แจ้งเปิด-ปิด การใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินการใช้งานระบบ iThesis เกิดความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอปิดระบบงดให้บริการในระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 เพื่ออัพเกรดระบบใหม่ จากระบบ iThesis Vervion 2016 เป็นระบบ iThesis Vervion 2017 ขออภัยในความไม่สะดวก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวจาก: งานสารสนเทศ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-18 | อ่าน : 306