แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมระบบวิทยานิพนธ์และวิจัย (iThesis) สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ดังรายชื่อและกำหนดการ ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อที่ระบุตามกลุ่มและห้องอบรม ดังนี้ 1) กลุ่มผ่าน TS1 และลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B315 2) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B314 3) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B412 * ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมฯ ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ โปรดแจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวศิริจรรยา ใจการ/นางสาวอรไท สีหาบุญมี 043-754413 หรือ หรือส่งผ่าน e-mail :gradmsu.o@gmail.com) ภายในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง **

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรม , 1) กลุ่มผ่าน TS1 และลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B315 , 2) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B314 , 3) กลุ่มที่ยังไม่ผ่าน TS1 และยังไม่ลงทะเบียน Thesis แล้ว ห้อง B412 , | link : - | วันที่ประกาศ : 2019-02-06 | อ่าน : 192