กลุ่มงานบริการการศึกษา

นางศรินทร์ยา เกียงขวา 
Mrs. Sarinya Kiangkhwa

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อีเมล์ : Sarinya.grad@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1631
  หน้าที่รับผิดชอบ

    - ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน

    - งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  

    - งานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

    - งานบริการคอมพิวเตอร์

    - งานระบบ iThesis

    - งานระบบ e-Form

นางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ 
Mrs. Ubonrat  Panphume 

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
อีเมล์ : odubolrat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1637
  หน้าที่รับผิดชอบ
 

    - งานส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

    - งานการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา

- งานหลักสูตร

นางชนิดา พันธะ 
Mrs. Chanida Punta

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กจม. (การจัดการ)
อีเมล์ : chanida_pun@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1638
  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานคัดเลือกนิสิต  

    - งานจัดสอบนิสิต

    - งานจัดการศึกษา

    - งานทุนการศึกษาและทุนวิจัย

นางสาวสุภาภัทร บุตรไทย 
Ms. Supapat Butthai

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
อีเมล์ : supapat.b@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1633
  หน้าที่รับผิดชอบ
     - งานบริการบทนิพนธ์


นายจักรกฤษณ์  บุญสีลา
Mr. Jakkrid  Boonseela

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
อีเมล์ : Kim_4692@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1632

  หน้าที่รับผิดชอบ

     - งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

     - งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง

     - งานบริการคอมพิวเตอร์

    - งานระบบ iThesis

นางสาววัลภา โชคบัณฑิต 
Ms. Vanlapa Chokbundit

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
อีเมล์ : Vanlapa2532@Outlook.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1635
หน้าที่รับผิดชอบ
       - งานทะเบียนบทนิพนธ์

นางสาวณัฐฐิรา พานแก้ว 
Ms. Nuttira Pankaew

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อีเมล์ : nuttinut1994@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1634
หน้าที่รับผิดชอบ
       - งานทะเบียนบทนิพนธ์
       - งานประมวลผลบทนิพนธ์
       - งานวิเทศสัมพันธ์        

นางสาวรัตนาพร แทนแล 
Ms. Rattanaporn Eaentae

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. สาขาวิชาสถิติ
อีเมล์ : kuginagi_23@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1637
หน้าที่รับผิดชอบ
       - งานทะเบียนบทนิพนธ์
       

นางสาวปิยนุช วีระณรงค์ 
Ms. Piyanuch Weeranarong

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
อีเมล์ : 3607227651@qq.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1634
หน้าที่รับผิดชอบ
       - งานวิเทศสัมพันธ์