แจ้งการรับบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563ประชาสัมพันธ์การรับบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 ติดต่อรับบัตรประจำตัวนิสิตด้วยตนเอง วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. โดยนิสิตตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต ตามตารางแนบท้ายนี้ สถานที่รับบัตรนิสิต 1. คณะศึกษาศาสตร์ ลานชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ (ม.เก่า) คณะที่รับบัตรนิสิต ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์/ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม/ คณะแพทยศาสตร์ 2. บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (ม.ใหม่) คณะที่รับบัตรนิสิต ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ คณะเภสัชศาสตร์/ คณะวิทยาการสารสนเทศ/ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะการบัญชีและการจัดการ/ คณะเทคโนโลยี/ คณะวิศวกรรมศาสตร์/ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์/ คณะสาธารณสุขศาสตร์/ คณะวิทยาศาสตร์/ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยขอให้นิสิตเตรียมเอกสารและดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 แผ่น 2. นิสิตดาวน์โหลดและติดตั้ง Application SCB Easy App ผ่านโทรศัพท์มือถือ - ระบบ iOS - App Store - ระบบ Android - Google Play - HUAWEI - App Gallery สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บัณฑิตวิทยาลัย 043 754 412 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 089 924 1417

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายชื่อผู้ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต , | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-11-02 | อ่าน : 240