ขยายรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสมัครเข้าอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับสมัคขยายรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนสมัครเข้าอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับสมัครกลุ่มละ 20 คน)

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ B 415 ชั้น 4 อบรมวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น , สมัครกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อบรม วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. , | วันที่ประกาศ : 2019-08-19 | อ่าน : 118