บัณฑิตวิทยาลัยขอเผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีภารกิจหลัก ด้านบริหาร ด้านประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบริการการศึกษาเกี่ยวข้องกับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ผลการวิจัยที่ได้ครั้งนี้สามารถสะทอนให้เห็นถึงระดับคุณภาพในการให้บริการ ของบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในระดับใด รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้บริการครั้งนี้จะเป็นข้อสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการบริการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

ข่าวจาก: อุบลรัตน์ ป้านภูมิ | เอกสาร : รายงานความพึงพอใจฯ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-22 | อ่าน : 143