ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เพื่อคัดเลือกและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 นั้น ในการนี้ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 หมายเหตุ : - ขอให้นักวิจัย ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ หน่วยงาน และชื่อโครงการ และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับ (ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF) มายังอีเมล์ graduate.nrct@nrct.go.th ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 - การทำสัญญา: วช. จะทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน สำหรับนิสิต/นักศึกษา/นักวิจัย จะทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน โดยสามารถติดต่อเรื่องการทำสัญญากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานโดยตรง หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่: กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406 - 408, 418, 420 (วรรณธิรา, จารุวรรณ, รักชนก)

ข่าวจาก: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เอกสาร : - | link : ประกาศผลการคัดเลือกฯ , | วันที่ประกาศ : 2018-09-04 | อ่าน : 174