ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability"คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิชาการ งานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://swice.edu.swu.ac.th

ข่าวจาก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เอกสาร : - | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-06-08 | อ่าน : 219