แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ครั้งที่ 2บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ครั้งที่ 2 ณ ห้อง B415 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อและกำหนดการ ดัง ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ * ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมฯ ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ โปรดแจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวอรไท สีหาบุญมี 043-754413 หรือ หรือส่งผ่าน e-mail :gradmsu.o@gmail.com) ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง *

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-19 | อ่าน : 265