แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 สำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์ รายชื่อและกำหนดการ ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ** ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมฯ ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ โปรดแจ้งมายัง บัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวอรไท สีหาบุญมี/นางอุบลรัตน์ ป้านภูมิ 043-754413 หรือ หรือส่งผ่าน e-mail :gradmsu.o@gmail.com) ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง **

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รายชื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ , กำหนดการอบรมโปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 221