ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตติดต่อขอรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์คืนบัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายนี้ ติดต่อขอรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยสามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่คณะต้นสังกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : รายชื่อนิสิตรับเล่มฉบับสมบูรณ์คืน , | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-24 | อ่าน : 186