ข่าวทุนวิจัย


ข่าวเด่น ข่าวHOT

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบสอง ข่าวจาก: งานคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-18 | อ่าน : 118

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 192

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | วันที่ประกาศ : 2018-06-14 | อ่าน : 145

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ข่าวจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัคร | วันที่ประกาศ : 2018-01-17 | อ่าน : 428

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 2561 | วันที่ประกาศ : 2017-12-22 | อ่าน : 322

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | link : ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) | วันที่ประกาศ : 2017-11-29 | อ่าน : 367

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 401

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : ใบสมัคร ประกาศ | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 449

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-20 | อ่าน : 684

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่อผู้ได้รับทุน | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-08 | อ่าน : 262

 

ผลการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท" ปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-15 | อ่าน : 482

 

การให้ทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท" ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : ใบสมัครทุน เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-01-25 | อ่าน : 1017

 

ผลการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-25 | อ่าน : 1446