รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (Language Examination) สําหรับนิสิตระดับฑิตศึกษา ประจําภาคพิเศษ ปการศึกษา 2559 หนวยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ (Language Examination) สําหรับนิสิตระดับฑิตศึกษา ประจําภาคพิเศษ ปการศึกษา 2559 หนวยสอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กลุมสมัครสอบพรอมคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2560 รอบสอง) สอบวันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2560

ข่าวจาก: งานมาตรฐานการสอบ | เอกสาร : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ , | link : - | วันที่ประกาศ : 2017-07-21 | อ่าน : 393