การรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยในระบบการวิจัยของประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (Nation Research and Innovation Information System: NRIIS) (เว็บไซต์ www.nriis.in.th) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 098 335 2409

ข่าวจาก: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | เอกสาร : 001_ประกาศรับข้อเสนอทุนมหาบัณฑิต วช. , 003_แบบฟอร์มข้อเสนอ MA1 (อ.ที่ปรึกษา) , 004_แบบฟอร์มข้อเสนอ MA2 (นักศึกษา) , 005_แบบฟอร์มเอกสารเค้าโครงวิทยานิพนธ์ , 006_แบบฟอร์มการเขียนแนวทางการการสังเคราะห์ฯ , 007_สรุปรายการเอกสารสมัครรับทุนมหาบัณฑิต , | link : - | วันที่ประกาศ : 2021-01-29 | อ่าน : 121