บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (STISWB) โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12 เครือข่าย ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 สถาบันเครือข่ายได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (STISWB 2019) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (Universiti Teknologi Malaysia: UTM) ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและสอดคล้องกับเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความสนใจขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-04-18 | อ่าน : 447