ข่าวทุนวิจัย


ข่าวเด่น ข่าวHOT

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) ข่าวจาก: งานรับเข้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) ข่าวจาก: งานรับเข้า

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) ข่าวจาก: งานรับเข้า

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการสื่อดิจิทัลจาก National Library of Korea (NLK) ประเทศเกาหลี ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

 

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานสำคัญ flagship ปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-16 | อ่าน : 124

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-18 | อ่าน : 289

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 313

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | วันที่ประกาศ : 2018-06-14 | อ่าน : 250

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ข่าวจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัคร | วันที่ประกาศ : 2018-01-17 | อ่าน : 597

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 2561 | วันที่ประกาศ : 2017-12-22 | อ่าน : 386

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | link : ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) | วันที่ประกาศ : 2017-11-29 | อ่าน : 517

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 516

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : ใบสมัคร ประกาศ | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 545

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-20 | อ่าน : 845

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่อผู้ได้รับทุน | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-08 | อ่าน : 370

 

ผลการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท" ปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-15 | อ่าน : 585

 

การให้ทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท" ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : ใบสมัครทุน เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-01-25 | อ่าน : 1093

 

ผลการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-25 | อ่าน : 1534