แบบติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559ตามที่นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกสังกัดคณะท่านสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ด้วยเงื่อนไขผลงานวิจัยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ตามรายชื่อและแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิต/อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของนิสิตมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน วันที่ 14 สิงหาคม 2560
เอกสารที่แนบประกอบด้วย
1. แบบติดตามผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559
2. ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขอชี้แจงกรณีผลงานบทความวิจัยของนิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์
ทั้งนี้ หากพบว่ามีนิสิตที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บความวิจัย ขอให้นิสิต/อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทำหนังสือชี้แจงเพิ่มเติม และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบฟอร์มฯ พร้อม บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของนิสิตมายัง บัณฑิตวิทยาลัยภายใน วันที่ 14 สิงหาคม 2560 (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่บทนิพนธ์ นางสาวอรไท สีหาบุญมี 0-4375-4413 หรือ ภายใน 2013 หรือ e-mail : gradmsu.o@gmail.com)

ข่าวจาก: งานบทนิพนธ์ | เอกสาร : คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะการบัญชีและการจัดการ , คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวัฒนธรรมศาสตร์ , คณะวิทยาการสารสนเทศ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ , วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-16 | อ่าน : 503