สำรวจข้อมูลสถานะกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2555ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้มีข้อเสนอแนะให้แต่ละคณะควรมีข้อมูลกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2551 – 2555 เพื่อเป็นการติดตามกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อนำมาส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดได้ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานะกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2555 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก URL : http://grad.msu.ac.th/th/lumino/fileupload/51-55-6-12-59.xls และขอความอนุเคราะห์ท่านส่งข้อมูลกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย หรือ e-mail : jeworatai@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2559 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2016-12-23 | อ่าน : 308