รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) ครั้งที่ 4 สำหรับอาจารย์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมฯ ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ โปรดแจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวอรไท สีหาบุญมี 043-754413 หรือ หรือส่งผ่าน e-mail :gradmsu.o@gmail.com) ภายในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง ** การเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรม 1. *สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่จะเตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาอบรม คอมพิวเตอร์ของนิสิต จะต้องเป็น Window 7 ขึ้นไป มีโปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ขอให้ติดตั้ง iThesis Add-in ซึ่งจะเป็นโปรแกรมส่วนเพิ่มเติมบนโปรแกรม Microsoft Word ศึกษาขั้นตอนติดตั้งใน https://ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/download-and-install 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าชม แนะนำขั้นตอนที่สำคัญที่นิสิตจะเริ่มใช้งานระบบ iThesis ได้จาก https://ithesis.uni.net.th/kb/article-categories/graduate-student หรือ ระบบแนะนำการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่าน เว็บ https://grad.msu.ac.th/ithesis/ 3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถรับชม VDO นำเสนอและสาธิตการใช้งาน iThesis 2017 ได้จาก https://ithesis.uni.net.th/kb/knowledge-base/vdo-ithesis-2017-การใช้งานบทบาทนิสิต

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่่อ กลุ่มผ่าน TS1 และลงทะเบียนรายวิชา Thesis , รายชื่อ กลุ่มไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียนรายวิชา Thesis , | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-08-05 | อ่าน : 1740