กลุ่มงานบริหาร

นางพิกุลศิลป์  งามสูงเนิน
Mrs. Phikunsin  Ngamsungnern  

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ   
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
อีเมล์ :Phikulsin.u@msu.ac.th      
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 2014  

  หน้าที่รับผิดชอบ

    - ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

    - งานงบประมาณ

    - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางกนกนวล นรินยา
Mrs. Kanoknuan  Narinya

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล์ : kanok.n13@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1653

  หน้าที่รับผิดชอบ
   - ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
    - งานบุคคล
    - งานประชุม
    - งานระเบียบ/ข้อบังคับ

นางภัทรวรรธน์ ชนพัฒน์จิรโชติ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล์ : Pattarawat.c.grad@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1654

  หน้าที่รับผิดชอบ

    - งานบัญชี

นางสาวณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์  
Ms. Nhattawan janthapim

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อีเมล์ : nhattawan.j@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1658
  หน้าที่รับผิดชอบ
     - งานธุรการ
      - งานคำร้องนิสิต

 

นางสาวลภัสรดา ชัยประสิทธิ์  
MissLaphasrada Chaiphasit

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมล์ :Laphasrada_narinya@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1656
  หน้าที่รับผิดชอบ
       - เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวัฒนชัย สร้อยดั้น
Mr. Watthanachai Soidun

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บัญชีบัณฑิต (บช.บ)
อีเมล์ : watthanachai.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1657

  หน้าที่รับผิดชอบ

     - งานการเงินและบัญชี