ผลสอบ IT

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2563

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2563

ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2562

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2562

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2561

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2561

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2560

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา  2559

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2559

ประจำภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2560