NEWS ALL


ข่าวเด่น ข่าวHOT

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข่าวจาก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประชาสัมพันธ์ทุน ASEAN - ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation ข่าวจาก: กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและกองกิจการนิสิต ขอเชิญอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มมส เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม iThesis Endnote Turnitin ข่าวจาก: งานวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไลน์ ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ข่าวจาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวจาก: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 11

 

ประชาสัมพันธ์ทุน ASEAN - ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation

ข่าวจาก: กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 2

 

สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและกองกิจการนิสิต ขอเชิญอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มมส เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม iThesis Endnote Turnitin

ข่าวจาก: งานวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 5

 

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมออนไลน์

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 16

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : ประกาศรับสมัครฯ | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 4

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข่าวจาก: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | เอกสาร : - | link : ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 7

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) เพิ่มเติม

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-06 | อ่าน : 156

 

ช่องทางการเข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin ด้วยโปรแกรม Zoom

ข่าวจาก: งานสารสนเทศ | เอกสาร : - | link : สำหรับอาจารย์ สำหรับนิสิต | วันที่ประกาศ : 2021-07-04 | อ่าน : 128

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) เพิ่มเติม

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-22 | อ่าน : 291

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-22 | อ่าน : 277

 

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-18 | อ่าน : 199

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-18 | อ่าน : 503

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-10 | อ่าน : 405

 

ยกเลิกการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-19 | อ่าน : 205

 

Announcement for the International Students to Study Master Degree and Doctoral Degree Programs 1st Semester 2021

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : Master DegreeDoctoral DegreeRegistration Confirmation for International Graduate Students | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-17 | อ่าน : 290

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวจาก: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | เอกสาร : ประกาศผลการพิจารณาทุนฯ 2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-14 | อ่าน : 162

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-07 | อ่าน : 809

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : ระดับปริญญาโท | วันที่ประกาศ : 2021-05-07 | อ่าน : 1604

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การเป็นนิสิตช่วยปฏิบัติงาน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การเป็นนิสิตช่วยปฏิบัติงาน | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-03 | อ่าน : 199

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเรียนออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2021-04-29 | อ่าน : 1382

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนิสิตช่วยปฏฺิบัติงาน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-29 | อ่าน : 47

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

ข่าวจาก: คณะศิลปกรรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส | เอกสาร : รายละเอียดโครงการอบรมฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-23 | อ่าน : 53

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2021-04-20 | อ่าน : 48

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-16 | อ่าน : 118

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-09 | อ่าน : 314

 

การประชุมวิชาการบัณฑฺตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลียนแปลง"

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 64

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

ข่าวจาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 64

 

โครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2564 ภาคฤดูใบไม้ร่วง ณ National Tsing Hua University (NTHU) ประเทศไต้หวัน

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 62

 

ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย"

ข่าวจาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 43

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2563

ข่าวจาก: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-02-25 | อ่าน : 92

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-02-25 | อ่าน : 106

 

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ (GNRU) ครั้งที่ 21 | วันที่ประกาศ : 2021-02-03 | อ่าน : 62

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดระดับบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : ตารางกำหนดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-25 | อ่าน : 242

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-06 | อ่าน : 176

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ในการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: มาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-16 | อ่าน : 253

 

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-16 | อ่าน : 127

 

ประกาศบบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการยื่นขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องขอรับเงินคืนภาคต้น ปีการศึกษา 2563 อธิบายเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-02 | อ่าน : 147

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัวระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม) | link : รายงานตัวออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2020-12-02 | อ่าน : 429

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-16 | อ่าน : 345

 

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-16 | อ่าน : 139

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-14 | อ่าน : 308

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจของ Social Enterprise ในโครงการ SET Social Impact Gym 2020

ข่าวจาก: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-08 | อ่าน : 51

 

กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 33 ทุน

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-07 | อ่าน : 319

 

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligence สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-10-05 | อ่าน : 65

 

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-02 | อ่าน : 196

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-02 | อ่าน : 181

 

ประกาศ ระยะเวลาในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-01 | อ่าน : 83

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 75

 

ขอเชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

ข่าวจาก: บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 68

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (The 51th National Graduate Research E-Conference, 2020)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 127

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดวารสาร: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 65

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | เอกสาร : - | link : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 64

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 101

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 53

 

แจ้งจำนวนและตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในเดือนธันวาคม 2563

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-24 | อ่าน : 71

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 1 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ (บรรยายภาษาไทย)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1รายชื่อผู้อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์กำหนดการอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-11 | อ่าน : 126

 

รายชื่อผู้ผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-05 | อ่าน : 174

 

โครงการฝึกงานออนไลน์ Autumn Internship 2020 ร่วมกับ Fatima Al-Fihri Open University

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 73

 

การอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: ศูนย์แปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : ตารางการจัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 93

 

กำหนดการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : - | link : กำหนดการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 | วันที่ประกาศ : 2020-08-03 | อ่าน : 68

 

หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ East Java Exploration 2020

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ East Java Exploration 2020 | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 65

 

ปฐมนิเทศออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : - | link : ปฐมนิเทศออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา | วันที่ประกาศ : 2020-07-10 | อ่าน : 398

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก ขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-03 | อ่าน : 1001

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | เอกสาร : - | link : วารสาร MFU CONNEXION: JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES | วันที่ประกาศ : 2020-07-01 | อ่าน : 130

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) ครั้งที่ 4

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-23 | อ่าน : 126

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัวรายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 1รายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 2รายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-17 | อ่าน : 2716

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดข่าวฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 100

 

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 286

 

ประชาสัมพันธ์ทุน DAAD ระดับปริญญาเอก

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 132

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Regular and Junior Fellowships at Hanse-Wisswnschaftskolleg

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 251

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 287

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกรายชื่อระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)รายชื่อระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-08 | อ่าน : 2356

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคตน้ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-07 | อ่าน : 483

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2รายชื่อครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-05 | อ่าน : 228

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิิสิตที่ความว่าจะสำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2020-05-26 | อ่าน : 371

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-13 | อ่าน : 574

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบสอง (เพิ่มติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-04-16 | อ่าน : 1029

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-04-10 | อ่าน : 4507

 

รายชือผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-04-09 | อ่าน : 632

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-31 | อ่าน : 543

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประเจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประเจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-27 | อ่าน : 310

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-18 | อ่าน : 885

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2020-03-12 | อ่าน : 149

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-27 | อ่าน : 2881

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการรับรู้และการใช้ โปรแกรมเกี่ยวกับระบบวิทยานิพนธ์และวิจัยงราะนดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องบริกา

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-14 | อ่าน : 231

 

การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวจาก: งานบทนพิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-30 | อ่าน : 1320

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-06 | อ่าน : 515

 

โครงการอบรม "การใช้งานโปรแกรม Turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ" สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : - | link : สมัครอบรม (กลุ่มอาจารย์) สมัครอบรม (กลุ่มนิสิต) | วันที่ประกาศ : 2019-12-26 | อ่าน : 1115

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 2))

ข่าวจาก: งานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-12-23 | อ่าน : 168

 

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูร์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ข่าวจาก: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการะดับนานาชาติ | วันที่ประกาศ : 2019-12-17 | อ่าน : 247

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-26 | อ่าน : 514

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกกำหนดการปฐมนิเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-22 | อ่าน : 1406

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-21 | อ่าน : 105

 

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต | เอกสาร : - | link : ประกาศรับสมัครฯ | วันที่ประกาศ : 2019-11-14 | อ่าน : 152

 

บัณฑิตวิทยาลัยเลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-06 | อ่าน : 189

 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก) จำนวน 33 ทุน

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต | เอกสาร : ใบสมัครทุนภูมิพลระดับบัณฑิตศึกษาประกาศรับสมัคร "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2562 ใบสมัคร "ทุนภูมิพล" ระดับบัณฑิตศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-02 | อ่าน : 528

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ประกาศเพิ่มเติม | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-10-01 | อ่าน : 234

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-28 | อ่าน : 2079

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2560-2561 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-03 | อ่าน : 228

 

ขยายรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสมัครเข้าอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับสมัค

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ B 415 ชั้น 4 อบรมวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น สมัครกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรม วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. | วันที่ประกาศ : 2019-08-19 | อ่าน : 186

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-07 | อ่าน : 128

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) ครั้งที่ 4 สำหรับอาจารย์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่่อ กลุ่มผ่าน TS1 และลงทะเบียนรายวิชา Thesisรายชื่อ กลุ่มไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียนรายวิชา Thesis | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-05 | อ่าน : 2017

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-24 | อ่าน : 188

 

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2563 | วันที่ประกาศ : 2019-07-24 | อ่าน : 220

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2019-07-12 | อ่าน : 144

 

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ สำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัคร (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สมัคร (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สมัคร (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | วันที่ประกาศ : 2019-07-05 | อ่าน : 312

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 2800

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 342

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 380

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 203

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 192

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 311

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-10 | อ่าน : 515

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 182

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 328

 

ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 150

 

เปลี่ยนแปลงแผนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 360

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 724

 

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | link : ระบบการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2019-05-16 | อ่าน : 312

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัวปริญญาโท (เพิ่มเติม)ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-26 | อ่าน : 2939

 

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตติดต่อขอรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์คืน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายชื่อนิสิตรับเล่มฉบับสมบูรณ์คืน | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-24 | อ่าน : 256

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-18 | อ่าน : 468

 

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-18 | อ่าน : 581

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทประกาศเพิ่มเติมประกาศเปลี่ยนแปลง | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-10 | อ่าน : 3395

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกประกาศเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 4039

 

ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการขอหนังสือเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า (สำหรับนิสิตไทย-นิสิตต่างชาติ)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : แบบฟอร์มการขอหนังสือ(สำหรับนิสิตไทย-นิสิตต่างชาติ) | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 201

 

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 151

 

ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 187

 

ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 | วันที่ประกาศ : 2019-03-25 | อ่าน : 184

 

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019)

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019) | วันที่ประกาศ : 2019-03-25 | อ่าน : 225

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิกลุ่มน้ำโขง สำหรับปี พ.ศ.2562"

ข่าวจาก: สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการฯ-รายละเอียดโครงการ-ใบสมัครฯ | วันที่ประกาศ : 2019-03-25 | อ่าน : 159

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เชิญเข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มมส | เอกสาร : - | link : มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 | วันที่ประกาศ : 2019-03-14 | อ่าน : 161

 

ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบ วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-08 | อ่าน : 211

 

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562

ข่าวจาก: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 195

 

แบบฟอร์มคิดอัตราค่าตอบแทน TS/IS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : แบบฟอร์มฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-27 | อ่าน : 210

 

รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

ข่าวจาก: งานบทนพิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่ออาจารย์กำหนดการอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-23 | อ่าน : 190

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว.)"

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : รายละเอียดรางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ | link : เว็บไซต์รายละเอียดรางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ | วันที่ประกาศ : 2019-02-15 | อ่าน : 203

 

ประชาสัมพันธ์วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา"

ข่าวจาก: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 221

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 249

 

ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนการสอบ TOEIC

ข่าวจาก: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และส | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-31 | อ่าน : 223

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสารระดับนานาชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวจาก: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสารระดับนานาชาติ | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการฯ ukraxbwh | วันที่ประกาศ : 2019-01-16 | อ่าน : 209

 

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดคณะท่านเข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-15 | อ่าน : 418

 

เชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute 2018: 3MT 2018)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2019-01-02 | อ่าน : 133

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : ลิ้งค์สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 191

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน | วันที่ประกาศ : 2018-12-18 | อ่าน : 213

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : สถานที่สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วันที่ประกาศ : 2018-12-12 | อ่าน : 494

 

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศผลฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-06 | อ่าน : 241

 

ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-11-22 | อ่าน : 211

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-13 | อ่าน : 186

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “การนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที (THREE MINUTE THESIS)” จัดโดย The University of Queensland ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 232

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-01 | อ่าน : 371

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561 ประกาศรับเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-30 | อ่าน : 465

 

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: กลุ่มงานบริการการศึกษา | เอกสาร : - | link : ประกาศผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 280

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Leadership Program (ELP)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : uxkndbtv | link : ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP) | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 224

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-02 | อ่าน : 493

 

กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561 (รอบสุดท้ายที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561)

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-06 | อ่าน : 359

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 201

 

บัณฑิตวิทยาลัยขอเผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: อุบลรัตน์ ป้านภูมิ | เอกสาร : รายงานความพึงพอใจฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-22 | อ่าน : 195

 

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-21 | อ่าน : 466

 

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : ปฏทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-17 | อ่าน : 417

 

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-14 | อ่าน : 407

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 218

 

การรายงานตัวเข้าศีกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-08-02 | อ่าน : 882

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 357

 

ผลการสอบผ่านขั้นสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท มหาสารคาม ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2018-07-31 | อ่าน : 4978

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-10 | อ่าน : 229

 

แจ้งให้นิสิตเข้าไปตรวจสอบผลการตรวจ TS5 ของ iThesis ในระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : ลิงค์ตรวจสอบ | วันที่ประกาศ : 2018-07-05 | อ่าน : 907

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 326

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 225

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 437

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | วันที่ประกาศ : 2018-06-14 | อ่าน : 356

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3)

ข่าวจาก: ศรินทร์ยา เกียงขวา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-11 | อ่าน : 384

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 1382

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-24 | อ่าน : 261

 

กำหนดระยะเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์สมบูรณ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระก่อนภาคเรียน 2/2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-15 | อ่าน : 361

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-04 | อ่าน : 289

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-28 | อ่าน : 213

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 330

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 228

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 256

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาโท มหาสารคามปริญญาเอก มหาสารคามหน่วยบริการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานีหน่วยบริการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-10 | อ่าน : 2110

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-03 | อ่าน : 308

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 321

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 289

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-28 | อ่าน : 242

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-28 | อ่าน : 237

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-26 | อ่าน : 268

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-23 | อ่าน : 644

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโท มหาสารคามระดับปริญญาเอก มหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อกลุ่มประกาศเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2018-03-21 | อ่าน : 2305

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานจัดการเรียนการสอน | เอกสาร : ประกาศการขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-08 | อ่าน : 274

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-01 | อ่าน : 461

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การใช้งาน EndNote เพื่อการวิจัยและอ้างอิงแบบมืออาชีพ"

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-26 | อ่าน : 414

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-20 | อ่าน : 595

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-01 | อ่าน : 445

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-31 | อ่าน : 5155

 

ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-15 | อ่าน : 355

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-19 | อ่าน : 1189

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาโท | link : แผนที่สถานที่สอบข้อเขียน | วันที่ประกาศ : 2017-12-04 | อ่าน : 1011

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 593

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 334

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 260

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 611

 

เกณฑ์การสอบและการเทียบผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-07 | อ่าน : 574

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : ใบสมัคร ประกาศ | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 626

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : ประกาศใบสมัคร | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 806

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรูนิสิตระดับปริญญาโท ประจําภาคตน/2560 หนวยสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-02 | อ่าน : 544

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-27 | อ่าน : 396

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : 1ตารางการจัดอบรมภาษาอังกฤษ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-22 | อ่าน : 502

 

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ทุนเชลรายละเอียดทุนมูลนิธิเชล 100 ปี | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 386

 

ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-21 | อ่าน : 526

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-20 | อ่าน : 972

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมารายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 467

 

ประกาศรายชื่อผู้มสีทธิ์สอบคัดเลือกฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 435

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 327

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 394

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกำหนดการอบรมโปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 280

 

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 430

 

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างรายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 362

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่อผู้ได้รับทุน | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-08 | อ่าน : 459

 

งดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: สโมสรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-06 | อ่าน : 559

 

ตรวจสอบข้อมูลอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : บันทึกข้อความการคิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-06 | อ่าน : 513

 

ผลสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขานโยบายสาธารณะสาขาการเมืองการปกครอง | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-17 | อ่าน : 464

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก มหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมาขั้นตอนการรายงานตัวระดับปริญญาโท มหาสารคาม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 2779

 

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารกำหนดการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-26 | อ่าน : 531

 

ตรวจสอบรายชื่อ-ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบระดับบัณฑิตศึกษา เทอมต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-200 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-302 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-309 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-401 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-402 ตึกคณะเภสัชศาสตร์ ห้อง P-405 | วันที่ประกาศ : 2017-07-22 | อ่าน : 435

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (Language Examination) สําหรับนิสิตระดับฑิตศึกษา ประจําภาคพิเศษ ปการศึกษา 2559 หนวยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-21 | อ่าน : 471

 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-08 | อ่าน : 428

 

การรับสมัครบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิสิตลงทะเบียนเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-06 | อ่าน : 848

 

รายชื่อผู้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-23 | อ่าน : 257

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น/2560 (เพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการ)

ข่าวจาก: รับงานเข้า | เอกสาร : ผลสอบ ปริญญาเอก ฉบับที่ 5 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-14 | อ่าน : 853

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำรหับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรการจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผังเลขที่นั่งสอบ RN1-309 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-14 | อ่าน : 555

 

ผลสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ฉบับที่ 1 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-12 | อ่าน : 483

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงผลการสอบขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 424

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/ http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/indexngrc.php | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 305

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้โปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานเกี่ยวกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา วันอังคารที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 08.30 - 12.00น.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-12 | อ่าน : 1429

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-02 | อ่าน : 345

 

งดให้บริการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-01 | อ่าน : 334

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ขั้นตอนการรายงานตัว | link : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท บริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดนครราชสีมา ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดธานี ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) | วันที่ประกาศ : 2017-04-28 | อ่าน : 2953

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-19 | อ่าน : 549

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: รับเข้า | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-12 | อ่าน : 545

 

ปฏิทินแผนการดำเนินการจัดสอบเทียบผลวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-10 | อ่าน : 527

 

ตรวจสอบอัตราค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-03 | อ่าน : 554

 

การขยายเวลาการขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-17 | อ่าน : 342

 

ผลการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท" ปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-03-15 | อ่าน : 339

 

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-08 | อ่าน : 645

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : รายชื่อ | วันที่ประกาศ : 2017-02-06 | อ่าน : 405

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-06 | อ่าน : 470

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย/2559 หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : คำชี้แจงการทำข้อสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-01 | อ่าน : 505

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-27 | อ่าน : 417

 

สำรวจข้อมูลสถานะกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2555

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-23 | อ่าน : 373

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

ข่าวจาก: งานบุคคคล | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-19 | อ่าน : 418

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

ข่าวจาก: งานบุคคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-19 | อ่าน : 492

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกคำชี้แจงการทำข้อสอบปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-12 | อ่าน : 776

 

ผลการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-25 | อ่าน : 1607

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (ตรวจสอบรายชื่อตามวันที่สมัครเข้าร่วมอบรม)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : วันพฤหัสบดี 1 ธ.ค. 2559 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มที่ 2วันพฤ-24-พย-2559-นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา-กลุ่มที่-1วันจันทร์ที่-21-พฤศจิกายน-2559-กลุ่มบุคลากรวันเสาร์ 26 พ.ย. 2559 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มที่ 2วันอังคาร 29 พ.ย. 2559 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มที่ 1 | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-16 | อ่าน : 1405

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหสารคาม ครั้งที่ 92/2559

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-11 | อ่าน : 1922

 

การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-10 | อ่าน : 1357

 

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-10 | อ่าน : 1344

 

เอกสารประกอบการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-10-14 | อ่าน : 2215

 

การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-09-02 | อ่าน : 7467