NEWS ALL


ข่าวเด่น ข่าวHOT

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมทักษะภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร มมส (ครั้งที่ 1) (อบรมฟรี) ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการบัณฑฺตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลียนแปลง" ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ข่าวจาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2564 ภาคฤดูใบไม้ร่วง ณ National Tsing Hua University (NTHU) ประเทศไต้หวัน ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย" ข่าวจาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์