ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย" วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.kru.ac.th/4conference/schedule.php โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | เอกสาร : - | link : ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 , | วันที่ประกาศ : 2019-02-01 | อ่าน : 175