กลุ่มงานบริหาร

นางพิกุลศิลป์  งามสูงเนิน
Mrs. Phikunsin  Ngamsungnern  

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ   
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
อีเมล์ :Phikulsin.u@msu.ac.th      
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014  

นางกนกนวล นรินยา
Mrs. Kanoknuan  Narinya

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล์ : kanok.n13@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014

  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานบุคคล
    - งานประชุม
    - งานบัญชี

นางสาวสุภาภัทร บุตรไทย 
Ms. Supapat Butthai

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
อีเมล์ : Supapat_3@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014
  หน้าที่รับผิดชอบ
     - งานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
      - งานทุนวิจัย

 

นางสาวณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์  
Ms. Nhattawan janthapim

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
อีเมล์ : Nhattawan_janthapim@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014
  หน้าที่รับผิดชอบ
     - งานสารบรรณ
      - งานกิจการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 

นางสาวสายฝน ทัพขวา 
Miss Saifon Thapkhwa

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อีเมล์ : Soda_fri@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014

  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานประกันคุณภาพและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ TOR / กพร

 

นางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์  
MissLaphasrada Chaiphasit

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมล์ :Laphasrada_narinya@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2015
  หน้าที่รับผิดชอบ
       - เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวัฒนชัย สร้อยดั้น
Mr. Watthanachai Soidun

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บัญชีบัณฑิต (บช.บ)
อีเมล์ : watthanachai.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2012

  หน้าที่รับผิดชอบ

     - งานการเงินและบัญชี