NEWS ALL


ข่าวเด่น ข่าวHOT

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมทักษะภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร มมส (ครั้งที่ 1) (อบรมฟรี) ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการบัณฑฺตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลียนแปลง" ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ข่าวจาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2564 ภาคฤดูใบไม้ร่วง ณ National Tsing Hua University (NTHU) ประเทศไต้หวัน ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย" ข่าวจาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมทักษะภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับบุคลากร มมส (ครั้งที่ 1) (อบรมฟรี)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ลิงก์สมัครอบรมภาษาจีน | วันที่ประกาศ : 2021-03-04 | อ่าน : 2

 

การประชุมวิชาการบัณฑฺตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลียนแปลง"

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 12

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

ข่าวจาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 15

 

โครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2564 ภาคฤดูใบไม้ร่วง ณ National Tsing Hua University (NTHU) ประเทศไต้หวัน

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 8

 

ประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย"

ข่าวจาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ | วันที่ประกาศ : 2021-03-02 | อ่าน : 4

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2563

ข่าวจาก: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-02-25 | อ่าน : 27

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-02-25 | อ่าน : 47

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-06 | อ่าน : 108

 

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-16 | อ่าน : 106

 

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-10-14 | อ่าน : 180

 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจของ Social Enterprise ในโครงการ SET Social Impact Gym 2020

ข่าวจาก: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-08 | อ่าน : 23

 

กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 33 ทุน

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" 2563 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-07 | อ่าน : 256

 

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Mohamed bin Zayed University for Artificial Intelligence สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรสต์

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: | วันที่ประกาศ : 2020-10-05 | อ่าน : 30

 

การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-02 | อ่าน : 148

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 หน่วยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-02 | อ่าน : 113

 

ประกาศ ระยะเวลาในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2563

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-10-01 | อ่าน : 52

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 46

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ข่าวจาก: สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์: สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 53

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ: | วันที่ประกาศ : 2020-09-25 | อ่าน : 42

 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-24 | อ่าน : 87

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจรรยาบรรณการวิจัยการป้องกันการคัดลอกวรรณกรรม ครั้งที่ 1 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ (บรรยายภาษาไทย)

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1รายชื่อผู้อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์กำหนดการอบรม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-11 | อ่าน : 95

 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-09-04 | อ่าน : 235

 

การปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: ข่าวจากงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-29 | อ่าน : 108

 

ประชาสัมพันธ์ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ณ Tokyo Institute of Technology Scholarship ประจำปี 2564

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มมส | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ | วันที่ประกาศ : 2020-08-26 | อ่าน : 77

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-25 | อ่าน : 464

 

ประกาศเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จ้ดสอบ | วันที่ประกาศ : 2020-08-21 | อ่าน : 200

 

รายชื่อผู้ผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อปริญญาโทรายชื่อปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-08-05 | อ่าน : 145

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมฝึกงาน ณ Global Innovation Centre ประเทศสวีเดน

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สมัครเข้าร่วมฝึกงานฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 48

 

โครงการฝึกงานออนไลน์ Autumn Internship 2020 ร่วมกับ Fatima Al-Fihri Open University

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการฯ | วันที่ประกาศ : 2020-08-04 | อ่าน : 46

 

กำหนดการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: กองทะเบียนและประมวลผล | เอกสาร : - | link : กำหนดการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 | วันที่ประกาศ : 2020-08-03 | อ่าน : 37

 

ประกาศงดให้บริการชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบทนพิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-24 | อ่าน : 61

 

หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ East Java Exploration 2020

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ East Java Exploration 2020 | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 38

 

ทุน AUN University Research Scholarships for International Students in Australia ประจำปี 2020

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : The Australian National University | วันที่ประกาศ : 2020-07-23 | อ่าน : 43

 

ประชาสัมพันทุนระดับปริญญาเอก

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สมัครทุนฯ | วันที่ประกาศ : 2020-07-15 | อ่าน : 66

 

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Global Postgraduate Scholarship ณ University of Lincoln ประเทศอังกฤษ

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-07-15 | อ่าน : 52

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา) ครั้งที่ 4

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-23 | อ่าน : 93

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัวรายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 1รายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 2รายชื่อเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-17 | อ่าน : 2647

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 4)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-17 | อ่าน : 146

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดข่าวฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 70

 

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2563

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 248

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรียนภาษาสเปน

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 53

 

ประชาสัมพันธ์ทุน DAAD ระดับปริญญาเอก

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 63

 

ประชาสัมพันธ์ทุน Regular and Junior Fellowships at Hanse-Wisswnschaftskolleg

ข่าวจาก: กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : คลิกรายละเอียดทุนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-06-12 | อ่าน : 77

 

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปีการศึกษาสุดท้าย และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (รอบที่ 2)

ข่าวจาก: งานจัดสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2020-05-15 | อ่าน : 149

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบสอง (เพิ่มติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-04-16 | อ่าน : 989

 

รายชือผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-04-09 | อ่าน : 588

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-28 | อ่าน : 1386

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประเจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประเจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสอง) | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-27 | อ่าน : 273

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบริการสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-20 | อ่าน : 270

 

ยกเว้นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-03-18 | อ่าน : 817

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-02-27 | อ่าน : 2786

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-11-26 | อ่าน : 83

 

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทุนวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-26 | อ่าน : 474

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอกกำหนดการปฐมนิเทศ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-22 | อ่าน : 1365

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-21 | อ่าน : 71

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-11-15 | อ่าน : 569

 

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : เว็บไซต์สมัครเรียน | วันที่ประกาศ : 2019-11-08 | อ่าน : 294

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานคัดเลือก | เอกสาร : รายชื่อระดับปริญญาโทรายชื่อระดับปริญญาเอก | link : แผนที่สถานที่จัดสอบ | วันที่ประกาศ : 2019-11-06 | อ่าน : 2065

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-29 | อ่าน : 174

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-29 | อ่าน : 58

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-25 | อ่าน : 119

 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับ ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก) จำนวน 33 ทุน

ข่าวจาก: กองกิจการนิสิต | เอกสาร : ใบสมัครทุนภูมิพลระดับบัณฑิตศึกษาประกาศรับสมัคร "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2562 ใบสมัคร "ทุนภูมิพล" ระดับบัณฑิตศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-10-02 | อ่าน : 501

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ประกาศเพิ่มเติม | link : รายละเอียดเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-10-01 | อ่าน : 203

 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2560-2561 | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-09-03 | อ่าน : 188

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ สาหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการรายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รายชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-19 | อ่าน : 129

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา | วันที่ประกาศ : 2019-08-08 | อ่าน : 222

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-07 | อ่าน : 93

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-07-24 | อ่าน : 129

 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2020 International Electrical Engineering Congress (iEECON2020)

ข่าวจาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการ The 2020 International Electrical Engineering Congress (iEECON2020) | วันที่ประกาศ : 2019-07-12 | อ่าน : 134

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia

ข่าวจาก: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการฯ | วันที่ประกาศ : 2019-07-12 | อ่าน : 111

 

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) ครั้งที่ 4 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเข้าอบรม | วันที่ประกาศ : 2019-07-11 | อ่าน : 206

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2019-06-20 | อ่าน : 151

 

ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 117

 

เปลี่ยนแปลงแผนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 330

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 | วันที่ประกาศ : 2019-05-22 | อ่าน : 694

 

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | link : ระบบการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2019-05-16 | อ่าน : 288

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกประกาศเพิ่มเติม | link : แผนที่สถานที่สอบ | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 3983

 

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

ข่าวจาก: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | เอกสาร : - | link : การประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 | วันที่ประกาศ : 2019-03-26 | อ่าน : 120

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องงดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ ประจำภาคปลาย/2561 (วันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-03-22 | อ่าน : 202

 

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เชิญเข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มมส | เอกสาร : - | link : มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 | วันที่ประกาศ : 2019-03-14 | อ่าน : 135

 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | วันที่ประกาศ : 2019-03-07 | อ่าน : 163

 

แบบฟอร์มคิดอัตราค่าตอบแทน TS/IS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : แบบฟอร์มฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-27 | อ่าน : 180

 

ประชาสัมพันธ์วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา"

ข่าวจาก: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | เอกสาร : - | link : วารสาร "วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา" | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 173

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 211

 

ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนการสอบ TOEIC

ข่าวจาก: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และส | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-31 | อ่าน : 194

 

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-31 | อ่าน : 316

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-17 | อ่าน : 226

 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสารระดับนานาชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวจาก: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและวารสารระดับนานาชาติ | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการฯ ukraxbwh | วันที่ประกาศ : 2019-01-16 | อ่าน : 179

 

ขอเชิญอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดคณะท่านเข้าร่วมโครงการอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-01-15 | อ่าน : 386

 

เชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute 2018: 3MT 2018)

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2019-01-02 | อ่าน : 112

 

เอกสารหลักฐานการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: กลุ่มงานบริหารการศึกษา | เอกสาร : เอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-24 | อ่าน : 304

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาเอกปริญญาโทการรายงานตัวเข้าศีกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาเอก (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-21 | อ่าน : 2030

 

ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC

ข่าวจาก: ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และส | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ TOEIC | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-21 | อ่าน : 330

 

ทุนวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการ EURAXESS-Researchers in Motion

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : รายละเอียดทุนวิจัย https://euraxess.ec.europa.eu/ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 216

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2561

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : ลิงค์ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 216

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : ลิ้งค์สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2018-12-20 | อ่าน : 161

 

รับสมัครทุนแลกเปลี่ยน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สำหรับปีการศึกษา 2562

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-12-18 | อ่าน : 169

 

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน | วันที่ประกาศ : 2018-12-18 | อ่าน : 187

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 มหาสารคาม

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาโทปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : สถานที่สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วันที่ประกาศ : 2018-12-12 | อ่าน : 458

 

บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยพระกรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-13 | อ่าน : 158

 

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ THREE MINUTE THESIS

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์โครงการ THREE MINUTE THESIS | วันที่ประกาศ : 2018-11-02 | อ่าน : 164

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-01 | อ่าน : 344

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-11-01 | อ่าน : 158

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : รับสมัครบุคคลเพื่อสอยคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/2561 ประกาศรับเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-30 | อ่าน : 437

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows Program

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : โครงการ YSEALI Professional Fellows Program | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 152

 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | เอกสาร : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-17 | อ่าน : 152

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ UTM Mobility Program 2018/2019

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : qovpgrah | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 197

 

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 | วันที่ประกาศ : 2018-10-03 | อ่าน : 393

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-02 | อ่าน : 463

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวจาก: กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-28 | อ่าน : 364

 

บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศงดให้บริการวันเสาร์ที่ 15 ก.ย.61 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-12 | อ่าน : 159

 

ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: กนกนวล นรินยา | เอกสาร : ประกาศรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-09-11 | อ่าน : 186

 

ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 169

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ประกวดวิทยานิพนธ์ดีดเ่น ปีการศึกษา 2560"

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-28 | อ่าน : 164

 

ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (MSU-EPT)

ข่าวจาก: ศูนย์การแปลและฝึกอบรมและทดสอบภาษาฯ | เอกสาร : กำหนดการทดสอบวัดความรู้ฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-21 | อ่าน : 437

 

ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : ปฏทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 | วันที่ประกาศ : 2018-08-17 | อ่าน : 355

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-08-07 | อ่าน : 219

 

สำนักวิทยบริการจัดโครงการต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: สำนักวิทยบริการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-03 | อ่าน : 335

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 200

 

ประกาศรายชื่อผู้

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-01 | อ่าน : 183

 

ผลการสอบผ่านขั้นสุดท้ายผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท มหาสารคาม ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานี ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขั้นตอนการรายงานตัว | วันที่ประกาศ : 2018-07-31 | อ่าน : 4933

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-07-10 | อ่าน : 202

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น/2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: ศรินทร์ยา เกียงขวา | เอกสาร : ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-22 | อ่าน : 555

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครฯ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-19 | อ่าน : 297

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | link : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยฯ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 | วันที่ประกาศ : 2018-06-18 | อ่าน : 195

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3)

ข่าวจาก: ศรินทร์ยา เกียงขวา | เอกสาร : ประกาศรายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-16 | อ่าน : 307

 

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ | วันที่ประกาศ : 2018-06-06 | อ่าน : 472

 

สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาชาวไทยเพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(MEXT Scholarship)

ข่าวจาก: กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-26 | อ่าน : 285

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-24 | อ่าน : 229

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-05-04 | อ่าน : 260

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-04 | อ่าน : 257

 

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรก

ข่าวจาก: งานรับเข้าศึกษา | เอกสาร : ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อขั้นสุดท้าย ระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รอบแรกเอกสารและขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-01 | อ่าน : 422

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 297

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-27 | อ่าน : 198

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 230

 

ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-19 | อ่าน : 230

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ปริญญาโท มหาสารคามปริญญาเอก มหาสารคามหน่วยบริการศึกษาประจำจังหวัดอุดรธานีหน่วยบริการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-10 | อ่าน : 2072

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-04-03 | อ่าน : 247

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-04-03 | อ่าน : 277

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 262

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-30 | อ่าน : 279

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-28 | อ่าน : 215

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: ฝ่ายบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-03-26 | อ่าน : 242

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2018-03-23 | อ่าน : 603

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบภาษา สำหรับผู้มีรายชื่อเข้าสอบ วันที่ 4 ก.พ. 61 เดิมสอบห้อง RN-407 ขอเปลียนเป็น RN-310 เวลาตามเดิม

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | วันที่ประกาศ : 2018-02-02 | อ่าน : 466

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-02-01 | อ่าน : 411

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-31 | อ่าน : 5110

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ข่าวจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์รับสมัคร | วันที่ประกาศ : 2018-01-17 | อ่าน : 693

 

ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560

ข่าวจาก: งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบเทียบภาษาอังกฤษแรกเข้า ระดับปริญญาโท (กลุ่มผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปลาย/2560 | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-01-15 | อ่าน : 321

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งเล่มสมบูรณ์

ข่าวจาก: กลุ่มงานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-29 | อ่าน : 402

 

รายชื่อผู้สอบผ่านขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกขั้นตอนการรายงานตัว | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-12-19 | อ่าน : 1159

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ปริญญาเอกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาโท | link : แผนที่สถานที่สอบข้อเขียน | วันที่ประกาศ : 2017-12-04 | อ่าน : 981

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : ประกาศการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | link : ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) | วันที่ประกาศ : 2017-11-29 | อ่าน : 624

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 521

 

ผลการพิจารณาทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-22 | อ่าน : 557

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 303

 

ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

ข่าวจาก: กลุ่มบริการการศึกษา | เอกสาร : ผลการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 245

 

รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนภูมิพล | วันที่ประกาศ : 2017-11-17 | อ่าน : 584

 

การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-27 | อ่าน : 367

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-10 | อ่าน : 2504

 

ขอเชิญชมผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-10-06 | อ่าน : 306

 

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ทุนเชลรายละเอียดทุนมูลนิธิเชล 100 ปี | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-22 | อ่าน : 353

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-20 | อ่าน : 932

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 362

 

งดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: สโมสรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-06 | อ่าน : 528

 

ตรวจสอบข้อมูลอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : บันทึกข้อความการคิดค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-06 | อ่าน : 484

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างรายวัน

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-01 | อ่าน : 366

 

ผลสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขานโยบายสาธารณะสาขาการเมืองการปกครอง | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-17 | อ่าน : 434

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง กำหนดการส่งเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2560

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-08-15 | อ่าน : 442

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก มหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมาขั้นตอนการรายงานตัวระดับปริญญาโท มหาสารคาม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 2745

 

ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : - | link : ผลสอบ | วันที่ประกาศ : 2017-07-27 | อ่าน : 768

 

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบและหองสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจําภาคตน ปการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : คำชี้แจงการทำข้อสอบระดับปริญญาโท มหาสารคามระดับปริญญาเอก มหาสารคามระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาห้องเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม)ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม) | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-17 | อ่าน : 2035

 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-08 | อ่าน : 394

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-08 | อ่าน : 299

 

รายชื่อผู้เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-23 | อ่าน : 228

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำรหับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคพิเศษ/2559

ข่าวจาก: งานมาตรการจัดสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผังเลขที่นั่งสอบ RN1-309 | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-06-14 | อ่าน : 528

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงผลการสอบขั้นสุดท้ายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 399

 

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Research Activities in KEK Japan” โดย Prof. Dr. Nakai Hiroka

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครเข้ารับฟังบรรยายออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-05-30 | อ่าน : 295

 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-24 | อ่าน : 452

 

ผลการสอบประมวลความรู้นิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: บริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-03 | อ่าน : 325

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-02 | อ่าน : 321

 

งดให้บริการ

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-05-01 | อ่าน : 303

 

ผลสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ขั้นตอนการรายงานตัว | link : ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท บริการการศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดนครราชสีมา ระดับปริญญาโท หน่วยบริการการศึกษาประจำจังหวัดอุดธานี ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) | วันที่ประกาศ : 2017-04-28 | อ่าน : 2929

 

เปิดรบรมการใช้งานโปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : สมัครออนไลน์ | วันที่ประกาศ : 2017-04-27 | อ่าน : 348

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำเทอมต้น ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ข่าวจาก: รับเข้า | เอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-12 | อ่าน : 523

 

ปฏิทินแผนการดำเนินการจัดสอบเทียบผลวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-10 | อ่าน : 500

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-04-07 | อ่าน : 463

 

บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ, สำนักพิมพ์ และวารสารที่เป็น Hijacked Journal ที่ปรากฏใน Jeffrey Beall’s List

ข่าวจาก: งานวารสาร | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-04-05 | อ่าน : 352

 

ผลการพิจารณาทุนการศึกษา "ทุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยของนิสิตปริญญาโท" ปีงบประมาณ 2560

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : เอกสารเพิ่มเติม | วันที่ประกาศ : 2017-03-15 | อ่าน : 307

 

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวจาก: งานพัสดุ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-08 | อ่าน : 525

 

ผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษา (ภาษาอังกฤษ) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : ระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโท ในเวลาราชการระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-02-01 | อ่าน : 429

 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-01-25 | อ่าน : 543

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-01-18 | อ่าน : 445

 

ผลการสอบขั้นสุดท้ายการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานรับเข้า | เอกสาร : ระดับปริญญาเอก | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-27 | อ่าน : 646

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

ข่าวจาก: งานบุคคคล | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-19 | อ่าน : 387

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

ข่าวจาก: งานบุคคคล | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-19 | อ่าน : 463

 

ผลการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-25 | อ่าน : 1040

 

ผลการคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวจาก: งานทุน | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-25 | อ่าน : 1582

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อจัดทำอ้างอิง-บรรณานุกรมอัตโนมัติ (ตรวจสอบรายชื่อตามวันที่สมัครเข้าร่วมอบรม)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : วันพฤหัสบดี 1 ธ.ค. 2559 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มที่ 2วันพฤ-24-พย-2559-นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา-กลุ่มที่-1วันจันทร์ที่-21-พฤศจิกายน-2559-กลุ่มบุคลากรวันเสาร์ 26 พ.ย. 2559 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มที่ 2วันอังคาร 29 พ.ย. 2559 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มที่ 1 | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-16 | อ่าน : 1369

 

การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-10 | อ่าน : 1340

 

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-11-10 | อ่าน : 1313

 

เอกสารประกอบการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานบริการวิชาการ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-10-14 | อ่าน : 2186

 

แนวปฏิบัติการตรวจรูปแบบและการทำเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-09-02 | อ่าน : 7358

 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 49/2559

ข่าวจาก: งานบุคคล | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-08-31 | อ่าน : 11814