กำหนดการส่งบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2561ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเดือน ธันวาคม 2561 นั้น นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 หมวด 9 ข้อ 47 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 9 ข้อ 47 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หากมีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือน ธันวาคม 2561 จะต้องได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ และได้รับอนุมัติผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์แล้วแต่กรณี ณ บัณฑิตวิทยาลัยให้เรียบร้อย ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 16.30 น.

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-08-29 | อ่าน : 885