ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุยให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าชุดครุยกับร้านคิวคัลเลอร์แล็บ ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุยให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ไปเช่าชุดครุยกับร้านคิวคัลเลอร์แล็บเพื่อให้เกิดความสวยงาม ความเป็นระบเียบเรียบร้อย และสีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งทางกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเข้มงวดในการตรวจเครื่องแต่งกายชุดครุยดังกล่าว ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวจาก: กองคลังและพัสดุ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ | เอกสาร : ประชาสัมพันธ์การเช่าชุดครุย , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 229