เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2564 , | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-03-16 | อ่าน : 199