NEWS ALL


ข่าวเด่น ข่าวHOT

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายการรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3) ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ข่าวจาก: งานระบบสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง 1 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายการรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ดาวน์โหลดประกาศฯ : | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-21 | อ่าน : 9

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานระบบสารสนเทศ | เอกสาร : ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2022-01-20 | อ่าน : 55

 

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2022-01-06 | อ่าน : 30

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการประชุมวิชาการ : | วันที่ประกาศ : 2021-12-16 | อ่าน : 15

 

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง 1 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม : | วันที่ประกาศ : 2021-11-22 | อ่าน : 64

 

ประชาสัมพันธ์การขอใช้แบบฟอร์มขอจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มมส | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม : | link : ลิงก์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : | วันที่ประกาศ : 2021-11-22 | อ่าน : 28

 

ขอแจ้งกำหนดการแบ่งชำระค่าเทอม 2/2564

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : รายละเอียดกำหนดการแบ่งชำระค่าเทอม 2/2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-16 | อ่าน : 94

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-11-11 | อ่าน : 150

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน | วันที่ประกาศ : 2021-10-29 | อ่าน : 47

 

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

ข่าวจาก: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบิหารการสอบทุน สำนักงาน ก.พ. | เอกสาร : - | link : รายละเอียดทุน ก.พ. | วันที่ประกาศ : 2021-10-07 | อ่าน : 64

 

ประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์)

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์) | วันที่ประกาศ : 2021-10-06 | อ่าน : 42

 

คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย

ข่าวจาก: สำนักงานกลาง/ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย : สวทช. | เอกสาร : - | link : click : หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2021-09-14 | อ่าน : 19

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-13 | อ่าน : 44

 

2021 China International Fair for Trade in Services Green Development Conferences

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ คู่มือการใช้งาน Cloud ConferenceMeeting Numbers and Passwords | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-05 | อ่าน : 99

 

แจ้งยกเลิกหนังสือที่ สออ. 64/ ว0413 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ มุ่งมั่นเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

ข่าวจาก: สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย | เอกสาร : รายละเอียดฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-09-02 | อ่าน : 46

 

ขอแจ้งเวียนการรับชำระเงินของนิสิตต่างชาติ

ข่าวจาก: งานการเงินรับ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : บันทึกข้อความแจ้งเวียนการรับชำระเงินของนิสิตต่างชาติ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-19 | อ่าน : 60

 

งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร | เอกสาร : รายละเอียดงานประชุมวิชาการฯ | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ "นนทรีอีสาน" | วันที่ประกาศ : 2021-08-17 | อ่าน : 47

 

การเทียบผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ประกอบการสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 7

ข่าวจาก: วิชาการ | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-10 | อ่าน : 4

 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผแพร่ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวจาก: สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.สงขลสนครินทร์ | เอกสาร : - | link : วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ | วันที่ประกาศ : 2021-08-06 | อ่าน : 52

 

บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2564 (ปริญญาโท ปริญญาเอก)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายละเอียดปฏิทินฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-05 | อ่าน : 1158

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: งานกำกับผลงานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-08-04 | อ่าน : 45

 

ประชาสัมพันธ์ทุน ASEAN - ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation

ข่าวจาก: กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 42

 

สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยและกองกิจการนิสิต ขอเชิญอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร มมส เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม iThesis Endnote Turnitin

ข่าวจาก: งานวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 82

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : ประกาศรับสมัครฯ | วันที่ประกาศ : 2021-07-21 | อ่าน : 176

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-18 | อ่าน : 592

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-06-01 | อ่าน : 706

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวจาก: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | เอกสาร : ประกาศผลการพิจารณาทุนฯ 2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-14 | อ่าน : 186

 

เปลี่ยนแปลงผลผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-05-13 | อ่าน : 491

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : ระดับปริญญาโท | วันที่ประกาศ : 2021-05-07 | อ่าน : 1767

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเรียนออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2021-04-29 | อ่าน : 1639

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-28 | อ่าน : 3320

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-26 | อ่าน : 338

 

The 9th International Virtual Conference of Regional Network on Poverty Eradication

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี | เอกสาร : - | link : The 9th International Virtual Conference of Regional Network on Poverty Eradication | วันที่ประกาศ : 2021-04-23 | อ่าน : 69

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

ข่าวจาก: คณะศิลปกรรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มมส | เอกสาร : รายละเอียดโครงการอบรมฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-23 | อ่าน : 96

 

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสมัครสอบ IELTS

ข่าวจาก: สำนักศึกษาทั่วไป มมส | เอกสาร : - | link : ลิงก์สมัครสอบ: | วันที่ประกาศ : 2021-04-22 | อ่าน : 330

 

ยกเลิกการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-04-08 | อ่าน : 898

 

เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564 | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-16 | อ่าน : 280

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมทักษะภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร มมส (ครั้งที่ 1) (อบรมฟรี)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ลิงก์สมัครอบรมภาษาจีน | วันที่ประกาศ : 2021-03-04 | อ่าน : 120

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-02-25 | อ่าน : 122

 

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ (GNRU) ครั้งที่ 21 | วันที่ประกาศ : 2021-02-03 | อ่าน : 81

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบวัดระดับบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : ตารางกำหนดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-25 | อ่าน : 286

 

การขออนุมัติคืนผลการลงทะเบียน (กรณีถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน) ประจำภาคการศึกษา 2/2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-15 | อ่าน : 243

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : กำหนดการประชุม | วันที่ประกาศ : 2021-01-07 | อ่าน : 109

 

เปลี่ยนแปลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-30 | อ่าน : 154

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-12-28 | อ่าน : 153

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัวระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-30 | อ่าน : 4166

 

ผลการสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น/2563

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-28 | อ่าน : 215

 

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-14 | อ่าน : 282

 

ประกาศ ระยะเวลาในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-01 | อ่าน : 104

 

ประชาสัมพันธ์ทุน The Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 118

 

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Gates Cambridge ศึกษาต่อ ณ University of Cambridge

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 112

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (The 51th National Graduate Research E-Conference, 2020)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 177

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การบูรณาการทางธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่ 1

ข่าวจาก: ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส | เอกสาร : - | link : ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 73

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | เอกสาร : - | link : วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 105

 

ประชาสัมพันธ์งานประชุม International Conference for Non-Academic Staffs (IconStaff 2020)

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 69

 

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม หลักสูตรที่ 3 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หลักสูตร Biomedical Research (บรรยาย

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-10 | อ่าน : 291

 

ตรวจสอบคะแนนผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานระบบสารสนเทศ | เอกสาร : - | link : ผลสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา | วันที่ประกาศ : 2020-09-08 | อ่าน : 850

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-31 | อ่าน : 649

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-25 | อ่าน : 540

 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Murdoch University

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ทุนฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 219

 

โครงการฝึกงานออนไลน์ Autumn Internship 2020 ร่วมกับ Fatima Al-Fihri Open University

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 93

 

"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563 (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

ข่าวจาก: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการสัมมนาวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-03 | อ่าน : 124

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-30 | อ่าน : 1880

 

หลักสูตรระยะสั้น The Univie: Winter School for Cultural Historical Studies

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นฯ | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 104

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอกรายชื่อปริญญาเอก เพิ่มเติม ครั้งที่ 1รายชื่อปริญญาโท เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-01 | อ่าน : 386

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-23 | อ่าน : 2134

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) ครั้งที่ 4

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-23 | อ่าน : 153

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัวรายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 1รายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 2รายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-17 | อ่าน : 2769

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 4)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-17 | อ่าน : 217

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 306

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2รายชื่อครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-05 | อ่าน : 252

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิิสิตที่ความว่าจะสำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 3)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2020-05-26 | อ่าน : 411

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-19 | อ่าน : 217

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-05-13 | อ่าน : 606

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-04-10 | อ่าน : 4542

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-31 | อ่าน : 573

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-18 | อ่าน : 936

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2020-03-12 | อ่าน : 215

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-27 | อ่าน : 2956

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อการรับรู้และการใช้ โปรแกรมเกี่ยวกับระบบวิทยานิพนธ์และวิจัยงราะนดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องบริกา

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-14 | อ่าน : 269

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ข่าวจาก: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ | วันที่ประกาศ : 2020-01-28 | อ่าน : 209

 

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานสำคัญ flagship ปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-16 | อ่าน : 357

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-06 | อ่าน : 574

 

โครงการอบรม "การใช้งานโปรแกรม Turnitin ในการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ" สำหรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : - | link : สมัครอบรม (กลุ่มอาจารย์) สมัครอบรม (กลุ่มนิสิต) | วันที่ประกาศ : 2019-12-26 | อ่าน : 1181

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 2))

ข่าวจาก: งานบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-12-23 | อ่าน : 225

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กระทรวงการอุดมศึกษา | เอกสาร : ประกาศรับสมัครโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-12-18 | อ่าน : 200

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-11-26 | อ่าน : 154

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-26 | อ่าน : 565

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกกำหนดการปฐมนิเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-22 | อ่าน : 1452

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-21 | อ่าน : 136

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-15 | อ่าน : 674

 

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : เว็บไซต์สมัครเรียน | วันที่ประกาศ : 2019-11-08 | อ่าน : 366

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2019-11-06 | อ่าน : 2165

 

บัณฑิตวิทยาลัยเลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เลื่อนประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-06 | อ่าน : 228

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-25 | อ่าน : 191

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ประกาศเพิ่มเติม | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-10-01 | อ่าน : 270

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-28 | อ่าน : 2137

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2560-2561 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-03 | อ่าน : 278

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา | วันที่ประกาศ : 2019-08-08 | อ่าน : 301

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-07 | อ่าน : 163

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-24 | อ่าน : 247

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2019-07-12 | อ่าน : 178

 

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) ครั้งที่ 4 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเข้าอบรม | วันที่ประกาศ : 2019-07-11 | อ่าน : 340

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 2847

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-04 | อ่าน : 189

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 243

 

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 235

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบสอง

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-19 | อ่าน : 2533

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 217

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-06-04 | อ่าน : 374

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 755

 

แบบฟอร์มอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานประชุม | เอกสาร : - | link : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | วันที่ประกาศ : 2019-05-08 | อ่าน : 254

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2019-04-30 | อ่าน : 2923

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทขั้นตอนการรายงานตัวปริญญาโท (เพิ่มเติม)ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-26 | อ่าน : 2998

 

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตติดต่อขอรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์คืน

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายชื่อนิสิตรับเล่มฉบับสมบูรณ์คืน | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-24 | อ่าน : 291

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกประกาศเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 4109

 

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 232

 

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019)

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology (CreTech 2019) | วันที่ประกาศ : 2019-03-25 | อ่าน : 282

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องงดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคปลาย/2561 (วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-22 | อ่าน : 259

 

ประชาสัมพันธ์การเข้าสอบและเวลาในการทำข้อสอบ วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT) | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-08 | อ่าน : 244

 

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2562

ข่าวจาก: มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 262

 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 220

 

แบบฟอร์มคิดอัตราค่าตอบแทน TS/IS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : แบบฟอร์มฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-27 | อ่าน : 237

 

ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : ตารางแผนการจัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรขั้นสูง | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-15 | อ่าน : 246

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรม1) กลุ่มผ่าน TS1 และลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B3152) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B3143) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B412 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-06 | อ่าน : 311

 

ประชาสัมพันธ์วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา"

ข่าวจาก: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 272

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 293

 

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-31 | อ่าน : 373

 

เอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: กลุ่มงานบริหารการศึกษา | เอกสาร : เอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-24 | อ่าน : 359

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทการรายงานตัวเข้าศีกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-21 | อ่าน : 2115

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC

ข่าวจาก: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และส | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-21 | อ่าน : 547

 

ทุนวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการ EURAXESS-Researchers in Motion

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดทุนวิจัย https://euraxess.ec.europa.eu/ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 287

 

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สำหรับปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-18 | อ่าน : 230

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน | วันที่ประกาศ : 2018-12-18 | อ่าน : 244

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : สถานที่สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วันที่ประกาศ : 2018-12-12 | อ่าน : 525

 

ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศผลฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-06 | อ่าน : 273

 

ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ ทุน Undergraduate Intelligence Scholarship ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-11-22 | อ่าน : 245

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-14 | อ่าน : 243

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-13 | อ่าน : 224

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “การนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที (THREE MINUTE THESIS)” จัดโดย The University of Queensland ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 265

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ THREE MINUTE THESIS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 223

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-01 | อ่าน : 406

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561 ประกาศรับเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-30 | อ่าน : 501

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows Program

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : โครงการ YSEALI Professional Fellows Program | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 216

 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | เอกสาร : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 216

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ UTM Mobility Program 2018/2019

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : qovpgrah | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 266

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Leadership Program (ELP)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : uxkndbtv | link : ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP) | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 268

 

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 460

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-02 | อ่าน : 528

 

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | เอกสาร : ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-11 | อ่าน : 246

 

กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2561 (รอบสุดท้ายที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2561)

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : กำหนดการการขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-06 | อ่าน : 397

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 240

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 235

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 249

 

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยฯ | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 565

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 356

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ประกวดวิทยานิพนธ์ดีดเ่น ปีการศึกษา 2560"

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 224

 

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-21 | อ่าน : 510

 

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : ปฏทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-17 | อ่าน : 500

 

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-14 | อ่าน : 442

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 277

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 251

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 393

 

ประกาศรายชื่อผู้

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 247

 

ระเบียบการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | เอกสาร : ระเบียบฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 573

 

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : กำหนดการปฐมนิเทศ | link : แผนที่ สถานที่ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แบบประเมินออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 724

 

ผลการสอบผ่านขั้นสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท มหาสารคาม ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2018-07-31 | อ่าน : 5028

 

ผลการเทียบสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ภาคปลาย/2560 (กลุ่มเทียบตามหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง)

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการเทียบสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาคปลาย/2560 (กลุ่มเทียบตามหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานและขึ้นสูง) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-25 | อ่าน : 575

 

โครงการอบรมให้ความรู้รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ การใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Mendeley

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-07-17 | อ่าน : 698

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามระดับปริญญาโท จังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท จังหวัดอุดรธานี | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-07-16 | อ่าน : 1278

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-10 | อ่าน : 260

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 368

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 257

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 505

 

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | วันที่ประกาศ : 2018-06-14 | อ่าน : 398

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3)

ข่าวจาก: ศรินทร์ยา เกียงขวา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ประจำภาคพิเศษ/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-11 | อ่าน : 420

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability"

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 321

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 1420

 

ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุยให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวจาก: กองคลังและพัสดุ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุย | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 686

 

สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(MEXT Scholarship)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-26 | อ่าน : 330

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-24 | อ่าน : 298

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-24 | อ่าน : 329

 

แจ้งเปิด-ปิด การใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานสารสนเทศ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-18 | อ่าน : 390

 

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-10 | อ่าน : 756

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-04 | อ่าน : 316

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-04 | อ่าน : 314

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรกเอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 857

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรกเอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 485

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-28 | อ่าน : 244

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-28 | อ่าน : 283

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 316

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 562

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 315

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-28 | อ่าน : 270

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-26 | อ่าน : 293

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-23 | อ่าน : 673

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-22 | อ่าน : 407

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานจัดการเรียนการสอน | เอกสาร : ประกาศการขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-08 | อ่าน : 307

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ภาคต้น/2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ภาคต้น/2561 (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-08 | อ่าน : 1387

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบภาษา สำหรับผู้มีรายชื่อเข้าสอบ วันที่ 4 ก.พ. 61 เดิมสอบห้อง RN-407 ขอเปลียนเป็น RN-310 เวลาตามเดิม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | วันที่ประกาศ : 2018-02-02 | อ่าน : 537

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-02-01 | อ่าน : 538

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-31 | อ่าน : 5199

 

ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-15 | อ่าน : 388

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-19 | อ่าน : 1218

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-06 | อ่าน : 574

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาโท | link : แผนที่สถานที่สอบข้อเขียน | วันที่ประกาศ : 2017-12-04 | อ่าน : 1046

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | link : ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) | วันที่ประกาศ : 2017-11-29 | อ่าน : 738

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 589

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 629

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 367

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 277

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 329

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : ใบสมัคร ประกาศ | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 658

 

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : ประกาศใบสมัคร | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-06 | อ่าน : 846

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-27 | อ่าน : 423

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-10 | อ่าน : 2602

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 1210

 

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ทุนเชลรายละเอียดทุนมูลนิธิเชล 100 ปี | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 429

 

ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-21 | อ่าน : 563

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-20 | อ่าน : 1024

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมารายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 502

 

ประกาศรายชื่อผู้มสีทธิ์สอบคัดเลือกฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 476

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 362

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 432

 

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 474

 

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างรายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 400

 

กำหนดการและรายชื่อผู้ประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : กำหนดการรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-07 | อ่าน : 550

 

งดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: สโมสรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-06 | อ่าน : 590

 

ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : 1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 ก.ย. 60 (จัดต่อเนื่อง 2 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ 2. กลุ่มวิทย์ - เทคโนฯ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 16 ก.ย. 60 (จัด 1 วัน) สมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-09-04 | อ่าน : 446

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (Language Examination) สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคตน/2560 หนวยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบวันที่ 27 สิงหาคม 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-25 | อ่าน : 538

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2560

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-15 | อ่าน : 496

 

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 364

 

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : ผลสอบ | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 823

 

แบบติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-16 | อ่าน : 600

 

รายชื่อผู้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-23 | อ่าน : 285

 

จ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560คุณลักษณะเฉพาะจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรและคู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-16 | อ่าน : 1104

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำรหับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรการจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผังเลขที่นั่งสอบ RN1-309 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-14 | อ่าน : 587

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงผลการสอบขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 467

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 3)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 557

 

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเข้ารับฟังบรรยายออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 351

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 507

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/ http://www.nigrc2017.ubu.ac.th/indexngrc.php | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 336

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้โปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานเกี่ยวกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา วันอังคารที่ 16 พ.ค. 60 เวลา 08.30 - 12.00น.นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น.อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-12 | อ่าน : 1477

 

ผลการสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-03 | อ่าน : 384

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อปริญญาเอก | link : ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2017-05-03 | อ่าน : 442

 

งดให้บริการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-01 | อ่าน : 363

 

เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-04-27 | อ่าน : 412

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-19 | อ่าน : 586

 

ปฏิทินแผนการดำเนินการจัดสอบเทียบผลวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-10 | อ่าน : 556

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-07 | อ่าน : 572

 

ผลสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-07 | อ่าน : 402

 

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ, สำนักพิมพ์ และวารสารที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏใน Jeffrey Beall’s List

ข่าวจาก: งานวารสาร | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-04-05 | อ่าน : 423

 

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

ข่าวจาก: งานประชุม | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-20 | อ่าน : 415

 

ผลการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท" ปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-03-15 | อ่าน : 370

 

ผลการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท" ปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-03-15 | อ่าน : 704

 

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครผ่านเว็บไซต์ | วันที่ประกาศ : 2017-02-24 | อ่าน : 737

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : รายชื่อ | วันที่ประกาศ : 2017-02-06 | อ่าน : 438

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-06 | อ่าน : 508

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท ในเวลาราชการระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-01 | อ่าน : 490

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-01-25 | อ่าน : 588

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-01-18 | อ่าน : 492

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-27 | อ่าน : 688

 

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาเอกสาขาวิชา ห้องสอบ P-401 คณะเภสัชศาสตร์คำชี้แจงการทำข้อสอบระดับโท-เอก กลุ่มเพิ่มเติม สอบห้อง RN1-207 อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 1 วัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ห้องสอบ P-401 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 1 วัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ห้องสอบ P-302 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาโท ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาเอกสาขาวิชา ห้องสอบ P-302 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาเอก ข้อสอบชุดที่ 2 วิชาเอกสาขาวิชา ห้องสอบ P-200 คณะเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาเอก ข้อสอบชุดที่ 1 วัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ห้องสอบ P-200 คณะเภสัชศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-16 | อ่าน : 509

 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2557-2558 (รอบนำเสนอผลงานแบบบรรยาย)

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-22 | อ่าน : 1292

 

การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-10 | อ่าน : 1380