คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย


ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 
 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม

คณบดีคณะเทคโนโลยี

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ วีระชัย สายจันทา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

กรรมการ

ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ

รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

รักษาการคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์

การุณย์ ประทุม

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. การุณย์ ประทุม

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย หอมจำปา  

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ