ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://ngrc.rmu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 043-725438

ข่าวจาก: วิชชุลดา ลดาวัลย์ | เอกสาร : - | link : เว็บไซต์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยฯ , | วันที่ประกาศ : 2018-08-30 | อ่าน : 461