ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมทางสถิติ สำหรับบัณฑิตผู้ได้รับทุน วช. และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้องอบรมแยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำหรับ 1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B 411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานขับเคลื่อนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : สมัคร (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , สมัคร (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) , สมัคร (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) , | วันที่ประกาศ : 2019-07-05 | อ่าน : 219