ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ ภาคเหนือ ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารโดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์สู่ภาคปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดโครงการ การลงทะเบียน ระเบียบการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการจากเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2018 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 , | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 134