ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูร์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์(Call for Abstracts/Full Papers) เพื่อน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติICADA ครั้งที่ 9 ปี 2020 The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020— Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9 th ICADA 2020—SSIS) ในหัวข้อ “Development toward Asianization in the Digital Era” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ข่าวจาก: สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์ประชุมวิชาการะดับนานาชาติ , | วันที่ประกาศ : 2019-12-17 | อ่าน : 154