NEWS ALL


ข่าวเด่น ข่าวHOT

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) ข่าวจาก: งานรับเข้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) ข่าวจาก: งานรับเข้า

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) ข่าวจาก: งานรับเข้า

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการสื่อดิจิทัลจาก National Library of Korea (NLK) ประเทศเกาหลี ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก ขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-03 | อ่าน : 301

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอกรายชื่อปริญญาเอก เพิ่มเติม ครั้งที่ 1รายชื่อปริญญาโท เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-01 | อ่าน : 174

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เอกสาร : - | link : วารสาร MFU CONNEXION: JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES | วันที่ประกาศ : 2020-07-01 | อ่าน : 22

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-23 | อ่าน : 1313

 

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการสื่อดิจิทัลจาก National Library of Korea (NLK) ประเทศเกาหลี

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดข่าวฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 15

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 151

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) ครั้งที่ 3

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 39

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกรายชื่อระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)รายชื่อระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-08 | อ่าน : 1849

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคตน้ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-07 | อ่าน : 298

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2รายชื่อครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-05 | อ่าน : 147

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิิสิตที่ความว่าจะสำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2020-05-26 | อ่าน : 223

 

การรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-25 | อ่าน : 758

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคตน้ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมปริญาญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-25 | อ่าน : 416

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-13 | อ่าน : 317

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-04-10 | อ่าน : 4162

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ระดับปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-31 | อ่าน : 526

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-31 | อ่าน : 345

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-18 | อ่าน : 721

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2020-03-12 | อ่าน : 37

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-12 | อ่าน : 40

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-27 | อ่าน : 2445

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการรับรู้และการใช้ โปรแกรมเกี่ยวกับระบบวิทยานิพนธ์และวิจัยงราะนดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องบริกา

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-14 | อ่าน : 150

 

แผนการดำเนินงานรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : แผนการดำเนินงานรับเข้าฯ 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-07 | อ่าน : 695

 

การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวจาก: งานบทนพิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-30 | อ่าน : 1033

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ข่าวจาก: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ | วันที่ประกาศ : 2020-01-28 | อ่าน : 85

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครงานฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-22 | อ่าน : 42

 

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานสำคัญ flagship ปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-16 | อ่าน : 125

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-06 | อ่าน : 400

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสาร

ข่าวจาก: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ | วันที่ประกาศ : 2020-01-02 | อ่าน : 111

 

สำนักวิทยบริการขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ"

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ลงทะเบียนอบรมฯ | วันที่ประกาศ : 2020-01-02 | อ่าน : 41

 

โครงการอบรม "การใช้งานโปรแกรม Turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ" สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : - | link : สมัครอบรม (กลุ่มอาจารย์) สมัครอบรม (กลุ่มนิสิต) | วันที่ประกาศ : 2019-12-26 | อ่าน : 921

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 2))

ข่าวจาก: งานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-12-23 | อ่าน : 66

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กระทรวงการอุดมศึกษา | เอกสาร : ประกาศรับสมัครโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-12-18 | อ่าน : 88

 

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูร์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ข่าวจาก: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการะดับนานาชาติ | วันที่ประกาศ : 2019-12-17 | อ่าน : 141

 

แก้ไขปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-12-09 | อ่าน : 318

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-26 | อ่าน : 378

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-15 | อ่าน : 485

 

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต | เอกสาร : - | link : ประกาศรับสมัครฯ | วันที่ประกาศ : 2019-11-14 | อ่าน : 69

 

ขอเชิญเข้ารับการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 29-1-2563

ข่าวจาก: สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) | เอกสาร : - | link : ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ | วันที่ประกาศ : 2019-11-14 | อ่าน : 55

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-13 | อ่าน : 1007

 

บัณฑิตวิทยาลัยเลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-06 | อ่าน : 105

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-25 | อ่าน : 67

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-21 | อ่าน : 300

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-28 | อ่าน : 1849

 

ขยายรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสมัครเข้าอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับสมัค

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ B 415 ชั้น 4 อบรมวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น สมัครกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรม วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. | วันที่ประกาศ : 2019-08-19 | อ่าน : 108

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-16 | อ่าน : 223

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) ครั้งที่ 4 สำหรับอาจารย์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่่อ กลุ่มผ่าน TS1 และลงทะเบียนรายวิชา Thesisรายชื่อ กลุ่มไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียนรายวิชา Thesis | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-05 | อ่าน : 1706

 

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) ครั้งที่ 4 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเข้าอบรม | วันที่ประกาศ : 2019-07-11 | อ่าน : 149

 

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ สำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัคร (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สมัคร (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สมัคร (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | วันที่ประกาศ : 2019-07-05 | อ่าน : 199

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 2683

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 198

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 77

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 136

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาโทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-26 | อ่าน : 2579

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 102

 

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 110

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 107

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 99

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบสอง

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-19 | อ่าน : 2304

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-10 | อ่าน : 389

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-10 | อ่าน : 194

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 113

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 116

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-05-23 | อ่าน : 161

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/ วารสารระดับนานาชาติ

ข่าวจาก: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เอกสาร : - | link : กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 87

 

แบบฟอร์มอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานประชุม | เอกสาร : - | link : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | วันที่ประกาศ : 2019-05-08 | อ่าน : 145

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2019-04-30 | อ่าน : 2486

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัวปริญญาโท (เพิ่มเติม)ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-26 | อ่าน : 2789

 

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตติดต่อขอรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์คืน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายชื่อนิสิตรับเล่มฉบับสมบูรณ์คืน | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-24 | อ่าน : 173

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-18 | อ่าน : 290

 

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-18 | อ่าน : 510

 

สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและจริยธรรมในการวิจัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์-กลุ่มวิทยาศาสตร์)

ข่าวจาก: สโมสรนิสิตบัณฑฺตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ | วันที่ประกาศ : 2019-04-17 | อ่าน : 149

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทประกาศเพิ่มเติมประกาศเปลี่ยนแปลง | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-10 | อ่าน : 3287

 

ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการขอหนังสือเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า (สำหรับนิสิตไทย-นิสิตต่างชาติ)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : แบบฟอร์มการขอหนังสือ(สำหรับนิสิตไทย-นิสิตต่างชาติ) | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 127

 

ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 119

 

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 – the 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยบูรพา | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ 2019 – the 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 111

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถ์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference | วันที่ประกาศ : 2019-03-25 | อ่าน : 97

 

ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 | วันที่ประกาศ : 2019-03-25 | อ่าน : 104

 

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019)

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019) | วันที่ประกาศ : 2019-03-25 | อ่าน : 128

 

ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบ วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-08 | อ่าน : 153

 

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562

ข่าวจาก: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 103

 

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562

ข่าวจาก: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 116

 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 129

 

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-18 | อ่าน : 194

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.)"

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : รายละเอียดรางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ | link : เว็บไซต์รายละเอียดรางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ | วันที่ประกาศ : 2019-02-15 | อ่าน : 123

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (The National Graduate Research Conference)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 | วันที่ประกาศ : 2019-02-15 | อ่าน : 267

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรม1) กลุ่มผ่าน TS1 และลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B3152) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B3143) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B412 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-06 | อ่าน : 180

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-05 | อ่าน : 2185

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 165

 

ปฏิทินการเสนอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : ปฏิทินการเสนอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 140

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-302คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-402คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-405รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : สถานที่สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วันที่ประกาศ : 2018-12-14 | อ่าน : 350

 

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศผลฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-06 | อ่าน : 99

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การพิจารณาบทความวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้บทความวิจัย 2 เรื่อง เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-28 | อ่าน : 310

 

ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-11-22 | อ่าน : 126

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-14 | อ่าน : 157

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-14 | อ่าน : 133

 

ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลฯ | วันที่ประกาศ : 2018-11-12 | อ่าน : 234

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “การนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที (THREE MINUTE THESIS)” จัดโดย The University of Queensland ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 176

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: นางกนกนวล นรินยา | เอกสาร : ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-01 | อ่าน : 229

 

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัคร "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2561 ใบสมัครทุนภูมิพลระดับบัณฑิตศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-18 | อ่าน : 1293

 

การรับสมัครทุนเรียนต่างประเทศ ณ Central South University of Forestry and Technology

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : รับสมัครรับทุนเรียนต่างประเทศ ณ Central South University of Forestry and Technology | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 119

 

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: กลุ่มงานบริการการศึกษา | เอกสาร : - | link : ประกาศผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 198

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ | เอกสาร : ตารางอบรมภาษาอังกฤษฯscjthhpu | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-05 | อ่าน : 276

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Leadership Program (ELP)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : uxkndbtv | link : ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP) | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 146

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-02 | อ่าน : 415

 

กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561 (รอบสุดท้ายที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561)

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-06 | อ่าน : 282

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 126

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 123

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยฯ | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 352

 

กำหนดการส่งบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2561

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-29 | อ่าน : 873

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 221

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560"

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 179

 

บัณฑิตวิทยาลัยขอเผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: อุบลรัตน์ ป้านภูมิ | เอกสาร : รายงานความพึงพอใจฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-22 | อ่าน : 139

 

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-14 | อ่าน : 291

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 166

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 144

 

โครงการอบรมให้ความรู้รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ การใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Mendeley

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 524

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 (CASNIC 2018)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการ CASNIC 2018 | วันที่ประกาศ : 2018-08-03 | อ่าน : 1129

 

การรายงานตัวเข้าศีกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-08-02 | อ่าน : 796

 

ระเบียบการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | เอกสาร : ระเบียบฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 459

 

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : กำหนดการปฐมนิเทศ | link : แผนที่ สถานที่ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แบบประเมินออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 593

 

บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-26 | อ่าน : 212

 

ผลการเทียบสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ภาคปลาย/2560 (กลุ่มเทียบตามหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง)

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการเทียบสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาคปลาย/2560 (กลุ่มเทียบตามหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-25 | อ่าน : 455

 

กำหนดการสัมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการ ประจำปี 2561

ข่าวจาก: งานบัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : กำหนดการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-24 | อ่าน : 177

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-21 | อ่าน : 959

 

โครงการอบรมให้ความรู้รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ การใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Mendeley

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-07-17 | อ่าน : 559

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | link : สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2018-07-16 | อ่าน : 364

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท จังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท จังหวัดอุดรธานี | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-07-16 | อ่าน : 1163

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : Student Advisor Staff Admin | วันที่ประกาศ : 2018-07-11 | อ่าน : 388

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคพิเศษ/2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-06 | อ่าน : 301

 

แจ้งให้นิสิตเข้าไปตรวจสอบผลการตรวจ TS5 ของ iThesis ในระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : ลิงค์ตรวจสอบ | วันที่ประกาศ : 2018-07-05 | อ่าน : 808

 

โครงการประกวดการรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : ใบสมัครวิทยานิพนธ์ดีเด่นเอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 440

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 245

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561

ข่าวจาก: ฝ่าย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 273

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 313

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | วันที่ประกาศ : 2018-06-14 | อ่าน : 250

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3)

ข่าวจาก: ศรินทร์ยา เกียงขวา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-11 | อ่าน : 310

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability"

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 208

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 1262

 

ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุยให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวจาก: กองคลังและพัสดุ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุย | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 219

 

สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(MEXT Scholarship)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-26 | อ่าน : 254

 

แจ้งแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมคอมพิวเตอร์ หลังจากการอัฟเดท iThesis เวอร์ชั่น 2016 เป็น iThesis เวอร์ชั่น 2017

ข่าวจาก: งานสารสนเทศ | เอกสาร : - | link : การเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ถอนและติด Word Add in คู่มือการใช้งานสำหรับนิสิต iThesis 2017 | วันที่ประกาศ : 2018-05-26 | อ่าน : 1873

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-24 | อ่าน : 217

 

แจ้งเปิด-ปิด การใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานสารสนเทศ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-18 | อ่าน : 302

 

กำหนดระยะเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์สมบูรณ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระก่อนภาคเรียน 2/2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-15 | อ่าน : 278

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-10 | อ่าน : 661

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ห้องเรียนประจำจังหวัดอบลราชธานี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก เอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 366

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรกเอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 767

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-28 | อ่าน : 157

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-28 | อ่าน : 179

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 217

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 207

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2561 (รอบสอง) | link : ระบบรับสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 2696

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 240

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 481

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-03 | อ่าน : 221

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 251

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 212

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-28 | อ่าน : 159

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-26 | อ่าน : 171

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-22 | อ่าน : 287

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโท มหาสารคามระดับปริญญาเอก มหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อกลุ่มประกาศเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2018-03-21 | อ่าน : 2169

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานจัดการเรียนการสอน | เอกสาร : ประกาศการขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-08 | อ่าน : 187

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-01 | อ่าน : 353

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-01 | อ่าน : 280

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การใช้งาน EndNote เพื่อการวิจัยและอ้างอิงแบบมืออาชีพ"

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-26 | อ่าน : 252

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-20 | อ่าน : 475

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ภาคต้น/2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ภาคต้น/2561 (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-08 | อ่าน : 1100

 

บัณฑิตวิทยาลัยงดการให้บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-02 | อ่าน : 800

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-02-01 | อ่าน : 415

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-30 | อ่าน : 387

 

ขอแจ้งงดให้บริการและติดต่อประสานงาน (วันที่ 27-28 มกราคม 2561)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-26 | อ่าน : 168

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "เสริมสร้างการทำวิจัยกับ Elsevier"

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-18 | อ่าน : 355

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ข่าวจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัคร | วันที่ประกาศ : 2018-01-17 | อ่าน : 598

 

ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2560 (กลุ่มสมัครสอบพร้อมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปลาย/2560) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-15 | อ่าน : 458

 

ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาเอก (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-15 | อ่าน : 338

 

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : กำหนดการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-03 | อ่าน : 466

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเล่มสมบูรณ์

ข่าวจาก: กลุ่มงานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-29 | อ่าน : 307

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 2561 | วันที่ประกาศ : 2017-12-22 | อ่าน : 386

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-06 | อ่าน : 494

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | link : ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) | วันที่ประกาศ : 2017-11-29 | อ่าน : 517

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 516

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 230

 

เกณฑ์การสอบและการเทียบผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-07 | อ่าน : 477

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : ใบสมัคร ประกาศ | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 545

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : ประกาศใบสมัคร | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 724

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรูนิสิตระดับปริญญาโท ประจําภาคตน/2560 หนวยสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-02 | อ่าน : 407

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : 1ตารางการจัดอบรมภาษาอังกฤษ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-22 | อ่าน : 394

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 1101

 

ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-21 | อ่าน : 453

 

ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมารายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-21 | อ่าน : 374

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-20 | อ่าน : 845

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมารายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 380

 

ประกาศรายชื่อผู้มสีทธิ์สอบคัดเลือกฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 367

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 252

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกำหนดการอบรมโปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 217

 

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 336

 

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างรายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 294

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่อผู้ได้รับทุน | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-08 | อ่าน : 370

 

กำหนดการและรายชื่อผู้ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : กำหนดการรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-07 | อ่าน : 403

 

ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : 1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 ก.ย. 60 (จัดต่อเนื่อง 2 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ 2. กลุ่มวิทย์ - เทคโนฯ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 16 ก.ย. 60 (จัด 1 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-09-04 | อ่าน : 334

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-01 | อ่าน : 301

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (Language Examination) สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคตน/2560 หนวยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-25 | อ่าน : 405

 

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 268

 

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารกำหนดการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-26 | อ่าน : 455

 

ตรวจสอบรายชื่อ-ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบระดับบัณฑิตศึกษา เทอมต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-200 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-302 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-309 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-401 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-402 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-405 | วันที่ประกาศ : 2017-07-22 | อ่าน : 358

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (Language Examination) สําหรับนิสิตระดับฑิตศึกษา ประจําภาคพิเศษ ปการศึกษา 2559 หนวยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-21 | อ่าน : 380

 

แบบติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-16 | อ่าน : 498

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-08 | อ่าน : 271

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (กรณีพิเศษ)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-08 | อ่าน : 292

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: มาตรฐานการจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-06 | อ่าน : 538

 

การรับสมัครบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิสิตลงทะเบียนเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-06 | อ่าน : 678

 

จ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560คุณลักษณะเฉพาะจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-16 | อ่าน : 863

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น/2560 (เพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการ)

ข่าวจาก: รับงานเข้า | เอกสาร : ผลสอบ ปริญญาเอก ฉบับที่ 5 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-14 | อ่าน : 781

 

ผลสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ฉบับที่ 1 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-12 | อ่าน : 413

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงผลการสอบขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 347

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 454

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/ http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/indexngrc.php | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 255

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้โปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานเกี่ยวกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา วันอังคารที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 08.30 - 12.00น.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-12 | อ่าน : 1165

 

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: รับสมัคร | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-11 | อ่าน : 394

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาเอก | link : ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2017-05-03 | อ่าน : 343

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2017-05-02 | อ่าน : 413

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ขั้นตอนการรายงานตัว | link : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท บริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดนครราชสีมา ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดธานี ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) | วันที่ประกาศ : 2017-04-28 | อ่าน : 2902

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-19 | อ่าน : 471

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดธานีระดับปริญญาโท บริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดนครราชสีมา | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-11 | อ่าน : 2293

 

ผลสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-07 | อ่าน : 302

 

ตรวจสอบอัตราค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-03 | อ่าน : 464

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย/2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-29 | อ่าน : 287

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-24 | อ่าน : 330

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดธานีระดับปริญญาโท บริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดนครราชสีมาระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)ระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : แผนที่สถานที่สอบคัดเลือก คำชี้แจงการทำข้อสอบ ตารางการกำหนดห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ | วันที่ประกาศ : 2017-03-21 | อ่าน : 2051

 

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

ข่าวจาก: งานประชุม | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-20 | อ่าน : 299

 

การขยายเวลาการขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-17 | อ่าน : 291

 

ผลการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท" ปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-15 | อ่าน : 585

 

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครผ่านเว็บไซต์ | วันที่ประกาศ : 2017-02-24 | อ่าน : 624

 

การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1ระดับปริ ครั้งที่ 2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-08 | อ่าน : 651

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : รายชื่อ | วันที่ประกาศ : 2017-02-06 | อ่าน : 309

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-06 | อ่าน : 346

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย/2559 หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : คำชี้แจงการทำข้อสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-01 | อ่าน : 432

 

การให้ทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท" ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : ใบสมัครทุน เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-01-25 | อ่าน : 1093

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-01-20 | อ่าน : 311

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบคัดเลือกปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-01-05 | อ่าน : 716

 

สำรวจข้อมูลสถานะกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2555

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-23 | อ่าน : 298

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ขั้นตอนการรายงานตัวระดับปริญญาโท ระบบในเวลาราชการระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-23 | อ่าน : 586

 

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาเอกสาขาวิชา ห้องสอบ P-401 คณะเภสัชศาสตร์คำชี้แจงการทำข้อสอบระดับโท-เอก กลุ่มเพิ่มเติม สอบห้อง RN1-207 อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 1 วัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ห้องสอบ P-401 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 1 วัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ห้องสอบ P-302 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาเอกสาขาวิชา ห้องสอบ P-302 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาเอก ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาเอกสาขาวิชา ห้องสอบ P-200 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาเอก ข้อสอบชุดที่ 1 วัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ห้องสอบ P-200 คณะเภสัชศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-16 | อ่าน : 437

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกคำชี้แจงการทำข้อสอบปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-12 | อ่าน : 705

 

ผลการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-25 | อ่าน : 1534

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558 (รอบนำเสนอผลงานแบบบรรยาย)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-22 | อ่าน : 1198

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหสารคาม ครั้งที่ 92/2559

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-11 | อ่าน : 1848

 

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรับทุน | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-11 | อ่าน : 1622

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559 (สมัครได้ถึง 11 พ.ย. 59)

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : ใบสมัครทุนเอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-03 | อ่าน : 1797

 

การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-09-02 | อ่าน : 7386