางศรินทร์ยา เกียงขวา 
Mrs. Sarinya Kiangkhwa

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อีเมล์ : Rateefa3@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2012
  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานรับเข้าศึกษา    

    - งานจัดการเรียนการสอน

    - งานมาตรฐานการสอบ

    - งานระบบสารสนเทศ

นางวิชชุลดา ลดาวัลย์ 
Mrs. Widchulada Ladawan

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต)
อีเมล์ : Cherry_ing@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2012
  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานประชาสัมพันธ์              
    - งานวิเทศสัมพันธ์
    - งานหลักสูตร                   
    - งานควบคุมมาตรฐานอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

นายจักรกฤษณ์  บุญสีลา
Mr. Jakkrid  Boonseela

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
อีเมล์ : Kim_4692@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2012

  หน้าที่รับผิดชอบ

     - งานระบบสารสนเทศ

     - งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง