ข่าวทุนวิจัย


ข่าวเด่น ข่าวHOT

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ข่าวจาก: งานรับเข้า

ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการขอหนังสือเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า (สำหรับนิสิตไทย-นิสิตต่างชาติ) ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9 ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม" ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 – the 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ทุนวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการ EURAXESS-Researchers in Motion

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดทุนวิจัย https://euraxess.ec.europa.eu/ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 41

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2561

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : ลิงค์ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 72

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-28 | อ่าน : 163

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 50

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 288