แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ครั้งที่ 1 (เนื่องจาก ในวันที่ 12 กันยายน 2560 มีผู้สมัครเกินจำนวนรับสมัครแล้ว) รายชื่อและกำหนดการ ดัง ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ** ทั้งนี้หากผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมฯ ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ โปรดแจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย (นางสาวอรไท สีหาบุญมี 043-754413 หรือ หรือส่งผ่าน e-mail :gradmsu.o@gmail.com) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง **

ข่าวจาก: งานมาตรฐานบทนิพนธ์ | เอกสาร : รายชื่อกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , กำหนดการอบรมโปรแกรมสถิติสำหรับกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-09-12 | อ่าน : 70