NEWS ALL


ข่าวเด่น ข่าวHOT

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม ข่าวจาก: งานคัดเลือก

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) ข่าวจาก: งานคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ข่าวจาก: งานจัดสอบ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การเป็นนิสิตช่วยปฏิบัติงาน ข่าวจาก: งานบุคคล

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ข่าวจาก: งานคัดเลือก

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) เพิ่มเติม

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-07 | อ่าน : 296

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : ระดับปริญญาโท | วันที่ประกาศ : 2021-05-07 | อ่าน : 962

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-05 | อ่าน : 102

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การเป็นนิสิตช่วยปฏิบัติงาน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์การเป็นนิสิตช่วยปฏิบัติงาน | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-03 | อ่าน : 58

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเรียนออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2021-04-29 | อ่าน : 823

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นนิสิตช่วยปฏฺิบัติงาน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-29 | อ่าน : 31

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-28 | อ่าน : 2841

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-26 | อ่าน : 241

 

The 9th International Virtual Conference of Regional Network on Poverty Eradication

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี | เอกสาร : - | link : The 9th International Virtual Conference of Regional Network on Poverty Eradication | วันที่ประกาศ : 2021-04-23 | อ่าน : 16

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

ข่าวจาก: คณะศิลปกรรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส | เอกสาร : รายละเอียดโครงการอบรมฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-23 | อ่าน : 28

 

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสมัครสอบ IELTS

ข่าวจาก: สำนักศึกษาทั่วไป มมส | เอกสาร : - | link : ลิงก์สมัครสอบ: | วันที่ประกาศ : 2021-04-22 | อ่าน : 41

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายละเอียดประกาศรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-22 | อ่าน : 27

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาเอก เพิ่มเติมระดับปริญญาโท เพิ่มเติม | link : ระดับปริญญาโท แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2021-04-02 | อ่าน : 2135

 

การยื่นขอรับเงินคืน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่มีการชำระเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-02 | อ่าน : 58

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-08 | อ่าน : 176

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-05 | อ่าน : 461

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

ข่าวจาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 51

 

โครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2564 ภาคฤดูใบไม้ร่วง ณ National Tsing Hua University (NTHU) ประเทศไต้หวัน

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 41

 

ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย"

ข่าวจาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 26

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2563

ข่าวจาก: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-02-25 | อ่าน : 58

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-02-25 | อ่าน : 90

 

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ (GNRU) ครั้งที่ 21 | วันที่ประกาศ : 2021-02-03 | อ่าน : 46

 

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียน (กรณีถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน) ประจำภาคการศึกษา 2/2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-15 | อ่าน : 185

 

สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ข่าวจาก: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-01-15 | อ่าน : 52

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-11 | อ่าน : 798

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : กำหนดการประชุม | วันที่ประกาศ : 2021-01-07 | อ่าน : 67

 

เปลี่ยนแปลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-30 | อ่าน : 113

 

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ NRIIS สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-16 | อ่าน : 117

 

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-11-25 | อ่าน : 246

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกาา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-11-16 | อ่าน : 246

 

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-16 | อ่าน : 128

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจของ Social Enterprise ในโครงการ SET Social Impact Gym 2020

ข่าวจาก: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-08 | อ่าน : 38

 

กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 33 ทุน

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-07 | อ่าน : 297

 

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligence สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-10-05 | อ่าน : 51

 

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-02 | อ่าน : 181

 

ประกาศ ระยะเวลาในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-01 | อ่าน : 68

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 64

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ข่าวจาก: สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 77

 

ประชาสัมพันธ์ทุน The Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 72

 

ขอเชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

ข่าวจาก: บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 54

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การบูรณาการทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่ 1

ข่าวจาก: ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส | เอกสาร : - | link : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 45

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 82

 

แจ้งจำนวนและตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในเดือนธันวาคม 2563

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-24 | อ่าน : 57

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ (บรรยายภาษาไทย) ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าอบรมกำหนดการอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-17 | อ่าน : 163

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 1 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ (บรรยายภาษาไทย)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1รายชื่อผู้อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์กำหนดการอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-11 | อ่าน : 118

 

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม หลักสูตรที่ 3 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หลักสูตร Biomedical Research (บรรยาย

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-10 | อ่าน : 229

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561-2562 ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้าประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-10 | อ่าน : 166

 

ตรวจสอบคะแนนผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานระบบสารสนเทศ | เอกสาร : - | link : ผลสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา | วันที่ประกาศ : 2020-09-08 | อ่าน : 798

 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-04 | อ่าน : 259

 

บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อแผนงาน Frontier research

ข่าวจาก: หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา | เอกสาร : - | link : รายละเอียดข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-31 | อ่าน : 96

 

ประกาศเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จ้ดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-08-21 | อ่าน : 221

 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Science and Humanities (RJSH )

ข่าวจาก: สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 96

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Murdoch University

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ทุนฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 166

 

"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

ข่าวจาก: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการสัมมนาวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-03 | อ่าน : 75

 

รายชื่อผู้ผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-03 | อ่าน : 167

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-30 | อ่าน : 1759

 

ประกาศงดให้บริการชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบทนพิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-24 | อ่าน : 76

 

หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ East Java Exploration 2020

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ East Java Exploration 2020 | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 50

 

ประชาสัมพันทุนระดับปริญญาเอก

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สมัครทุนฯ | วันที่ประกาศ : 2020-07-15 | อ่าน : 135

 

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Global Postgraduate Scholarship ณ University of Lincoln ประเทศอังกฤษ

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-15 | อ่าน : 89

 

ปฐมนิเทศออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : - | link : ปฐมนิเทศออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา | วันที่ประกาศ : 2020-07-10 | อ่าน : 380

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) ครั้งที่ 4

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-23 | อ่าน : 117

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัวรายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 1รายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 2รายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-17 | อ่าน : 2690

 

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 272

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Regular and Junior Fellowships at Hanse-Wisswnschaftskolleg

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 120

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิิสิตที่ความว่าจะสำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2020-05-26 | อ่าน : 348

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-19 | อ่าน : 173

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-31 | อ่าน : 500

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบริการสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-20 | อ่าน : 301

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการรับรู้และการใช้ โปรแกรมเกี่ยวกับระบบวิทยานิพนธ์และวิจัยงราะนดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องบริกา

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-14 | อ่าน : 219

 

การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวจาก: งานบทนพิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-30 | อ่าน : 1261

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครงานฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-22 | อ่าน : 170

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสาร

ข่าวจาก: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ | วันที่ประกาศ : 2020-01-02 | อ่าน : 219

 

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูร์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ข่าวจาก: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการะดับนานาชาติ | วันที่ประกาศ : 2019-12-17 | อ่าน : 215

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกกำหนดการปฐมนิเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-22 | อ่าน : 1391

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-21 | อ่าน : 90

 

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต | เอกสาร : - | link : ประกาศรับสมัครฯ | วันที่ประกาศ : 2019-11-14 | อ่าน : 137

 

ขอเชิญเข้ารับการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 29-1-2563

ข่าวจาก: สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) | เอกสาร : - | link : ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ | วันที่ประกาศ : 2019-11-14 | อ่าน : 123

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-13 | อ่าน : 1103

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-29 | อ่าน : 192

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-29 | อ่าน : 77

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-21 | อ่าน : 388

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-28 | อ่าน : 2044

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2560-2561 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-03 | อ่าน : 210

 

ขยายรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสมัครเข้าอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับสมัค

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ B 415 ชั้น 4 อบรมวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น สมัครกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรม วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. | วันที่ประกาศ : 2019-08-19 | อ่าน : 173

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-16 | อ่าน : 294

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-07 | อ่าน : 114

 

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2563 | วันที่ประกาศ : 2019-07-24 | อ่าน : 200

 

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ สำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัคร (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สมัคร (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สมัคร (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) | วันที่ประกาศ : 2019-07-05 | อ่าน : 298

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 236

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 177

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 165

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-10 | อ่าน : 273

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 192

 

ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 137

 

เปลี่ยนแปลงแผนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 347

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 712

 

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | link : ระบบการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2019-05-16 | อ่าน : 302

 

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-18 | อ่าน : 448

 

สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษาจัดโครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและจริยธรรมในการวิจัย (กลุ่มมนุษยศาสตร์-กลุ่มวิทยาศาสตร์)

ข่าวจาก: สโมสรนิสิตบัณฑฺตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ | วันที่ประกาศ : 2019-04-17 | อ่าน : 224

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทประกาศเพิ่มเติมประกาศเปลี่ยนแปลง | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-10 | อ่าน : 3385

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกประกาศเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 4016

 

ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการขอหนังสือเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า (สำหรับนิสิตไทย-นิสิตต่างชาติ)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : แบบฟอร์มการขอหนังสือ(สำหรับนิสิตไทย-นิสิตต่างชาติ) | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 191

 

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 139

 

ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 178

 

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 – the 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยบูรพา | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ 2019 – the 7th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 193

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องงดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคปลาย/2561 (วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-22 | อ่าน : 220

 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 177

 

แบบฟอร์มคิดอัตราค่าตอบแทน TS/IS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : แบบฟอร์มฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-27 | อ่าน : 200

 

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-18 | อ่าน : 272

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : ตารางแผนการจัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-15 | อ่าน : 207

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-05 | อ่าน : 2269

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 226

 

ปฏิทินการเสนอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : ปฏิทินการเสนอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 207

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-17 | อ่าน : 247

 

เชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute 2018: 3MT 2018)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2019-01-02 | อ่าน : 126

 

เอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: กลุ่มงานบริหารการศึกษา | เอกสาร : เอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-24 | อ่าน : 318

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : ลิ้งค์สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 179

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-13 | อ่าน : 174

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “การนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที (THREE MINUTE THESIS)” จัดโดย The University of Queensland ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 223

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ THREE MINUTE THESIS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 180

 

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัคร "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2561 ใบสมัครทุนภูมิพลระดับบัณฑิตศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-18 | อ่าน : 1424

 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | เอกสาร : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 170

 

การรับสมัครทุนเรียนต่างประเทศ ณ Central South University of Forestry and Technology

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : รับสมัครรับทุนเรียนต่างประเทศ ณ Central South University of Forestry and Technology | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 190

 

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: กลุ่มงานบริการการศึกษา | เอกสาร : - | link : ประกาศผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 268

 

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 412

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-02 | อ่าน : 481

 

บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศงดให้บริการวันเสาร์ที่ 15 ก.ย.61 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-12 | อ่าน : 178

 

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | เอกสาร : ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-11 | อ่าน : 197

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 192

 

กำหนดการส่งบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2561

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-29 | อ่าน : 957

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 234

 

โครงการอบรมให้ความรู้รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ การใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Mendeley

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 596

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 (CASNIC 2018)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการ CASNIC 2018 | วันที่ประกาศ : 2018-08-03 | อ่าน : 1173

 

สำนักวิทยบริการจัดโครงการต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-03 | อ่าน : 353

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 225

 

ผลการสอบผ่านขั้นสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท มหาสารคาม ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2018-07-31 | อ่าน : 4958

 

กำหนดการสัมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสหวิทยาการ ประจำปี 2561

ข่าวจาก: งานบัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : กำหนดการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-24 | อ่าน : 274

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-21 | อ่าน : 1074

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | link : สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2018-07-16 | อ่าน : 421

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท จังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท จังหวัดอุดรธานี | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-07-16 | อ่าน : 1227

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : Student Advisor Staff Admin | วันที่ประกาศ : 2018-07-11 | อ่าน : 452

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-10 | อ่าน : 220

 

แจ้งให้นิสิตเข้าไปตรวจสอบผลการตรวจ TS5 ของ iThesis ในระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : ลิงค์ตรวจสอบ | วันที่ประกาศ : 2018-07-05 | อ่าน : 888

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 313

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3)

ข่าวจาก: ศรินทร์ยา เกียงขวา | เอกสาร : ประกาศรายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-16 | อ่าน : 327

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 1363

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-24 | อ่าน : 249

 

แจ้งเปิด-ปิด การใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานสารสนเทศ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-18 | อ่าน : 347

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-04 | อ่าน : 279

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรกเอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 442

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 271

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 217

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2561 (รอบสอง) | link : ระบบรับสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 2831

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาโท มหาสารคามปริญญาเอก มหาสารคามหน่วยบริการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานีหน่วยบริการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-10 | อ่าน : 2096

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-03 | อ่าน : 266

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-03 | อ่าน : 291

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 309

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 279

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-28 | อ่าน : 234

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-28 | อ่าน : 225

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-26 | อ่าน : 212

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-23 | อ่าน : 632

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโท มหาสารคามระดับปริญญาเอก มหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีรายชื่อกลุ่มประกาศเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2018-03-21 | อ่าน : 2267

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-01 | อ่าน : 446

 

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การใช้งาน EndNote เพื่อการวิจัยและอ้างอิงแบบมืออาชีพ"

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-26 | อ่าน : 368

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-20 | อ่าน : 586

 

บัณฑิตวิทยาลัยงดการให้บริการนอกเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30-20.00 น ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-02 | อ่าน : 872

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-31 | อ่าน : 5135

 

ขอแจ้งงดให้บริการและติดต่อประสานงาน (วันที่ 27-28 มกราคม 2561)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-26 | อ่าน : 232

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ข่าวจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัคร | วันที่ประกาศ : 2018-01-17 | อ่าน : 713

 

ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น/2560 (กลุ่มสมัครสอบพร้อมคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปลาย/2560) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-15 | อ่าน : 560

 

ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-15 | อ่าน : 340

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเล่มสมบูรณ์

ข่าวจาก: กลุ่มงานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-29 | อ่าน : 419

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ 2561 | วันที่ประกาศ : 2017-12-22 | อ่าน : 443

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-19 | อ่าน : 1178

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาโท | link : แผนที่สถานที่สอบข้อเขียน | วันที่ประกาศ : 2017-12-04 | อ่าน : 998

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | link : ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) | วันที่ประกาศ : 2017-11-29 | อ่าน : 646

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 578

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 325

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 598

 

เกณฑ์การสอบและการเทียบผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-07 | อ่าน : 560

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรูนิสิตระดับปริญญาโท ประจําภาคตน/2560 หนวยสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-02 | อ่าน : 523

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-27 | อ่าน : 386

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : 1ตารางการจัดอบรมภาษาอังกฤษ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-22 | อ่าน : 483

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-10 | อ่าน : 2527

 

ขอเชิญชมผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-06 | อ่าน : 323

 

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ทุนเชลรายละเอียดทุนมูลนิธิเชล 100 ปี | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 371

 

ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมารายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-21 | อ่าน : 459

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-20 | อ่าน : 951

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 378

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพกำหนดการอบรมโปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 267

 

ตรวจสอบข้อมูลอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : บันทึกข้อความการคิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-06 | อ่าน : 501

 

ผลสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขานโยบายสาธารณะสาขาการเมืองการปกครอง | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-17 | อ่าน : 451

 

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 317

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก มหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมาขั้นตอนการรายงานตัวระดับปริญญาโท มหาสารคาม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 2763

 

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : ผลสอบ | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 783

 

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษานิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารกำหนดการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-26 | อ่าน : 518

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบและหองสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคตน ปการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : คำชี้แจงการทำข้อสอบระดับปริญญาโท มหาสารคามระดับปริญญาเอก มหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม)ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-17 | อ่าน : 2051

 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-08 | อ่าน : 411

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-08 | อ่าน : 309

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (กรณีพิเศษ)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-08 | อ่าน : 355

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: มาตรฐานการจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-06 | อ่าน : 569

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น/2560 (เพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการ)

ข่าวจาก: รับงานเข้า | เอกสาร : ผลสอบ ปริญญาเอก ฉบับที่ 5 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-14 | อ่าน : 842

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำรหับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรการจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผังเลขที่นั่งสอบ RN1-309 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-14 | อ่าน : 544

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 465

 

เปลี่ยนแปลงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: รับสมัคร | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-11 | อ่าน : 454

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-02 | อ่าน : 333

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดธานีระดับปริญญาโท บริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดนครราชสีมา | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-11 | อ่าน : 2356

 

ตรวจสอบอัตราค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-03 | อ่าน : 547

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย/2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-29 | อ่าน : 321

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-24 | อ่าน : 390

 

ผลการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท" ปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-03-15 | อ่าน : 326

 

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครผ่านเว็บไซต์ | วันที่ประกาศ : 2017-02-24 | อ่าน : 692

 

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-08 | อ่าน : 564

 

การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1ระดับปริ ครั้งที่ 2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-08 | อ่าน : 715

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท ในเวลาราชการระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-01 | อ่าน : 445

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-01-20 | อ่าน : 347

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-27 | อ่าน : 404

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ขั้นตอนการรายงานตัวระดับปริญญาโท ระบบในเวลาราชการระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-23 | อ่าน : 650

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

ข่าวจาก: งานบุคคคล | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-19 | อ่าน : 400

 

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาเอกสาขาวิชา ห้องสอบ P-401 คณะเภสัชศาสตร์คำชี้แจงการทำข้อสอบระดับโท-เอก กลุ่มเพิ่มเติม สอบห้อง RN1-207 อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 1 วัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ห้องสอบ P-401 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 1 วัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ห้องสอบ P-302 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาเอกสาขาวิชา ห้องสอบ P-302 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาเอก ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาเอกสาขาวิชา ห้องสอบ P-200 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาเอก ข้อสอบชุดที่ 1 วัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ห้องสอบ P-200 คณะเภสัชศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-16 | อ่าน : 472

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกคำชี้แจงการทำข้อสอบปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-12 | อ่าน : 762

 

ผลการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-25 | อ่าน : 1596

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหสารคาม ครั้งที่ 92/2559

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-11 | อ่าน : 1907

 

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-10 | อ่าน : 1332

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559 (สมัครได้ถึง 11 พ.ย. 59)

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : ใบสมัครทุนเอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-03 | อ่าน : 1871

 

การเทียบผลสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-09-02 | อ่าน : 7447

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 49/2559

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-08-31 | อ่าน : 11826