NEWS ALL


ข่าวเด่น ข่าวHOT

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ (บรรยายภาษาไทย) ครั้งที่ 2 ข่าวจาก: บริการวิชาการ

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม หลักสูตรที่ 3 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หลักสูตร Biomedical Research (บรรยาย ข่าวจาก: บริการวิชาการ

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561-2562 ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้าประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าวจาก: บริการวิชาการ

ตรวจสอบคะแนนผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ข่าวจาก: งานระบบสารสนเทศ

ประกาศ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ข่าวจาก: งานรับเข้า