โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และมีทักษะในการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript Clinic) แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และมีความรู้ทางด้านเทคนิคการนำเสนองานวิจัยต่อหน้าสาธารณชน ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : สมัครผ่านเว็บไซต์ , | วันที่ประกาศ : 2017-02-24 | อ่าน : 636