คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย


ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 
 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม

คณบดีคณะเทคโนโลยี

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์

คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ วีระชัย สายจันทา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

กรรมการ

ดร.ละเอียด ศิลาน้อย

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

กรรมการ

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์

คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์

การุณย์ ประทุม

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. การุณย์ ประทุม

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริธร ศิริอมรพรรณ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย หอมจำปา  

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ