โครงการอบรมให้ความรู้รูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ การใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Mendeleyด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนรูปแบบบทนิพนธ์และการใช้ระบบ iThesis เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการอ้างอิง โดยใช้โปรแกรม Mendeley ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรูปแบบบทนิพนธ์และการใช้ระบบ iThesis และการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Mendeley เพื่อการบริหารจัดการด้านงานวิจัย การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง B410 B411 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะนิสิตที่กำลังจะดำเนินการทำบทนิพนธ์ เข้าร่วมอบรม ตามวันและเวลาดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ โทรศัพท์ 0-4375-4413 เบอร์ภายใน 2013, 2015 หรือสมัครผ่านเว็บไซด์ https://goo.gl/KNGYsv โดยดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดส่งมาที่ ubonrat.p@msu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0-4375-4413 เบอร์ภายใน 2013, 2015 สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : - | link : สมัครออนไลน์ , | วันที่ประกาศ : 2018-07-17 | อ่าน : 571