การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การพิจารณาการตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวทางที่ชัดเจน ประกอบกับวารสาร ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและฐานข้อมูล TCI มีระดับคุณภาพวารสารเปลี่ยนแปลงตามรอบของการประเมินคุณภาพของฐานข้อมูล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข่าวจาก: งานบทนพิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2020-01-30 | อ่าน : 1070