ประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) และ/หรือบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “A Better Change in Higher Education for Future Economy” รูปแบบ Online ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ บรรยาย บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สอบถามเพิ่มเติม: คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-9220 Fax. 0-7428-9228 email: wilailuck.p@psu.ac.th

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เอกสาร : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ , | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการ , | วันที่ประกาศ : 2021-02-19 | อ่าน : 16