กำหนดระยะเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์สมบูรณ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระก่อนภาคเรียน 2/2560นิสิตจะต้องให้ดำเนินการส่งเล่มสมบูรณ์ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด นิสิตจะต้องดำเนินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ผ่านระบบ Integrated Thesis & Research Management System (iThesis) เท่านั้น

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : เอกสารเพิ่มเติม , | link : - | วันที่ประกาศ : 2018-05-15 | อ่าน : 288