กลุ่มงานบริหาร

นางศรินทร์ยา เกียงขวา 
Mrs. Sarinya Kiangkhwa

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อีเมล์ : Sarinya.grad@gmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1631
  หน้าที่รับผิดชอบ

หัวหน้ากลุ่มงาน

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  

- งานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

- งานบริการคอมพิวเตอร์

- งานระบบทะเบียนนิสิต

- งานระบบจัดการศึกษา

- งานระบบฐานข้อมูล

- งานระบบ iThesis

- งานระบบ e-Form

นางกนกนวล นรินยา
Mrs. Kanoknuan  Narinya

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อีเมล์ : kanok.n13@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1653

  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานบุคคล
    - งานประชุม
    - งานระเบียบ/ข้อบังคับ

นางชนิดา พันธะ 
Mrs. Chanida Punta

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กจม. (การจัดการ)
อีเมล์ : chanida_pun@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1638
  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานคัดเลือกนิสิต  

    - งานจัดสอบนิสิต

    - งานจัดการศึกษา

    - งานทุนการศึกษาและทุนวิจัย

นางสาวณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์  
Ms. Nhattawan janthapim

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
อีเมล์ : nhattawan.j@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1658
  หน้าที่รับผิดชอบ
     - งานธุรการ
      - งานคำร้องนิสิต

 

นางวิชชุลดา ลดาวัลย์ 
Mrs. Widchulada Ladawan

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต)
อีเมล์ : Cherry_ing@windowslive.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1661
  หน้าที่รับผิดชอบ
    - งานประชาสัมพันธ์              
    - งานวิเทศสัมพันธ์
    - งานกิจการนิสิต           

นายจักรกฤษณ์  บุญสีลา
Mr. Jakkrid  Boonseela

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
อีเมล์ : Kim_4692@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1632

  หน้าที่รับผิดชอบ

     - งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

     - งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง

     - งานบริการคอมพิวเตอร์

    - งานระบบ iThesis

นางสาวณัฐฐิรา พานแก้ว 
Ms. Nuttira Pankaew

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อีเมล์ : nuttinut03@gmail.com,nuttira.p@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4412 เบอร์ภายใน 1634
หน้าที่รับผิดชอบ
       - งานทะเบียนบทนิพนธ์
       - งานประมวลผลบทนิพนธ์
       - งานวิเทศสัมพันธ์