บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อแผนงาน Frontier researchหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพ่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อการสนับสนุนเรื่อง "การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อการเรียนรู้และทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการับมือและจัดการสภาวะวิกฤตที่ตามมา กับทั้งเตรียมนโยบายและมาตรการรองรับสภาวะวิกฤตด้านสุขภาพและสังคมที่เกิดจากการระบาดใหญ่ (pandemic) ในอนาคต ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-22 ตุลาคม 2563 โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/

ข่าวจาก: หน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา | เอกสาร : - | link : รายละเอียดข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยฯ , | วันที่ประกาศ : 2020-08-31 | อ่าน : 78