รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561ตามประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้คัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา โดยเป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและมีจิตอาสา นิสิตที่สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดที่คณะต้นสังกัด และคณะคัดเลือกนิสิตพร้อมส่งหลักฐานการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตรวจสอบรายละเอียดประกาศการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครตามลิ้งค์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข่าวจาก: บัณฑิตวิทยาลัย | เอกสาร : ประกาศรับสมัคร "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2561 , ใบสมัครทุนภูมิพลระดับบัณฑิตศึกษา , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-10-18 | อ่าน : 1307