NEWS ALL


ข่าวเด่น ข่าวHOT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสาม) ข่าวจาก: งานจัดสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสาม) ข่าวจาก: งานคัดเลือก

ประกาศเลื่อนการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ข่าวจาก: งานจัดสอบ

ประกาศเลื่อนการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ข่าวจาก: งานจัดสอบ

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมหนังสือออนไลน์ MSU Online Book Fair 2022 ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ มมส

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-06-27 | อ่าน : 255

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท เพิ่มเติม ฉบับที่ 1ระดับปริญญาโท เพิ่มเติม ฉบับที่ 2ระดับปริญญาเอก เพิ่มเติม ฉบับที่ 3ระดับปริญญาเอก เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-06-23 | อ่าน : 292

 

ประกาศเลื่อนการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : ประกาศเลื่อนการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-06-21 | อ่าน : 546

 

ประกาศเลื่อนการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : ประกาศเลื่อนการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-06-21 | อ่าน : 1362

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)ระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม)ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ 2)ระดับปริญญาโท (ฉบับที่ 3) | link : เว็บตรวจสอบรายละเอียดวิธีการสอบออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2022-06-14 | อ่าน : 1039

 

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมหนังสือออนไลน์ MSU Online Book Fair 2022

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ มมส | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-05-05 | อ่าน : 69

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-05-03 | อ่าน : 240

 

ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

ข่าวจาก: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2022-04-29 | อ่าน : 25

 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวจาก: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2022-04-25 | อ่าน : 36

 

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Canada Scholarship Program ประจำปี 2565-2566

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-03-18 | อ่าน : 33

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2022-03-17 | อ่าน : 28

 

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 8

ข่าวจาก: วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2022-03-17 | อ่าน : 31

 

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน

ข่าวจาก: Chinese Culture University | เอกสาร : - | link : ข้อมูลเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2022-03-08 | อ่าน : 49

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-03-08 | อ่าน : 112

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-02-28 | อ่าน : 3112

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกปริญญาโท (เพิ่มเติม)ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-02-09 | อ่าน : 858

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายการรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ดาวน์โหลดประกาศฯ : | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-21 | อ่าน : 171

 

บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ภาคเรียน 2/2564

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม: | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-14 | อ่าน : 82

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2022-01-06 | อ่าน : 58

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความปริทัศน์

ข่าวจาก: สถาบันวิทยาการ สำนักงาน กสทช. | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-06 | อ่าน : 56

 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ของปีการศึกษา พ.ศ.2565

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-06 | อ่าน : 53

 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2022-2023

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-05 | อ่าน : 43

 

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 (TNIAC2022)

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2022-01-05 | อ่าน : 29

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2565

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2022-01-05 | อ่าน : 39

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 “The 3rd International Conference on Decision Aid Sciences and Applications 2022” (DASA 2022)"

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เอกสาร : รายละเอียดการประชุมวิชาการ : | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2021-12-27 | อ่าน : 75

 

ประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างชุดครุยวิทยฐานะ

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-12-17 | อ่าน : 86

 

ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลการยื่นแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (2/2564)

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-12-16 | อ่าน : 36

 

ขอเชิญส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

ข่าวจาก: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2021-11-30 | อ่าน : 79

 

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564

ข่าวจาก: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี | เอกสาร : รายละเอียดการให้ทุน : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-30 | อ่าน : 95

 

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2021-11-22 | อ่าน : 92

 

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง 1 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2021-11-22 | อ่าน : 131

 

แจ้งมติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2564

ข่าวจาก: กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-22 | อ่าน : 84

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับภาคการศึกษา 2/2564

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-22 | อ่าน : 106

 

ขอแจ้งกำหนดการแบ่งชำระค่าเทอม 2/2564

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : รายละเอียดกำหนดการแบ่งชำระค่าเทอม 2/2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-16 | อ่าน : 150

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-11 | อ่าน : 199

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล มมส | เอกสาร : รายละเอียด : | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-01 | อ่าน : 128

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวจาก: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | เอกสาร : รายละเอียดวารสารฯ | link : เว็บไซต์วารสาร: | วันที่ประกาศ : 2021-11-01 | อ่าน : 104

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2565

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ทุน : | วันที่ประกาศ : 2021-10-20 | อ่าน : 75

 

ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์)

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์) | วันที่ประกาศ : 2021-10-06 | อ่าน : 79

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-27 | อ่าน : 126

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-22 | อ่าน : 212

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออนไลน์ "Global Leadership Program 2021"

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-16 | อ่าน : 83

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-13 | อ่าน : 127

 

Horizon Europe

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : European Research CouncilPillar-ClustersBudget for Clusters | link : รายละเอียดโครงการ : | วันที่ประกาศ : 2021-09-06 | อ่าน : 127

 

ขอเรียนเชิญอาจารย์/ นักวิจัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 17/ 2564

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มมส | เอกสาร : รายละเอียดโครงการฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-06 | อ่าน : 74

 

2021 China International Fair for Trade in Services Green Development Conferences

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ คู่มือการใช้งาน Cloud ConferenceMeeting Numbers and Passwords | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-05 | อ่าน : 155

 

โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิท19 บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด | เอกสาร : รายละเอียดโครงการสนับสนุนการศึกษาฯ | link : เว็บไซต์โครงการฯ | วันที่ประกาศ : 2021-09-03 | อ่าน : 76

 

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม: | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2021-09-02 | อ่าน : 78

 

ขอเเชิญส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ข่าวจาก: กระทรวงแรงงาน | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม: | link : เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC) | วันที่ประกาศ : 2021-09-02 | อ่าน : 87

 

แจ้งยกเลิกหนังสือที่ สออ. 64/ ว0413 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ มุ่งมั่นเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

ข่าวจาก: สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย | เอกสาร : รายละเอียดฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-02 | อ่าน : 84

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-31 | อ่าน : 117

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เอกสาร : รายละเอียดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 | วันที่ประกาศ : 2021-08-26 | อ่าน : 92

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ"

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | เอกสาร : รายละเอียดการประชุมวิชาการระดับชาติ | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2021-08-26 | อ่าน : 99

 

ขอแจ้งเวียนการรับชำระเงินของนิสิตต่างชาติ

ข่าวจาก: งานการเงินรับ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : บันทึกข้อความแจ้งเวียนการรับชำระเงินของนิสิตต่างชาติ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-19 | อ่าน : 119

 

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวจาก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | เอกสาร : รายละเอียดวารสารฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-17 | อ่าน : 181

 

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | เอกสาร : รายละเอียดโครงการฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-17 | อ่าน : 83

 

งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | เอกสาร : รายละเอียดงานประชุมวิชาการฯ | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ "นนทรีอีสาน" | วันที่ประกาศ : 2021-08-17 | อ่าน : 68

 

ประกาศการเทียบผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR) รุ่นที่ 1-2

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศการเทียบผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) รุ่นที่ 1-2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-16 | อ่าน : 99

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : - | link : ประกาศรับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) | วันที่ประกาศ : 2021-08-16 | อ่าน : 112

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) คณะการบัญชีและการจัดการ

ข่าวจาก: งานคัดเลือกนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัคร (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-16 | อ่าน : 87

 

การเทียบผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ประกอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 7

ข่าวจาก: วิชาการ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-10 | อ่าน : 37

 

ประกาศการเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ประกอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 7)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศการเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 7 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-10 | อ่าน : 233

 

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวจาก: มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย | เอกสาร : - | link : รายละเอียดทุนฯ | วันที่ประกาศ : 2021-08-05 | อ่าน : 76

 

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวจาก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 201

 

ประชาสัมพันธ์ทุน ASEAN - ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation

ข่าวจาก: กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 100

 

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไลน์

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 118

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : ประกาศรับสมัครฯ | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 419

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข่าวจาก: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | เอกสาร : - | link : ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 188

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) เพิ่มเติม

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-22 | อ่าน : 410

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-22 | อ่าน : 433

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-24 | อ่าน : 476

 

Announcement for the International Students to Study Master Degree and Doctoral Degree Programs 1st Semester 2021

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : Master DegreeDoctoral DegreeRegistration Confirmation for International Graduate Students | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-17 | อ่าน : 452

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-07 | อ่าน : 877

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเรียนออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2021-04-29 | อ่าน : 1697

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-28 | อ่าน : 3465

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-26 | อ่าน : 367

 

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสมัครสอบ IELTS

ข่าวจาก: สำนักศึกษาทั่วไป มมส | เอกสาร : - | link : ลิงก์สมัครสอบ: | วันที่ประกาศ : 2021-04-22 | อ่าน : 483

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย

ข่าวจาก: งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-21 | อ่าน : 209

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-21 | อ่าน : 259

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2021-04-20 | อ่าน : 144

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-16 | อ่าน : 199

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-16 | อ่าน : 332

 

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 | วันที่ประกาศ : 2021-04-09 | อ่าน : 127

 

ยกเลิกการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-08 | อ่าน : 959

 

เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-16 | อ่าน : 321

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-08 | อ่าน : 280

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-02-25 | อ่าน : 159

 

ประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy”

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เอกสาร : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-02-19 | อ่าน : 200

 

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ (GNRU) ครั้งที่ 21 | วันที่ประกาศ : 2021-02-03 | อ่าน : 113

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-11 | อ่าน : 1048

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : กำหนดการประชุม | วันที่ประกาศ : 2021-01-07 | อ่าน : 154

 

เปลี่ยนแปลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-30 | อ่าน : 184

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-28 | อ่าน : 188

 

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-16 | อ่าน : 206

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-14 | อ่าน : 484

 

ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ฉบับที่ 3)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2020-12-04 | อ่าน : 609

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-11-24 | อ่าน : 360

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ข่าวจาก: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-11-17 | อ่าน : 256

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัวระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-30 | อ่าน : 4199

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขครั้งที่ 1 ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-30 | อ่าน : 379

 

ผลการสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น/2563

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-28 | อ่าน : 249

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-16 | อ่าน : 405

 

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-16 | อ่าน : 185

 

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-14 | อ่าน : 333

 

กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 33 ทุน

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-07 | อ่าน : 566

 

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-02 | อ่าน : 284

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-02 | อ่าน : 305

 

ประกาศ ระยะเวลาในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-01 | อ่าน : 140

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 141

 

ประชาสัมพันธ์การฝึกงาน The Humanitarian Affairs Asia Internship Program 2021

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 154

 

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Gates Cambridge ศึกษาต่อ ณ University of Cambridge

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 144

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (The 51th National Graduate Research E-Conference, 2020)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 214

 

ขอเชิญส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University

ข่าวจาก: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | เอกสาร : - | link : รายละเอียดวารสาร: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 110

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 170

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 118

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-24 | อ่าน : 158

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561-2562 ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้าประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-10 | อ่าน : 271

 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-04 | อ่าน : 343

 

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Tokyo Institute of Technology Scholarship ประจำปี 2564

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มมส | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ | วันที่ประกาศ : 2020-08-26 | อ่าน : 215

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-25 | อ่าน : 571

 

รายชื่อผู้ผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-05 | อ่าน : 248

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมฝึกงาน ณ Global Innovation Centre ประเทศสวีเดน

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สมัครเข้าร่วมฝึกงานฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 149

 

โครงการฝึกงานออนไลน์ Autumn Internship 2020 ร่วมกับ Fatima Al-Fihri Open University

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 132

 

การอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: ศูนย์แปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : ตารางการจัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 191

 

รายชื่อผู้ผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-03 | อ่าน : 233

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-30 | อ่าน : 1974

 

ประกาศแก้ไขปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 (การเรียกเก็บค่าปรับ)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 283

 

หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ East Java Exploration 2020

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ East Java Exploration 2020 | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 131

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอกรายชื่อปริญญาเอก เพิ่มเติม ครั้งที่ 1รายชื่อปริญญาโท เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-01 | อ่าน : 430

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-23 | อ่าน : 2223

 

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 335

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Regular and Junior Fellowships at Hanse-Wisswnschaftskolleg

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 322

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 352

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกรายชื่อระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)รายชื่อระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-08 | อ่าน : 2488

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2รายชื่อครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-05 | อ่าน : 304

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิิสิตที่ความว่าจะสำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2020-05-26 | อ่าน : 456

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคตน้ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมปริญาญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-25 | อ่าน : 613

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-13 | อ่าน : 655

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-04-10 | อ่าน : 4582

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-31 | อ่าน : 613

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-18 | อ่าน : 979

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2020-03-12 | อ่าน : 275

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-27 | อ่าน : 3025

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการรับรู้และการใช้ โปรแกรมเกี่ยวกับระบบวิทยานิพนธ์และวิจัยงราะนดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องบริกา

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-14 | อ่าน : 297

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ข่าวจาก: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ | วันที่ประกาศ : 2020-01-28 | อ่าน : 251

 

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานสำคัญ flagship ปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-16 | อ่าน : 416

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-06 | อ่าน : 624

 

โครงการอบรม "การใช้งานโปรแกรม Turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ" สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : - | link : สมัครอบรม (กลุ่มอาจารย์) สมัครอบรม (กลุ่มนิสิต) | วันที่ประกาศ : 2019-12-26 | อ่าน : 1237

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 2))

ข่าวจาก: งานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-12-23 | อ่าน : 293

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กระทรวงการอุดมศึกษา | เอกสาร : ประกาศรับสมัครโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-12-18 | อ่าน : 240

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-11-26 | อ่าน : 201

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-26 | อ่าน : 628

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกกำหนดการปฐมนิเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-22 | อ่าน : 1490

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-21 | อ่าน : 182

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-15 | อ่าน : 720

 

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : เว็บไซต์สมัครเรียน | วันที่ประกาศ : 2019-11-08 | อ่าน : 402

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2019-11-06 | อ่าน : 2213

 

บัณฑิตวิทยาลัยเลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-06 | อ่าน : 273

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-25 | อ่าน : 234

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ประกาศเพิ่มเติม | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-10-01 | อ่าน : 308

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-28 | อ่าน : 2200

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2560-2561 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-03 | อ่าน : 328

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา | วันที่ประกาศ : 2019-08-08 | อ่าน : 347

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-07 | อ่าน : 195

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-24 | อ่าน : 305

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2019-07-12 | อ่าน : 218

 

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) ครั้งที่ 4 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเข้าอบรม | วันที่ประกาศ : 2019-07-11 | อ่าน : 384

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 2884

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 214

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 306

 

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 281

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบสอง

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-19 | อ่าน : 2586

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 255

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 439

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 788

 

แบบฟอร์มอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานประชุม | เอกสาร : - | link : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | วันที่ประกาศ : 2019-05-08 | อ่าน : 293

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2019-04-30 | อ่าน : 2978

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัวปริญญาโท (เพิ่มเติม)ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-26 | อ่าน : 3064

 

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตติดต่อขอรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์คืน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายชื่อนิสิตรับเล่มฉบับสมบูรณ์คืน | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-24 | อ่าน : 331

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกประกาศเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 4158

 

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 267

 

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019)

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019) | วันที่ประกาศ : 2019-03-25 | อ่าน : 328

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องงดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคปลาย/2561 (วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-22 | อ่าน : 284

 

ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบ วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-08 | อ่าน : 277

 

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562

ข่าวจาก: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 294

 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 252

 

แบบฟอร์มคิดอัตราค่าตอบแทน TS/IS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : แบบฟอร์มฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-27 | อ่าน : 262

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : ตารางแผนการจัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-15 | อ่าน : 284

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรม1) กลุ่มผ่าน TS1 และลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B3152) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B3143) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B412 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-06 | อ่าน : 350

 

ประชาสัมพันธ์วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา"

ข่าวจาก: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 318

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 343

 

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-31 | อ่าน : 401

 

เอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: กลุ่มงานบริหารการศึกษา | เอกสาร : เอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-24 | อ่าน : 391

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทการรายงานตัวเข้าศีกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-21 | อ่าน : 2155

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC

ข่าวจาก: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และส | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-21 | อ่าน : 718

 

ทุนวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการ EURAXESS-Researchers in Motion

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดทุนวิจัย https://euraxess.ec.europa.eu/ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 335

 

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สำหรับปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-18 | อ่าน : 268

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน | วันที่ประกาศ : 2018-12-18 | อ่าน : 278

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : สถานที่สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วันที่ประกาศ : 2018-12-12 | อ่าน : 560

 

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศผลฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-06 | อ่าน : 316

 

ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-11-22 | อ่าน : 278

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-14 | อ่าน : 285

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-13 | อ่าน : 268

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “การนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที (THREE MINUTE THESIS)” จัดโดย The University of Queensland ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 290

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ THREE MINUTE THESIS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 260

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-01 | อ่าน : 452

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561 ประกาศรับเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-30 | อ่าน : 540

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows Program

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : โครงการ YSEALI Professional Fellows Program | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 262

 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | เอกสาร : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 248

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ UTM Mobility Program 2018/2019

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : qovpgrah | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 305

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Leadership Program (ELP)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : uxkndbtv | link : ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP) | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 305

 

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 501

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-02 | อ่าน : 567

 

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | เอกสาร : ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-11 | อ่าน : 275

 

กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561 (รอบสุดท้ายที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561)

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-06 | อ่าน : 435

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 285

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 283

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 288

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยฯ | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 604

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 394

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ประกวดวิทยานิพนธ์ดีดเ่น ปีการศึกษา 2560"

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 259

 

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-21 | อ่าน : 547

 

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : ปฏทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-17 | อ่าน : 544

 

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-14 | อ่าน : 480

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 314

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 295

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 430

 

ประกาศรายชื่อผู้

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 291

 

ระเบียบการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | เอกสาร : ระเบียบฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 613

 

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : กำหนดการปฐมนิเทศ | link : แผนที่ สถานที่ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แบบประเมินออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 768

 

ผลการสอบผ่านขั้นสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท มหาสารคาม ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2018-07-31 | อ่าน : 5087

 

ผลการเทียบสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ภาคปลาย/2560 (กลุ่มเทียบตามหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง)

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการเทียบสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาคปลาย/2560 (กลุ่มเทียบตามหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-25 | อ่าน : 615

 

โครงการอบรมให้ความรู้รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ การใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Mendeley

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-07-17 | อ่าน : 755

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท จังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท จังหวัดอุดรธานี | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-07-16 | อ่าน : 1325

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-10 | อ่าน : 305

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 415

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 296

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 553

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | วันที่ประกาศ : 2018-06-14 | อ่าน : 444

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3)

ข่าวจาก: ศรินทร์ยา เกียงขวา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-11 | อ่าน : 455

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability"

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 360

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 1462

 

ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุยให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวจาก: กองคลังและพัสดุ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุย | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 1193

 

สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(MEXT Scholarship)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-26 | อ่าน : 358

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-24 | อ่าน : 340

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-24 | อ่าน : 365

 

แจ้งเปิด-ปิด การใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานสารสนเทศ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-18 | อ่าน : 423

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-10 | อ่าน : 787

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-04 | อ่าน : 350

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-04 | อ่าน : 355

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรกเอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 887

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรกเอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 524

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-28 | อ่าน : 287

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-28 | อ่าน : 325

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 363

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 594

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 374

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-28 | อ่าน : 320

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-26 | อ่าน : 330

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-23 | อ่าน : 717

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-22 | อ่าน : 446

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานจัดการเรียนการสอน | เอกสาร : ประกาศการขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-08 | อ่าน : 357

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ภาคต้น/2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ภาคต้น/2561 (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-08 | อ่าน : 1509

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบภาษา สำหรับผู้มีรายชื่อเข้าสอบ วันที่ 4 ก.พ. 61 เดิมสอบห้อง RN-407 ขอเปลียนเป็น RN-310 เวลาตามเดิม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | วันที่ประกาศ : 2018-02-02 | อ่าน : 587

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-02-01 | อ่าน : 579

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-31 | อ่าน : 5258

 

ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-15 | อ่าน : 436

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-19 | อ่าน : 1266

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-06 | อ่าน : 613

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาโท | link : แผนที่สถานที่สอบข้อเขียน | วันที่ประกาศ : 2017-12-04 | อ่าน : 1089

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | link : ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) | วันที่ประกาศ : 2017-11-29 | อ่าน : 798

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 630

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 680

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 407

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 304

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 373

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : ใบสมัคร ประกาศ | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 711

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : ประกาศใบสมัคร | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 894

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-27 | อ่าน : 458

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-10 | อ่าน : 2659

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 1247

 

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ทุนเชลรายละเอียดทุนมูลนิธิเชล 100 ปี | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 481

 

ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-21 | อ่าน : 610

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-20 | อ่าน : 1076

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมารายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 561

 

ประกาศรายชื่อผู้มสีทธิ์สอบคัดเลือกฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 519

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 406

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 479

 

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 521

 

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างรายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 446

 

กำหนดการและรายชื่อผู้ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : กำหนดการรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-07 | อ่าน : 598

 

งดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: สโมสรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-06 | อ่าน : 635

 

ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : 1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 ก.ย. 60 (จัดต่อเนื่อง 2 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ 2. กลุ่มวิทย์ - เทคโนฯ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 16 ก.ย. 60 (จัด 1 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-09-04 | อ่าน : 496

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (Language Examination) สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคตน/2560 หนวยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-25 | อ่าน : 587

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2560

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-15 | อ่าน : 537

 

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 414

 

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : ผลสอบ | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 868

 

แบบติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-16 | อ่าน : 635

 

รายชื่อผู้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-23 | อ่าน : 317

 

จ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560คุณลักษณะเฉพาะจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-16 | อ่าน : 1182

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำรหับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรการจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผังเลขที่นั่งสอบ RN1-309 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-14 | อ่าน : 631

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงผลการสอบขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 516

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 596

 

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเข้ารับฟังบรรยายออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 389

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 546

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/ http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/indexngrc.php | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 376

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้โปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานเกี่ยวกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา วันอังคารที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 08.30 - 12.00น.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-12 | อ่าน : 1526

 

ผลการสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-03 | อ่าน : 431

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาเอก | link : ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2017-05-03 | อ่าน : 485

 

งดให้บริการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-01 | อ่าน : 402

 

เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-04-27 | อ่าน : 453

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-19 | อ่าน : 636

 

ปฏิทินแผนการดำเนินการจัดสอบเทียบผลวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-10 | อ่าน : 597

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-07 | อ่าน : 612

 

ผลสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-07 | อ่าน : 446

 

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ, สำนักพิมพ์ และวารสารที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏใน Jeffrey Beall’s List

ข่าวจาก: งานวารสาร | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-04-05 | อ่าน : 482

 

การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-10 | อ่าน : 1414

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1